výhody registrácie

Kniha Numeri - 4. Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Nm 20, 1-29

1 V prvom mesiaci prišla celá pospolitosť Izraelitov na púšť Sín. Ľud sa utáboril v Kádeši, kde zomrela Mirjam, a kde ju aj pochovali. 2 Pospolitosť nemala vodu. Preto sa zhromaždili okolo Mojžiša a Árona. 3 Ľud sa hádal s Mojžišom. Dohovárali mu: Kiežby sme boli už vtedy pomreli, keď zahynuli naši bratia pred Hospodinom. 4 Prečo ste vyviedli Hospodinovo zhromaždenie na túto púšť? Máme tu pomrieť spolu s dobytkom? 5 Prečo ste nás len vyviedli z Egypta a doviedli na toto nevľúdne miesto, kde sa nedá pestovať obilie ani figy, ani vinič, ani granátové jablká; ba nie je tu ani pitná voda? 6 Mojžiš a Áron odišli od zhromaždenia k vchodu do stanu stretávania a padli na tvár. Tam sa im zjavila Hospodinova sláva. 7 Hospodin povedal Mojžišovi: 8 Vezmi si palicu a so svojím bratom Áronom zvolaj pospolitosť, pred ňou sa prihovorte skale a bude z nej tiecť voda. Tak im vyvedieš vodu zo skaly a napojíš ľud i dobytok. 9 Mojžiš vzal teda palicu, ktorá bola pred Hospodinom, ako mu prikázal Hospodin. 10 Nato zvolal Mojžiš s Áronom zhromaždenie pred skalu a povedal: Počujte, vzbúrenci! Máme vám z tejto skaly vyviesť vodu? 11 Mojžiš zodvihol ruku a palicou dvakrát udrel skalu. Vyrazil z nej silný prúd vody, takže sa napila celá pospolitosť i dobytok. 12 Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: Pretože ste neuverili, keď ste mali pred očami Izraelitov dosvedčiť moju svätosť, neuvediete toto zhromaždenie do krajiny, ktorú mu dám. 13 Sú to vody Meríby, kde sa Izraeliti protivili Hospodinovi a kde im on prejavil svoju svätosť. 14 Z Kádeša poslal Mojžiš poslov k edómskemu kráľovi: Toto ti odkazuje tvoj brat Izrael: Ty poznáš všetky útrapy, ktoré nás postihli. 15 Naši otcovia zostúpili do Egypta, kde dlhý čas bývali. Egypťania však s nami a s našimi otcami zle zaobchádzali, 16 preto sme volali k Hospodinovi o pomoc a on vypočul náš nárek. Poslal nám posla, ktorý nás vyviedol z Egypta. Teraz sme v Kádeši, v meste na hranici tvojho územia. 17 Dovoľ nám prejsť cez tvoje územie. Nepôjdeme cez polia ani cez vinice, nebudeme piť vodu zo studní, pôjdeme kráľovskou cestou, z ktorej neodbočíme ani napravo, ani naľavo, kým neprejdeme tvojím územím. 18 Edóm mu však odkázal: Nesmieš prejsť cez moje územie, lebo vyjdem proti tebe s mečom. 19 Izraeliti mu odpovedali: Pôjdeme hlavnou cestou a keď ja alebo môj dobytok budeme piť z tvojej vody, zaplatíme ti. Nič iné nechcem, len aby sme mohli pešo prejsť. 20 Edóm odmietol: Nesmieš prejsť! Potom vyšiel proti nim s veľkým počtom ľudí a s veľkou mocou. 21 Keď Edóm Izraelu prechod cez svoje územie odmietol, Izrael sa mu vyhol. 22 Z Kádeša odišla celá izraelská pospolitosť a prišla k vrchu Hór. 23 Na vrchu Hór na hranici Edómska, Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: 24 Áron bude pripojený k svojmu ľudu; nevojde teda do krajiny, ktorú som dal Izraelitom, lebo ste odporovali môjmu rozkazu pri vode Meríba. 25 Vezmi Árona a jeho syna Eleazára a vyveď ich na vrch Hór. 26 Vezmi z Árona jeho rúcho a obleč doň jeho syna Eleazára, lebo Áron bude pripojený k svojmu ľudu, tam zomrie. 27 Mojžiš urobil, ako mu prikázal Hospodin a pred očami celej pospolitosti vystúpili na vrch Hór. 28 Mojžiš sňal z Árona rúcho a obliekol doň jeho syna Eleazára. Tam, na temene vrchu Hór Áron zomrel. Potom Mojžiš a Eleazár zišli z vrchu. 29 Celá pospolitosť sa dozvedela, že Áron zomrel a celý dom Izraela oplakával Árona tridsať dní.

Nm 20, 1-29

Verš 3
Ľud sa hádal s Mojžišom. Dohovárali mu: Kiežby sme boli už vtedy pomreli, keď zahynuli naši bratia pred Hospodinom.
Nm 16:32 - zem otvorila svoje ústa a zhltla ich s príbytkami spolu so všetkými tými, čo boli pri Kórachovi aj s ich majetkom.
Nm 16:49 -

Verš 8
Vezmi si palicu a so svojím bratom Áronom zvolaj pospolitosť, pred ňou sa prihovorte skale a bude z nej tiecť voda. Tak im vyvedieš vodu zo skaly a napojíš ľud i dobytok.
Neh 9:15 - Dal si im chlieb z neba, keď trpeli hladom, aj vodu si vyviedol zo skaly, keď boli smädní. Kázal si im, aby išli a zabrali do vlastníctva krajinu, o ktorej si so zdvihnutou rukou prisahal, že im ju dáš.
Ž 78:15 - Rozštiepil skaly na púšti a hojne ich napájal ako z podzemného vodstva,
Ž 105:41 - Otvoril skalu a prúdom tiekla voda, valila sa ako rieka pustým územím.
Ž 114:8 - ktorý mení skalu na jazero a kremeň na pramene vôd.

Verš 10
Nato zvolal Mojžiš s Áronom zhromaždenie pred skalu a povedal: Počujte, vzbúrenci! Máme vám z tejto skaly vyviesť vodu?
Ž 106:32 - Rozhnevali ho pri meríbskych vodách; aj Mojžiš pre nich zle pochodil,
Dt 32:51 - lebo ste mi boli neverní medzi Izraelitmi pri vode Meríby pri Kádeši na púšti Sín, pretože ste ma neuctili ako Svätého medzi Izraelitmi.

Verš 11
Mojžiš zodvihol ruku a palicou dvakrát udrel skalu. Vyrazil z nej silný prúd vody, takže sa napila celá pospolitosť i dobytok.
Ž 78:15 - Rozštiepil skaly na púšti a hojne ich napájal ako z podzemného vodstva,
Ž 105:41 - Otvoril skalu a prúdom tiekla voda, valila sa ako rieka pustým územím.
Iz 48:21 - Netrpeli smädom, keď ich viedol po púšti, dal pre nich vyvierať vodu zo skaly, rozštiepil skalu a vystrekla voda.
1Kor 10:4 - a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kristus.
Iz 43:20 - Bude ma uctievať poľná zver, šakaly a pštrosy, lebo som priviedol vodu na púšť a rieky na pustatinu, aby som napojil svoj ľud, svojho vyvoleného.

Verš 12
Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: Pretože ste neuverili, keď ste mali pred očami Izraelitov dosvedčiť moju svätosť, neuvediete toto zhromaždenie do krajiny, ktorú mu dám.
Nm 27:14 - Keď sa totiž pospolitosť na púšti Sín búrila pre vodu proti mne, obaja ste mi odmietli vzdať posvätnú úctu pred nimi. Šlo o vodu Meríba v Kádeši na púšti Sín.
Dt 1:37 - Pre vás sa Hospodin rozhneval aj na mňa. Povedal: Nevojdeš tam ani ty.

Verš 14
Z Kádeša poslal Mojžiš poslov k edómskemu kráľovi: Toto ti odkazuje tvoj brat Izrael: Ty poznáš všetky útrapy, ktoré nás postihli.
Dt 23:7 - Nikdy, kým budeš žiť, neusiluj sa o pokoj s nimi ani o ich blahobyt.
Abd 1:10 - pre násilie na tvojom bratovi Jákobovi, prikryje ťa hanba a vyhynieš na večnosť.
Abd 1:12 - Nekochaj sa teda na svojom bratovi v deň jeho nešťastia, neraduj sa nad Júdovcami v deň ich záhuby.

Verš 16
preto sme volali k Hospodinovi o pomoc a on vypočul náš nárek. Poslal nám posla, ktorý nás vyviedol z Egypta. Teraz sme v Kádeši, v meste na hranici tvojho územia.
Ex 2:23 - Po dlhšom čase egyptský kráľ zomrel. Izraeliti však stále stenali a kričali pod ťarchou nútených prác. Ich volanie o pomoc v otroctve vystupovalo k Bohu.
Ex 14:19 - Nato sa Boží anjel, ktorý predchádzal Izraelitov, zdvihol a šiel za nimi. Oblačný stĺp spred nich sa tiež zdvihol a postavil sa za nich.

Verš 21
Keď Edóm Izraelu prechod cez svoje územie odmietol, Izrael sa mu vyhol.
Sdc 11:18 - Potom šiel púšťou a obišiel územie Edómčanov i Moábčanov. Tak prišli do kraja východne od územia Moábčanov a utáborili sa za Arnónom, no nevstúpili na moábske územie, lebo Arnón je hranicou Moábska.

Verš 22
Z Kádeša odišla celá izraelská pospolitosť a prišla k vrchu Hór.
Nm 33:37 - Z Kádeša šli ďalej a utáborili sa na hranici Edómska, na vrchu Hór.

Verš 25
Vezmi Árona a jeho syna Eleazára a vyveď ich na vrch Hór.
Nm 33:38 - Vtedy na Boží rozkaz vyšiel kňaz Áron na vrch Hór, kde v štyridsiatom roku po odchode Izraelitov z Egypta prvý deň piateho mesiaca zomrel.
Dt 32:50 - Na vrchu, na ktorý vystúpiš, zomrieš a budeš pripojený k svojmu ľudu, ako zomrel tvoj brat Áron na vrchu Hór a bol pripojený k svojmu ľudu,

Verš 28
Mojžiš sňal z Árona rúcho a obliekol doň jeho syna Eleazára. Tam, na temene vrchu Hór Áron zomrel. Potom Mojžiš a Eleazár zišli z vrchu.
Dt 10:6 - Potom Izraeliti odišli z Beerót-Jaakánu do Mósery. Tam Áron zomrel a tam ho aj pochovali. Kňazskú službu namiesto neho vykonával jeho syn Eleazár.
Dt 32:50 - Na vrchu, na ktorý vystúpiš, zomrieš a budeš pripojený k svojmu ľudu, ako zomrel tvoj brat Áron na vrchu Hór a bol pripojený k svojmu ľudu,

Nm 20,1 - O Kádeši pozri Gn 14,7. O Márii porov. Ex 2,4 n.; 15,20; Nm 26,59.

Nm 20,2 - Mojžiš je už unavený, tak ako aj Áron, ustavičným zápasom s nevďačným ľudom. Už mu ani neodvrávajú. Nie div, veď za štyridsať rokov viesť ľud tvrdej a nepoddajnej šije nebolo malou úlohou.

Nm 20,3 - Bratia zahynuli porov. 11,33; 14,37.45; Nm 17,11.12.

Nm 20,8 - Mojžiš už v Egypte robil divy s Pánovou palicou (Ex 4,2; 7,15; 9,23; 10,13; 14,16), aj pri Rafidim vyviedol ňou vodu zo skaly Ex 17,5.6.

Nm 20,10 - Mojžiš vie síce, že Pán môže všetko, myslí však na to, že ľud sa nenapráva, a preto ho trápi myšlienka, či sa Pán teraz zmiluje nad národom. Pochybuje teda, či Pán dá ľudu vodu. Preto mu nepostačuje udrieť skalu raz, robí to dva razy. Chýba mu pevná viera a dôvera. Mojžiš neoslávil Pána, keď neveril v jeho nesmierne milosrdenstvo. Zato sa Pán oslávil sám, keď predsa dal ľudu zázračnú vodu. Lenže pochybujúcich vylučuje zo zasľúbenej zeme, pre ktorú podstúpili toľko obetí a strastí.

Nm 20,13 - Meríba značí zvadu (pozri Ex 17,7). Lenže toto miesto nie je totožné s oným v Rafidim (porov. tiež Dt 32,15 a Ex 17,2 n.).

Nm 20,14-17 - Po skúsenosti, opísanej v Nm 14,45, Mojžiš chce svoj národ viesť do zasľúbenej zeme nie od juhu, ale od východu, a to cestou popod Mŕtve more a potom cez Jordán. Cez územie Edomčanov chce prejsť pokojne, ako priateľ. Posiela poslov, ktorí majú vyjednať pokojný prechod. Pravdepodobne napísal edomskému kráľovi list, v ktorom mu vyložil svoj úmysel. Z pamiatok Tell-el-Amarna sa dozvedáme, že králi už v najstarších časoch vyjednávali medzi sebou "listovne". – O príbuzenstve medzi Edomčanmi a Izraelitmi porov. Gn 25,21–26, o edomských kráľoch Gn 36,31–39, o anjelovi Božom Ex 23,20; Gn 12,7 a Ex 14,19. Kádeš v tom čase patril Amorejčanom.

Nm 20,21 - Porov. hl. 33.

Nm 20,22 - Vrch Hor je neďaleko Kádeša, na severozápadnej strane pohoria Seir.

Nm 20,25-29 - Podľa Dt 10,6 Áron zomrel pri Mosere (Nm 33,30). Vrch Hor bol jeden z končiarov pohoria Moserot.