výhody registrácie

Kniha Numeri

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Nm 12, 1-16

1 ותדבר מרים ואהרן במשה על אדות האשה הכשית אשר לקח כי אשה כשית לקח׃ 2 ויאמרו הרק אך במשה דבר יהוה הלא גם בנו דבר וישמע יהוה׃ 3 והאיש משה ענו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה׃ 4 ויאמר יהוה פתאם אל משה ואל אהרן ואל מרים צאו שלשתכם אל אהל מועד ויצאו שלשתם׃ 5 וירד יהוה בעמוד ענן ויעמד פתח האהל ויקרא אהרן ומרים ויצאו שניהם׃ 6 ויאמר שמעו נא דברי אם יהיה נביאכם יהוה במראה אליו אתודע בחלום אדבר בו׃ 7 לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא׃ 8 פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידת ותמנת יהוה יביט ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה׃ 9 ויחר אף יהוה בם וילך׃ 10 והענן סר מעל האהל והנה מרים מצרעת כשלג ויפן אהרן אל מרים והנה מצרעת׃ 11 ויאמר אהרן אל משה בי אדני אל נא תשת עלינו חטאת אשר נואלנו ואשר חטאנו׃ 12 אל נא תהי כמת אשר בצאתו מרחם אמו ויאכל חצי בשרו׃ 13 ויצעק משה אל יהוה לאמר אל נא רפא נא לה׃ 14 ויאמר יהוה אל משה ואביה ירק ירק בפניה הלא תכלם שבעת ימים תסגר שבעת ימים מחוץ למחנה ואחר תאסף׃ 15 ותסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים והעם לא נסע עד האסף מרים׃ 16 ואחר נסעו העם מחצרות ויחנו במדבר פארן׃

Nm 12, 1-16

Verš 8
פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידת ותמנת יהוה יביט ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה׃
Ex 33:11 - ודבר יהוה אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו ושב אל המחנה ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האהל׃
Dt 34:10 - ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו יהוה פנים אל פנים׃

Verš 14
ויאמר יהוה אל משה ואביה ירק ירק בפניה הלא תכלם שבעת ימים תסגר שבעת ימים מחוץ למחנה ואחר תאסף׃
Lv 13:46 - כל ימי אשר הנגע בו יטמא טמא הוא בדד ישב מחוץ למחנה מושבו׃

Verš 7
לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא׃
Heb 3:2 - אשר הוא נאמן לעשהו כמו גם משה בכל ביתו׃

Nm 12,1 - Kušiťanka je Sefora, Mojžišova jediná žena. Zem Kuš je nielen Etiópia, lež aj protiležiaca Arábia, Stredná Arábia (Gn 10,6).

Nm 12,6 - Mária bola skutočne prorokyňou (Ex 15,20). Aj Áron hovorieval v mene Pánovom a nosieval urim a tumim (Ex 28,30).

Nm 12,6-8 - Mojžišovu autoritu chráni sám Pán: Mojžiš je najväčší z prorokov. Kým iným prorokom zjavuje sa Pán v snoch a hovorí s nimi prostredníctvom vnútorného osvietenia, s Mojžišom sa zhovára ako s dôverným priateľom. Treba však spomenúť, že ani toto videnie Boha nebolo dokonalým, netýkalo sa bytosti Božej (Ex 33,18–23). "V celom mojom dome" (v. 7) – v celom izraelskom národe, táboriacom okolo svätostánku (Hebr 3,6).

Nm 12,9-15 - Máriu Pán potrestal malomocenstvom, Árona ušetril, lebo on sa pokoril, keď zbadal, že sa prehrešil (Dt 24,9).