výhody registrácie

Kniha Numeri

Biblia - Sväté písmo

(BKR - Český - Kralický)

Nm 4, 1-49

1 I mluvil Hospodin k Mojžíšovi a k Aronovi, řka: 2 Sečti summu synů Kahat z prostředku synů Léví po čeledech jejich a po domích otců jejich, 3 Od třidcítiletých a výše až do padesátiletých, kteříž by způsobní jsouce k boji, mohli práci vésti při stánku úmluvy. 4 Tato pak bude práce synů Kahat při stánku úmluvy svatyně svatých: 5 Když by se měla vojska hnouti s místa, přijde Aron s syny svými a sejmou oponu zastření, a přikryjí ní truhlu svědectví. 6 A na to dají přikrytí z koží jezevčích, a přistrou svrchu rouchem z samého postavce modrého, a provlekou sochory její. 7 Na stůl pak chlebů předložení prostrou roucho z postavce modrého, a dají na něj misy a kadidlnice a koflíky a přikryvadla k přikrývání; a chléb ustavičně na něm bude. 8 A prostrou na to roucho z červce dvakrát barveného, a přikryjí to přistřením z koží jezevčích, a provlekou sochory jeho. 9 Vezmou také roucho z postavce modrého, a přikryjí svícen světla a lampy jeho, i utěradla jeho, i nádoby k oharkům jeho, a všecky nádoby k oleji jeho, jichž při něm užívají. 10 A obvinou jej se všechněmi nádobami jeho přikrytím z koží jezevčích, a vloží na sochory. 11 Na oltář pak zlatý prostrou roucho z postavce modrého, a přikryjí jej přikrytím z koží jezevčích, a provlekou sochory. 12 Vezmou i všecky nádoby k službě, jimiž přisluhovali v svatyni, a zavinouce do roucha z postavce modrého, přikryjí je přikrytím z koží jezevčích, a vloží na sochory. 13 Vyprázdní i popel z oltáře, a prostrou na něj roucho šarlatové. 14 A vloží svrchu všecko nádobí jeho, jímž přisluhují na něm, nádoby k uhlí, vidličky, pometla, kotlíky a všecko nádobí oltáře, a přistrouce jej přikrytím z koží jezevčích, uvlekou sochory jeho. 15 A když to vykoná Aron s syny svými, a přikryje svatyni i všecka nádobí její, a již by se měla hýbati vojska, tedy přijdou synové Kahat, aby nesli; ale nedotknou se svatyně, aby nezemřeli. Ta jest práce synů Kahat při stánku úmluvy. 16 Eleazar pak, syn Arona kněze, pečovati bude o olej k svícení a kadění vonnými věcmi a obět ustavičnou i o olej pomazání, svěřený sobě maje všecken příbytek a všecky věci, kteréž v něm jsou, svatyni a nádoby její. 17 A mluvil Hospodin k Mojžíšovi a Aronovi, řka: 18 Hleďtež, abyste nevyhladili pokolení čeledi Kahat z prostředku Levítů. 19 Ale toto učiníte jim, aby zachováni byli a nezemřeli, když by přistupovali k svatyni svatých: Aron a synové jeho přijdouce, zřídí je, jednoho každého ku práci a břemenu jeho. 20 A onino nepřicházejte hleděti na věci svaté, když zavinovány bývají, aby nezemřeli. 21 Mluvil opět Hospodin k Mojžíšovi, řka: 22 Sečti také syny Gersonovy po domích otců jich a po čeledech jejich. 23 Od třidcítiletých a výše až do padesátiletých sečteš je, kteříž by způsobní jsouce k boji, mohli konati službu při stánku úmluvy. 24 Tato pak bude práce čeledí Gersonových v službě a nošení: 25 Nositi budou kortýny příbytku a stánek úmluvy s přikrytím jeho, a přikrytí z koží jezevčích, kteréž svrchu na něm jest, a zastření dveří stánku úmluvy, 26 A očkovaté koltry síně, a zastření brány síně, kteráž jest při stanu a při oltáři vůkol, a provazy její, a všecky nádoby přisluhování jejich, a čehožkoli užívají při službě své. 27 Vedlé rozkazu Aronova a synů jeho konati budou všecky služby své synové Gersonovi při všech pracech svých, a při všech službách svých, a svěříte jim k ostříhání všecka břemena jejich. 28 Ta jest práce čeledí synů Gersonových v stánku úmluvy, a Itamar, syn Arona kněze, stráž nad nimi držeti bude. 29 Syny také Merari po čeledech jejich a domích otců jejich sečteš. 30 Od třidcítiletých a výše až do padesátiletých sečteš všecky, kteříž by způsobní jsouce k boji, mohli konati službu při stánku úmluvy. 31 Tato pak bude povinnost práce jejich, nad všecku službu jejich při stánku úmluvy: Dsky příbytku a svlaky jeho, i sloupy s podstavky jeho nositi, 32 Sloupy také vůkol síně s podstavky jejich, kolíky a provazy jejich, se všechněmi potřebami, i se vším přisluhováním jejich. A ze jména vyčtete nádoby svěřené jim k ostříhání. 33 Ta bude práce čeledí synů Merari při všech službách jejich při stánku úmluvy, pod spravou Itamara, syna Arona kněze. 34 I sečtl Mojžíš s Aronem a s knížaty lidu syny Kahat po čeledech jejich, a po domích otců jejich, 35 Od třidcítiletých a výše až do padesátiletých, kteříž by způsobní jsouce k boji, mohli konati službu při stánku úmluvy. 36 A bylo jich sečtených po čeledech jejich dva tisíce, sedm set, padesáte. 37 Ti jsou sečteni z čeledi Kahat, všickni služebníci při stánku úmluvy, kteréž sčetl Mojžíš s Aronem podlé rozkazu Hospodinova skrze Mojžíše. 38 Sečtených také synů Gersonových po čeledech jejich, a po domích otců jejich, 39 Od třidcítiletých a výše až do padesátiletých, kteříž by způsobní jsouce k boji, mohli konati službu při stánku úmluvy, 40 Sečtených jich po čeledech jejich, po domích otců jejich, dva tisíce, šest set, třidceti. 41 Ti jsou sečteni z čeledí synů Gersonových, všickni přisluhující v stánku úmluvy, kteréž sečtli Mojžíš s Aronem k rozkazu Hospodinovu. 42 Sečtených pak z čeledí synů Merari po čeledech jejich, po domích otců jejich, 43 Od třidcítiletých a výše až do padesátiletých, kteříž by způsobní jsouce k boji, mohli konati službu při stánku úmluvy, 44 Načteno jich po čeledech jejich tři tisíce a dvě stě. 45 Ti jsou sečteni z čeledí synů Merari, kteréž sčetl Mojžíš s Aronem podlé rozkazu Hospodinova skrze Mojžíše. 46 Všech sečtených, kteréž sčetl Mojžíš s Aronem a s knížaty Izraelskými z Levítů po čeledech jejich a po domích otců jejich, 47 Od těch, kteříž byli ve třidcíti letech a výše, až do padesátiletých, kteřížkoli přináležejí k vykonávání služby přisluhování a práce břemena při stánku úmluvy, 48 Sečtených těch bylo osm tisíců, pět set a osmdesáte. 49 Vedlé rozkazu Hospodinova sečtl je Mojžíš, jednoho každého vedlé přisluhování jeho, a vedlé břemene jeho. Sečteni pak jsou ti, kteréž rozkázal čísti Hospodin Mojžíšovi.

Nm 4, 1-49

Verš 16
Eleazar pak, syn Arona kněze, pečovati bude o olej k svícení a kadění vonnými věcmi a obět ustavičnou i o olej pomazání, svěřený sobě maje všecken příbytek a všecky věci, kteréž v něm jsou, svatyni a nádoby její.
Ex 30:34 - I řekl Hospodin Mojžíšovi: Vezmi sobě vonných věcí, balsamu, onychi, galbanu vonného, a kadidla čistého; jednostejná váha toho bude.
Ex 30:23 - Ty pak vezmi sobě vonných věcí předních: Mirry nejčistší pět set lotů, a skořice vonné polovici toho, totiž dvě stě a padesát, a prustvorce vonného dvě stě a padesát;

Verš 9
Vezmou také roucho z postavce modrého, a přikryjí svícen světla a lampy jeho, i utěradla jeho, i nádoby k oharkům jeho, a všecky nádoby k oleji jeho, jichž při něm užívají.
Ex 25:31 - Uděláš také svícen z zlata čistého, z taženého zlata ať jest ten svícen; sloupec jeho i prutové jeho, misky jeho a koule jeho, i květové jeho z něho budou.
Ex 25:38 - I utěradla jeho, i nádoby k oharkům jeho z zlata čistého.

Verš 31
Tato pak bude povinnost práce jejich, nad všecku službu jejich při stánku úmluvy: Dsky příbytku a svlaky jeho, i sloupy s podstavky jeho nositi,
Ex 26:15 - Naděláš k příbytku i desk stojatých z dříví setim.

Verš 7
Na stůl pak chlebů předložení prostrou roucho z postavce modrého, a dají na něj misy a kadidlnice a koflíky a přikryvadla k přikrývání; a chléb ustavičně na něm bude.
Ex 25:30 - A klásti budeš na ten stůl chleby předložení před tvář mou ustavičně.

Nm 4,1 - Pri tomto sčítaní ide o zistenie, koľko vyspelých, súcich a silných mužov je v kmeni Léviho, ktorí by mohli nosiť svätostánok a jeho náradie. Ináč leviti nastupovali službu pri svätyni v dvadsiatompiatom roku svojho veku (8,24). Za kráľa Dávida slúžievali už ako dvadsaťroční (1 Krn 23,27).

Nm 4,4 - Hodnosťou prví sú Kaátovci, lebo im sa dostáva povinnosť niesť najsvätejšie veci (archu, oltáre, svietnik, zlatý stôl a umývadlo).

Nm 4,7-9 - Porov. Ex 25,4–40.

Nm 4,11 - Pozri Ex 30,1; 39,38; 40,5.26.

Nm 4,16 - Porov. Ex 27,20; 30,34–38. Ustavičná obeta – je to každodenná potravinová obeta, ktorú prinášali aj vtedy, keď boli na pochode (Ex 29,40; Lv 6,14–18). Leviti z Kaátovej rodiny nosievali tieto posvätné predmety dotiaľ, dokiaľ nebolo dosť kňazov, ktorí prevzali túto povinnosť. Neskoršie archu nosia len kňazi (Dt 31,9).