výhody registrácie

Kniha Numeri - 4. Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Nm 34, 1-29

1 Hospodin povedal Mojžišovi: 2 Izraelitom prikáž toto: Prídete do Kanaánu, krajiny, ktorá sa vám stane dedičným vlastníctvom. Kanaán bude mať tieto hranice: 3 južný okraj vášho územia bude hraničiť s púšťou Sín pozdĺž Edómu. Na východe sa vaša južná hranica dotkne Soľného mora. 4 Táto južná hranica bude ďalej pokračovať k Návršiu škorpiónov, prejde k Sínu a odtiaľ bude smerovať južne od Kádeš-Barney k Chacar-Addáru až k Acmónu. 5 Od Acmónu sa potom hranica obráti k Egyptskému potoku a skončí sa pri mori. 6 Vašou západnou hranicou bude Veľké more s pobrežím. To bude vaša západná hranica. 7 Vaša severná hranica pôjde od Veľkého mora po vrch Hór. 8 Od vrchu Hór bude hraničná čiara po cestu vedúcu do Chamátu a ďalej k Cedády. 9 Táto hranica pôjde cez Zifrón až k Chacar-Enánu. To bude vaša severná hranica. 10 Východná hranica pôjde od Chacar-Enánu do Šefámu. 11 Hranica bude od Šefámu zostupovať k Rible východne od Ajinu, ďalej zostúpi a dotkne sa východných brehov jazera Kinneret. 12 Potom pôjde dolu k Jordánu a skončí pri Soľnom mori. To bude celá hranica okolo vašej krajiny. 13 Potom dal Mojžiš Izraelitom tento rozkaz: Lósom si do dedičného vlastníctva rozdeľte túto krajinu, ako ju Hospodin kázal odovzdať polovici kmeňa Menaššeovcov. 14 Kmeň Rúbenovcov a kmeň Gádovcov totiž už dedičný podiel pre svoje otcovské rody dostali. Aj polovica kmeňa Menaššeovcov už svoje dedičné vlastníctvo dostala. 15 Dva a pol kmeňa už dostalo svoje dedičné vlastníctvo v Zajordánsku, naproti Jerichu smerom na východ. 16 Hospodin povedal Mojžišovi: 17 Toto sú mená mužov, ktorí vám rozdelia krajinu do dedičného vlastníctva: kňaz Eleazár a Jozua, syn Núna. 18 Z každého kmeňa sa k nim pripojí jedno knieža a oni vám rozdelia krajinu do dedičného vlastníctva. 19 Mená týchto mužov sú: za kmeň Júdovcov Káleb, syn Jefunneho, 20 za kmeň Šimeónovcov Šemúel, syn Ammíhuda, 21 za kmeň Benjamínovcov Elídad, syn Kislóna, 22 za kmeň Dánovcov knieža Bukki, syn Joglího, 23 za Jozefovcov z pokolenia Menaššeovcov knieža Channíel, syn Efóda, 24 za kmeň Efrajimovcov knieža Kemúel, syn Šiftána, 25 za kmeň Zebúlunovcov knieža Elícafan, syn Parnaka, 26 za kmeň Jissákarovcov knieža Paltíel, syn Azzána, 27 za kmeň Ašérovcov knieža Achíhud, syn Šelómiho, 28 za kmeň Naftáliovcov knieža Pedahel, syn Ammíhuda. 29 Toto sú tí, ktorým prikázal Hospodin prideliť Izraelitom dedičné vlastníctvo v Kanaáne.

Nm 34, 1-29

Verš 17
Toto sú mená mužov, ktorí vám rozdelia krajinu do dedičného vlastníctva: kňaz Eleazár a Jozua, syn Núna.
Joz 14:1 - Toto sú územia, ktoré Izraeliti dostali v Kanaáne, ako im ich dali do dedičstva Eleazár a Jozua, syn Núna, a rodoví predáci izraelských kmeňov.

Verš 3
južný okraj vášho územia bude hraničiť s púšťou Sín pozdĺž Edómu. Na východe sa vaša južná hranica dotkne Soľného mora.
Joz 15:1 - Podiel, ktorý lósom pripadol Júdovcom podľa ich rodov, siaha na juh k hraniciam Edómu, k púšti Sín až celkom na juh.

Nm 34,3-5 - Južná hranica zasľúbenej zeme išla od južného konca Mŕtveho mora smerom na juhozápad až po Kadešbarnu a odtiaľ smerom západoseverným až k Stredozemnému moru. Egyptský potok je dnešný Vadi el-Ariš.

Nm 34,6 - Hranicou západnou bolo Stredozemné more.

Nm 34,7-9 - Hranica severná sa dnes s určitosťou naznačiť nedá. Mienky sú rozličné. Niektorí autori sa domnievajú, že zasľúbená zem na severe bola by sa tiahla od Tripolisu smerom na východ k Libanonu atď. Pravdepodobnejšia je domnienka, ktorá severnú hranicu kladie od Nahr el-Kasimije, rieky, čo severne od Týru vteká do Stredozemného mora. Odtiaľ by hranica išla južne od Libanona – Hor by bol dnešný vrch Džebel el-Šukif – k východu z Ematu, čiže k údoliu, čo je medzi riekami Nahr Litani a Nahr Hasbáni, cez Celosýriu k Hasar Enanu, čiže kraju, kde pramení Jordán.

Nm 34,10-12 - Východná hranica zasľúbenej zeme je Genezaretské jazero, Jordán a Mŕtve more.