výhody registrácie

Kniha Numeri

Biblia - Sväté písmo

(BKR - Český - Kralický)

Nm 34, 1-29

1 Mluvil také Hospodin k Mojžíšovi, řka: 2 Přikaž synům Izraelským a rci jim: Když vejdete do země Kanán, (tať jest země, kteráž se dostane vám v dědictví, země Kananejská s pomezími svými), 3 Strana polední vaše bude poušť Tsin vedlé pomezí Edomských; a bude vaše pomezí polední od břehu moře slaného k východu. 4 A zatočí se to pomezí polední k Maleakrabim, a půjde až k Tsin, a potáhne se od poledne přes Kádesbarne; a odtud vyjde ke vsi Addar, a vztáhne se až k Asmon. 5 Od Asmon zatočí se pomezí to vůkol až ku potoku Egyptskému, a tu se skonávati bude k západu. 6 Pomezí pak západní budete míti moře veliké; to bude vaše pomezí západní. 7 A pomezí půlnoční toto míti budete:Od moře velikého vyměříte sobě k hoře řečené Hor. 8 Od hory Hor vyměříte sobě, až kde se vchází do Emat, a skonávati se bude pomezí to u Sedad. 9 A odtud půjde pomezí to k Zefronu, a konec jeho u vsi Enan; to bude pomezí vaše k straně půlnoční. 10 Vyměříte sobě také pomezí k východu od vsi Enan až do Sefama. 11 A od Sefama schýlí se to pomezí až k Reblata, od východu maje Ain; a schýlí se pomezí to, a přijde k straně moře Ceneret k východu. 12 A vztáhne se to pomezí k Jordánu, a bude konec jeho u slaného moře. Ta země vaše bude po svých pomezích vůkol. 13 Tedy oznámil to Mojžíš synům Izraelským, řka: Ta jest země, kterouž dědičně obdržíte losem, jakož přikázal Hospodin, abych ji dal devateru pokolení a polovici pokolení Manassesova. 14 Nebo vzalo pokolení synů Ruben po domích otců svých, a pokolení synů Gád po domích otců svých, a polovice pokolení Manassesova vzali dědictví své. 15 Půl třetího pokolení vzali dědictví své před Jordánem proti Jerichu, k straně na východ slunce. 16 Mluvil opět Hospodin k Mojžíšovi, řka: 17 Tato jsou jména mužů, kteříž v dědictví rozdělí vám zemi: Eleazar kněz, a Jozue, syn Nun. 18 Kníže také jedno z každého pokolení vezmete k rozdělování dědictví země. 19 A tato jsou jména mužů: Z pokolení Juda Kálef, syn Jefonův; 20 Z pokolení synů Simeon Samuel, syn Amiudův; 21 Z pokolení Beniaminova Helidad, syn Chaselonův; 22 Z pokolení synů Dan kníže Bukci, syn Jogli; 23 Z synů Jozefových z pokolení synů Manasses kníže Haniel, syn Efodův; 24 Z pokolení synů Efraim kníže Kamuel, syn Seftanův; 25 A z pokolení synů Zabulon kníže Elizafan, syn Farnachův; 26 Z pokolení synů Izachar kníže Faltiel, syn Ozanův; 27 A z pokolení synů Asser kníže Ahiud, syn Salonův; 28 A z pokolení synů Neftalím kníže Fedael, syn Amiudův. 29 Ti jsou, jimž přikázal Hospodin, aby rozdělili země k dědictví synům Izraelským v zemi Kananejské.

Nm 34, 1-29

Verš 17
Tato jsou jména mužů, kteříž v dědictví rozdělí vám zemi: Eleazar kněz, a Jozue, syn Nun.
Joz 14:1 - Toto pak jest, což dědičně obdrželi synové Izraelští v zemi Kanán, což uvedli jim právem dědičným k vládařství Eleazar kněz, a Jozue, syn Nun, a přední z otců, v pokolení synů Izraelských,

Verš 3
Strana polední vaše bude poušť Tsin vedlé pomezí Edomských; a bude vaše pomezí polední od břehu moře slaného k východu.
Joz 15:1 - Tento pak byl los pokolení synů Juda po čeledech jejich, při pomezí Edomském a poušti Tsin ku poledni, k straně polední.

Nm 34,3-5 - Južná hranica zasľúbenej zeme išla od južného konca Mŕtveho mora smerom na juhozápad až po Kadešbarnu a odtiaľ smerom západoseverným až k Stredozemnému moru. Egyptský potok je dnešný Vadi el-Ariš.

Nm 34,6 - Hranicou západnou bolo Stredozemné more.

Nm 34,7-9 - Hranica severná sa dnes s určitosťou naznačiť nedá. Mienky sú rozličné. Niektorí autori sa domnievajú, že zasľúbená zem na severe bola by sa tiahla od Tripolisu smerom na východ k Libanonu atď. Pravdepodobnejšia je domnienka, ktorá severnú hranicu kladie od Nahr el-Kasimije, rieky, čo severne od Týru vteká do Stredozemného mora. Odtiaľ by hranica išla južne od Libanona – Hor by bol dnešný vrch Džebel el-Šukif – k východu z Ematu, čiže k údoliu, čo je medzi riekami Nahr Litani a Nahr Hasbáni, cez Celosýriu k Hasar Enanu, čiže kraju, kde pramení Jordán.

Nm 34,10-12 - Východná hranica zasľúbenej zeme je Genezaretské jazero, Jordán a Mŕtve more.