výhody registrácie

Kniha Numeri

Biblia - Sväté písmo

(BKR - Český - Kralický)

Nm 19, 1-22

1 I mluvil Hospodin k Mojžíšovi a k Aronovi, řka: 2 Toto jest ustanovení zákona, kteréž přikázal Hospodin, řka: Mluv k synům Izraelským, ať vezmouce, přivedou k tobě jalovici červenou bez vady, na níž by nebylo poškvrny, a na kterouž by ještě jho nebylo kladeno. 3 A dáte ji Eleazarovi knězi, kterýž vyvede ji ven z stanů, a rozkáže ji zabiti před sebou. 4 A vezma Eleazar kněz krve její na prst svůj, kropiti bude jí naproti stánku úmluvy sedmkrát. 5 Potom káže tu jalovici spáliti před očima svýma; kůži její, i maso její, i krev její s lejny jejími dá spáliti. 6 A vezma kněz dřeva cedrového, yzopu a červce dvakrát barveného, uvrže to vše do ohně, v kterémž ta jalovice hoří. 7 I zpéře kněz roucha svá, a tělo své umyje vodou; potom vejde do stanů, a bude nečistý až do večera. 8 Takž také i ten, kterýž ji pálil, zpéře roucha svá u vodě, a tělo své obmyje vodou, a nečistý bude až do večera. 9 Popel pak té jalovice spálené smete muž čistý, a vysype jej vně za stany na místě čistém, aby byl všechněm synům Izraelským chován k vodě očištění, kteráž bude k očištění za hřích. 10 A ten, kdož by smetl popel té jalovice, zpéře roucha svá a nečistý bude až do večera. A budou to míti synové Izraelští i příchozí, kterýž jest pohostinu u prostřed nich, za ustanovení věčné. 11 Kdo by se dotkl těla kteréhokoli mrtvého člověka, nečistý bude za sedm dní. 12 Takový očišťovati se bude tou vodou dne třetího a dne sedmého, i bude čistý; neočistí-li se pak dne třetího a dne sedmého, nebudeť čistý. 13 Kdo by koli, dotkna se těla mrtvého člověka, kterýž umřel, neočistil se, příbytku Hospodinova poškvrnil. Protož vyhlazena bude duše ta z Izraele, nebo vodou očišťování není pokropen; nečistýť bude, a nečistota jeho zůstává na něm. 14 Tento jest také zákon, kdyby člověk umřel v stanu: Kdo by koli všel do toho stanu, a kdo by koli byl v stanu, nečistý bude za sedm dní. 15 Tolikéž všeliká nádoba odkrytá, kteráž by neměla svrchu přikryvadla na sobě, nečistá bude. 16 Tak kdož by se koli dotkl na poli buď mečem zabitého, aneb mrtvého, buďto kosti člověka, aneb hrobu, nečistý bude za sedm dní. 17 A vezmou pro nečistého popela z spálené za hřích, a nalejí na něj vody živé do nádoby. 18 Potom vezme člověk čistý yzopu, a omočí jej v té vodě, a pokropí stanu, i všeho nádobí i lidí, kteříž by tu byli, tolikéž toho, kterýž dotkl se kosti, aneb zabitého, aneb mrtvého, aneb hrobu. 19 Pokropí tedy čistý nečistého v den třetí a v den sedmý; a když jej očistí dne sedmého, zpéře šaty své, a umyje se vodou, a čistý bude u večer. 20 Jestliže by pak kdo nečistý jsa, neočistil se, vyhlazena bude duše ta z prostředku shromáždění; nebo svatyně Hospodinovy poškvrnil, vodou očišťování nejsa pokropen; nečistý jest. 21 I bude jim to za ustanovení věčné. Kdož by pak tou vodou očišťování kropil, zpéře roucha svá, a kdož by se dotkl vody očišťování, nečistý bude až do večera. 22 Čehokoli dotkl by se nečistý, nečisté bude; člověk také, kterýž by se dotkl toho, nečistý bude až do večera.

Nm 19, 1-22

Verš 11
Kdo by se dotkl těla kteréhokoli mrtvého člověka, nečistý bude za sedm dní.
Nm 31:19 - Vy pak zůstaňte vně za stany za sedm dní; všickni, kteřížkoli jste někoho zabili, aneb kteříž jste se zabitého dotkli, očištovati se budete dne třetího a dne sedmého, sebe i zajaté své.
Ag 2:13 - Ej, kdyby někdo nesl maso svaté v křídle sukně své, aneb dotkl by se křídlem svým chleba, neb vaření, neb vína, neb oleje, neb jakéžkoli krmě, zdali bude posvěcen? I odpověděli kněží a řekli: Nikoli.

Verš 18
Potom vezme člověk čistý yzopu, a omočí jej v té vodě, a pokropí stanu, i všeho nádobí i lidí, kteříž by tu byli, tolikéž toho, kterýž dotkl se kosti, aneb zabitého, aneb mrtvého, aneb hrobu.
Ž 51:7 - Aj, v nepravosti zplozen jsem, a v hříchu počala mne matka má.

Verš 3
A dáte ji Eleazarovi knězi, kterýž vyvede ji ven z stanů, a rozkáže ji zabiti před sebou.
Heb 13:11 - Nebo kterýchž hovad krev vnášína bývá do svatyně skrze nejvyššího kněze za hřích, těch pálena bývají těla vně za stany.

Verš 4
A vezma Eleazar kněz krve její na prst svůj, kropiti bude jí naproti stánku úmluvy sedmkrát.
Heb 9:13 - Nebo jestližeť krev býků a kozlů, a popel jalovice, pokropující poskvrněných, posvěcuje jich k očištění těla,

Verš 5
Potom káže tu jalovici spáliti před očima svýma; kůži její, i maso její, i krev její s lejny jejími dá spáliti.
Ex 29:14 - Maso pak z toho volka, a kůži s lejny jeho spálíš ohněm vně za stany; nebo obět za hříchy jest.
Lv 4:11 - Kůži pak volka toho, i všecko maso jeho s hlavou i s nohami jeho, střeva jeho i s lejny jeho,

Nm 19,1 - O prípadoch, keď sa možno poškvrniť, pozri Lv 12 a 15. Najväčším poškvrnením bolo dotknúť sa ľudskej mŕtvoly. Bolo to vari preto, že smrť je následkom hriechu, a preto zobrazovala aj hriech. Nielen dotyk, lež aj blízkosť mŕtvoly poškvrňovala na týždeň. Od poškvrnenia mŕtvolou nebolo sa možno očistiť akoukoľvek vodou, na to sa vyžadovala voda, zmiešaná s popolom červenej jalovice, tzv. očistná voda.Obrad s jalovicou mal vykonať Eleazar, a nie veľkňaz Áron. Poškvrnil by sa dotykom zabitej jalovice (Lv 17,2; 16,26; 21,11). Obrad sa konal mimo tábora na znamenie, že hriech a smrť nemá miesta v tábore. O kropení pozri Lv 4,6.17.

Nm 19,6 - Porov. Lv 14,4.6.49. Ako vidno, jalovica bola skutočne obetou za hriech. Za hriech sa obyčajne obetoval býk (Lv 4,4). Tu sa však prikazuje jalovica, pretože ženské pohlavie je darom života. Značí to teda protiklad smrti.V tom, že jalovicu obetovali mimo tábora, podľa návodu sv. Pavla Otcovia vidia predobraz Ježiša Krista, ktorý trpel a umrel za hriechy ľudstva vonku z mesta, za hradbami (Hebr 13,12). Očistná voda, pomiešaná s popolom z červenej jalovice, je zasa predobraz krstu, pretože táto sviatosť dostáva svoju silu z obety kríža, akoby z krvi Spasiteľovej.