výhody registrácie

Kniha Numeri - 4. Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Nm 19, 1-22

1 Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: 2 Toto je zákonné ustanovenie, ktoré prikázal Hospodin: Povedz Izraelitom, aby ti priviedli červenú kravu bez chyby a poškvŕn, ktorá dosiaľ neniesla jarmo. 3 Odovzdajte ju kňazovi Eleazárovi. Ten ju dá vyviesť za tábor a tam ju pred ním zabijú. 4 Potom si kňaz Eleazár namočí prst v jej krvi a sedemkrát ňou bude kropiť smerom k prednej časti stanu stretávania. 5 Kravu potom pred ním spália. Spália jej kožu, mäso, krv i výkaly. 6 Potom kňaz vezme cédrové drevo, yzop i karmazínové farbivo a hodí to na spaľovanú kravu. 7 Kňaz môže vkročiť do tábora len potom, keď si opral šaty a celý sa umyl. No aj tak zostane do večera nečistý. 8 Vyprať si šaty a umyť sa musí aj ten, kto ju spálil, no aj tak zostane do večera nečistý. 9 Potom niekto čistý pozhŕňa zo spálenej kravy popol, vonku ho za táborom uloží na čisté miesto. Tam sa bude držať pre pospolitosť Izraelitov na prípravu očistnej vody. To je obeta za hriech. 10 Aj ten, kto z kravy pozhŕňa popol, musí si oprať šaty, no aj tak zostane do večera nečistý. To bude trvalo platné ustanovenie pre Izraelitov i pre cudzinca, ktorý sa zdržiava medzi vami. 11 Kto by sa dotkol mŕtvoly ktoréhokoľvek človeka, bude nečistý sedem dní. 12 Na tretí a siedmy deň sa musí tou vodou očisťovať od hriechu a bude čistý. Ak sa však na tretí a siedmy deň od hriechu neočistí, nebude čistý. 13 Ktokoľvek by sa dotkol mŕtvoly človeka a neočistil by sa od hriechu, poškvrní Hospodinov príbytok. Ten bude odstránený z Izraela, lebo nebol pokropený očistnou vodou. Bude nečistý a jeho nečistota zostane na ňom. 14 V prípade, že niekto zomrie v stane, potom platí zákon, podľa ktorého každý, kto vojde do stanu, i ten, kto už v stane je, bude sedem dní nečistý. 15 Aj každá otvorená nádoba, ak na nej nie je priviazaný vrchnák, bude nečistá. 16 Ktokoľvek by sa na poli dotkol mŕtvoly človeka zabitého mečom alebo inak usmrteného, či ľudských kostí, prípadne hrobu, bude sedem dní nečistý. 17 Pre nečistého vezmú do nádoby trochu popola zo spálenej kravy určeného na očisťovanie hriechu a naň sa naleje čerstvá voda. 18 Potom niekto čistý vezme yzop, namočí ho v tej vode, pokropí stan, všetky nádoby i všetkých ľudí, čo sú tam, ale aj každého, kto sa dotkol kostí násilne usmrteného, prirodzene zomrelého alebo hrobu. 19 Na tretí a siedmy deň čistý pokropí nečistého a na siedmy deň ho očistí od hriechu. Potom si vyperie šaty, umyje sa a večer bude čistý. 20 Keď sa niekto znečistí, no od hriechu sa neočistí, nech je odstránený, lebo poškvrnil Hospodinovu svätyňu. Je nečistý, pretože nebol pokropený očistnou vodou. 21 To im bude trvalo platným ustanovením. Ten, kto bude kropiť očistnou vodou, operie si šaty, lebo kto sa dotkne očistnej vody, bude nečistý do večera. 22 Všetko, čoho sa nečistý dotkne, bude nečisté. Ten, kto sa ho dotkne, bude do večera nečistý.

Nm 19, 1-22

Verš 11
Kto by sa dotkol mŕtvoly ktoréhokoľvek človeka, bude nečistý sedem dní.
Nm 31:19 - Vy sami zostanete sedem dní za táborom. Každý, kto niekoho zabil alebo sa dotkol zabitého, bude sa tretí a siedmy deň očisťovať od hriechu. To platí pre vás i vašich zajatcov.
Ag 2:13 - Nato sa opýtal Aggeus: Keby sa niekto poškvrnený mŕtvolou dotkol toho všetkého, či to bude potom poškvrnené? Kňazi odpovedali: Bude poškvrnené.

Verš 18
Potom niekto čistý vezme yzop, namočí ho v tej vode, pokropí stan, všetky nádoby i všetkých ľudí, čo sú tam, ale aj každého, kto sa dotkol kostí násilne usmrteného, prirodzene zomrelého alebo hrobu.
Ž 51:7 - Naozaj som sa narodil v neprávosti a matka ma počala v hriechu.

Verš 3
Odovzdajte ju kňazovi Eleazárovi. Ten ju dá vyviesť za tábor a tam ju pred ním zabijú.
Heb 13:11 - Veď telá zvierat, ktorých krv veľkňaz prináša za hriechy do svätyne, spaľujú mimo tábora.

Verš 4
Potom si kňaz Eleazár namočí prst v jej krvi a sedemkrát ňou bude kropiť smerom k prednej časti stanu stretávania.
Heb 9:13 - Veď ak už pokropenie krvou capov a býkov a popol z jalovice posväcuje poškvrnených, aby boli telesne čistí,

Verš 5
Kravu potom pred ním spália. Spália jej kožu, mäso, krv i výkaly.
Ex 29:14 - Mäso z býčka, jeho kožu a výkal spáľ na ohni za táborom. To je obeta za hriech.
Lv 4:11 - Kožu z býčka, všetko jeho mäso s hlavou, hnátmi, vnútornosťami a s trusom,

Nm 19,1 - O prípadoch, keď sa možno poškvrniť, pozri Lv 12 a 15. Najväčším poškvrnením bolo dotknúť sa ľudskej mŕtvoly. Bolo to vari preto, že smrť je následkom hriechu, a preto zobrazovala aj hriech. Nielen dotyk, lež aj blízkosť mŕtvoly poškvrňovala na týždeň. Od poškvrnenia mŕtvolou nebolo sa možno očistiť akoukoľvek vodou, na to sa vyžadovala voda, zmiešaná s popolom červenej jalovice, tzv. očistná voda.Obrad s jalovicou mal vykonať Eleazar, a nie veľkňaz Áron. Poškvrnil by sa dotykom zabitej jalovice (Lv 17,2; 16,26; 21,11). Obrad sa konal mimo tábora na znamenie, že hriech a smrť nemá miesta v tábore. O kropení pozri Lv 4,6.17.

Nm 19,6 - Porov. Lv 14,4.6.49. Ako vidno, jalovica bola skutočne obetou za hriech. Za hriech sa obyčajne obetoval býk (Lv 4,4). Tu sa však prikazuje jalovica, pretože ženské pohlavie je darom života. Značí to teda protiklad smrti.V tom, že jalovicu obetovali mimo tábora, podľa návodu sv. Pavla Otcovia vidia predobraz Ježiša Krista, ktorý trpel a umrel za hriechy ľudstva vonku z mesta, za hradbami (Hebr 13,12). Očistná voda, pomiešaná s popolom z červenej jalovice, je zasa predobraz krstu, pretože táto sviatosť dostáva svoju silu z obety kríža, akoby z krvi Spasiteľovej.