výhody registrácie

Kniha Numeri - 4. Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Nm 27, 1-23

1 Vtedy pristúpili dcéry Celofcháda, ktorý bol synom Chéfera, vnukom Gileáda a pravnukom Makíra. Ten bol synom Menaššeho z rodu Menaššeho, ktorý bol synom Jozefa. Mená jeho dcér boli Machla, Nóa, Chogla, Milka a Tirca. 2 Tie predstúpili pred Mojžiša a kňaza Eleazára, ako aj pred kniežatá i celú pospolitosť pri vchode do stanu stretávania a povedali: 3 Náš otec zomrel na púšti, nebol však medzi tými, čo sa vzbúrili proti Hospodinovi, v skupine Kóracha; zomrel za svoj hriech. Nemal synov. 4 Malo by azda vymiznúť meno nášho otca z jeho rodu len preto, že nemal syna? Daj nám dedičné vlastníctvo medzi bratmi nášho otca. 5 Mojžiš predniesol ich oprávnenú požiadavku Hospodinovi. 6 Hospodin povedal Mojžišovi: 7 Požiadavka Celofchádových dcér je oprávnená. Musíš im dať dedičný podiel medzi bratmi ich otca a na ne prevedieš dedičstvo po ich otcovi. 8 Izraelitom povedz: Ak niekto zomrie a nezanechá syna, preneste dedičstvo po ňom na jeho dcéru. 9 Ak nemá ani dcéru, dedičstvo po ňom dáte jeho bratom. 10 Ak však nemá ani bratov, dedičstvo po ňom dáte bratom jeho otca. 11 Keby jeho otec bratov nemal, dedičstvo po ňom dáte jeho najbližšiemu príbuznému z jeho rodu; ten ho dostane do vlastníctva. To bude pre Izraelitov právne ustanovenie, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. 12 Hospodin povedal Mojžišovi: Vystúp na tento vrch v pohorí Abárim a pozri na krajinu, ktorú som dal Izraelitom. 13 Uvidíš ju a budeš pripojený k svojmu ľudu, tak ako bol pripojený tvoj brat Áron. 14 Keď sa totiž pospolitosť na púšti Sín búrila pre vodu proti mne, obaja ste mi odmietli vzdať posvätnú úctu pred nimi. Šlo o vodu Meríba v Kádeši na púšti Sín. 15 Vtedy Mojžiš povedal Hospodinovi: 16 Kiež Hospodin, Boh duchov všetkých živých bytostí ustanoví nad pospolitosťou muža, 17 ktorý by pred ňou vychádzal i vchádzal a ktorý by ju vyvádzal i privádzal, aby Hospodinova pospolitosť nebola ako ovce bez pastiera. 18 Hospodin povedal Mojžišovi: Vezmi Núnovho syna Jozuu, muža obdareného Duchom a polož naňho ruku. 19 Postav ho pred kňaza Eleazára i pred celú pospolitosť. Daj mu pred ňou poverenie 20 a prenes naňho časť svojej dôstojnosti, aby ho poslúchala celá pospolitosť Izraelitov. 21 Bude prichádzať pred kňaza Eleazára a ten vyžiada preňho pred Hospodinom rozhodnutie podľa obradu urím. Na jeho pokyn budú vychádzať a na jeho pokyn budú vchádzať všetci Izraeliti, teda on i celá pospolitosť. 22 Mojžiš urobil, ako mu prikázal Hospodin. Vzal Jozuu, postavil ho pred kňaza Eleazára i pred celú pospolitosť. 23 Položil naňho ruky a dal mu poverenie, ako Hospodin prikázal prostredníctvom Mojžiša.

Nm 27, 1-23

Verš 1
Vtedy pristúpili dcéry Celofcháda, ktorý bol synom Chéfera, vnukom Gileáda a pravnukom Makíra. Ten bol synom Menaššeho z rodu Menaššeho, ktorý bol synom Jozefa. Mená jeho dcér boli Machla, Nóa, Chogla, Milka a Tirca.
Nm 26:33 - Celofchád, syn Chéfera, však nemal synov, iba dcéry. Mená Celofchádových dcér boli: Machla, Nóa, Chogla, Milka a Tirca.
Nm 36:2 - Povedali: Hospodin prikázal nášmu pánovi, aby lósom rozdelil Izraelitom krajinu do dedičného vlastníctva a náš pán dostal príkaz od Hospodina, aby dedičstvo nášho brata Celofcháda pridelil jeho dcéram.
Joz 17:3 - No Celofchád, Chéferov syn, Gileádov syn, Makírov syn, Menaššeov syn, nemal synov, iba dcéry. Volali sa: Machla, Nóa, Chogla, Milka a Tirca.

Verš 3
Náš otec zomrel na púšti, nebol však medzi tými, čo sa vzbúrili proti Hospodinovi, v skupine Kóracha; zomrel za svoj hriech. Nemal synov.
Nm 14:35 - Ja, Hospodin, som to povedal a tak urobím celej tejto skazenej pospolitosti, ktorá sa vzbúrila proti mne. Na tejto púšti zahynú.
Nm 26:64 - Medzi nimi nebol nikto z Izraelitov, ktorých spočítal Mojžiš a kňaz Áron na Sinajskej púšti.
Nm 16:1 - Kórach, syn Jishára, syna Keháta, syna Léviho, si pribral Dátana a Abírama, synov Elíaba, ako aj Óna, syna Peleta, Rúbenovcov.

Verš 7
Požiadavka Celofchádových dcér je oprávnená. Musíš im dať dedičný podiel medzi bratmi ich otca a na ne prevedieš dedičstvo po ich otcovi.
Nm 36:2 - Povedali: Hospodin prikázal nášmu pánovi, aby lósom rozdelil Izraelitom krajinu do dedičného vlastníctva a náš pán dostal príkaz od Hospodina, aby dedičstvo nášho brata Celofcháda pridelil jeho dcéram.

Verš 12
Hospodin povedal Mojžišovi: Vystúp na tento vrch v pohorí Abárim a pozri na krajinu, ktorú som dal Izraelitom.
Dt 32:48 - V ten istý deň povedal Hospodin Mojžišovi:

Verš 13
Uvidíš ju a budeš pripojený k svojmu ľudu, tak ako bol pripojený tvoj brat Áron.
Nm 20:24 - Áron bude pripojený k svojmu ľudu; nevojde teda do krajiny, ktorú som dal Izraelitom, lebo ste odporovali môjmu rozkazu pri vode Meríba.

Verš 14
Keď sa totiž pospolitosť na púšti Sín búrila pre vodu proti mne, obaja ste mi odmietli vzdať posvätnú úctu pred nimi. Šlo o vodu Meríba v Kádeši na púšti Sín.
Nm 20:12 - Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: Pretože ste neuverili, keď ste mali pred očami Izraelitov dosvedčiť moju svätosť, neuvediete toto zhromaždenie do krajiny, ktorú mu dám.
Nm 20:12 - Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: Pretože ste neuverili, keď ste mali pred očami Izraelitov dosvedčiť moju svätosť, neuvediete toto zhromaždenie do krajiny, ktorú mu dám.

Verš 16
Kiež Hospodin, Boh duchov všetkých živých bytostí ustanoví nad pospolitosťou muža,
Nm 16:22 - Vtedy obaja padli na tvár a volali: Bože, Bože, ktorému patrí duch každého človeka! Pre jedného muža, ktorý zhrešil, sa chceš hnevať na celú pospolitosť?
Heb 12:9 - Veď aj naši telesní otcovia boli prísnymi vychovávateľmi a vážili sme si ich. Vari sa nepodriadime omnoho viac Otcovi duchov, aby sme mali život?

Verš 17
ktorý by pred ňou vychádzal i vchádzal a ktorý by ju vyvádzal i privádzal, aby Hospodinova pospolitosť nebola ako ovce bez pastiera.
1Kr 22:17 - Mícha pokračoval: Videl som celý Izrael rozptýlený po vrchoch ako ovce bez pastiera. Hospodin povedal: Zostali bez pánov. Každý sa môže pokojne vrátiť domov.
Mt 9:36 - Pri pohľade na zástupy mu ich prišlo ľúto, lebo boli zbedačení a sklesnutí ako ovce bez pastiera.
Mk 6:34 - Keď Ježiš vystúpil z lode, videl početný zástup a zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. Začal ich učiť mnohým veciam.

Verš 18
Hospodin povedal Mojžišovi: Vezmi Núnovho syna Jozuu, muža obdareného Duchom a polož naňho ruku.
Dt 3:21 - Jozuovi som prikázal: Videl si na vlastné oči všetko, čo urobil Hospodin, váš Boh, tým dvom kráľom. Tak urobí Hospodin všetkým kráľovstvám, cez ktoré budeš prechádzať.
Dt 34:9 - Jozua, syn Núna, bol plný ducha múdrosti, lebo Mojžiš naňho položil ruky. Izraeliti ho poslúchali a konali tak, ako Hospodin prikázal Mojžišovi.

Verš 21
Bude prichádzať pred kňaza Eleazára a ten vyžiada preňho pred Hospodinom rozhodnutie podľa obradu urím. Na jeho pokyn budú vychádzať a na jeho pokyn budú vchádzať všetci Izraeliti, teda on i celá pospolitosť.
Ex 28:30 - Do náprsníka Božieho rozhodnutia vložíš posvätné lósy urím a tummím, aby boli na Áronovom srdci, keď predstúpi pred Hospodina. Áron bude stále nosiť Božie rozhodnutia o Izraelitoch na svojom srdci pred Hospodinom.
Lv 8:8 - Pripevnil naň náprsník a vložil doň urím a tummím.

Nm 27,1-4 - Rozprava súvisí so sčítaním ľudu. Sčítaní boli len dospelí mužovia a zem sa mala rozdeliť medzi jednotlivé rodiny. Naskytla sa otázka: čo sa stane, keď niektorý z mužov nezanechal mužského potomka?

Nm 27,8-11 - Tento zákon, ktorý háji právo rodiny na dedičný majetok, doplní sa ešte v hl. 36. Zákon má ten istý cieľ ako levirátsky zákon Gn 38,8; Dt 25,5 n.

Nm 27,12-14 - Pozri pozn. k Abarim 21,20. O Áronovej smrti 20,22–29. O púšti Sin 13,22. O hriechu Mojžišovom a Áronovom porov. 20,10 n.

Nm 27,15-17 - Mojžiš odovzdane prijíma trest Boží. Nemyslí však ani vtedy na seba, lež na ľud, ktorý mu Pán zveril.

Nm 27,18-19 - Jozue ukázal sa neraz ozaj schopným nástupcom Mojžišovým Ex 17,9; 24,13; 32,17; Nm 13,10.16; 14,6.30.38. Muž, v ktorom je duch, muž, ktorý má potrebné vlastnosti, aby bol vodcom ľudu: rozumnosť, pevnosť a odhodlanosť. Vkladanie rúk zobrazuje prenesenie poslania, čiže úradu a moci.

Nm 27,20-22 - Jozue nebude mať všetky prednosti, čo mal Mojžiš. Už nebude zákonodarcom, nebude v úzkom spojení s Pánom, Pán nebude k nemu hovoriť z tváre do tváre, ale Jozue sa dozvie vôľu Pánovu prostredníctvom veľkňaza, ktorý sa poradí s urim a tumim (Ex 28,30).