výhody registrácie

Kniha Numeri - 4. Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Nm 31, 1-54

1 Hospodin povedal Mojžišovi: 2 Pomsti sa za Izraelitov na Midjánčanoch a potom budeš pripojený k svojmu ľudu. 3 Vtedy Mojžiš povedal ľudu: Vyzbrojte časť mužov spomedzi vás do boja, aby vyrazili proti Midjánčanom a vykonali na nich Hospodinovu pomstu. 4 Z každého izraelského kmeňa pošlite do boja tisíc mužov. 5 Z tisícov Izraela odviedli z každého kmeňa tisíc mužov, teda dvanásťtisíc vyzbrojených bojovníkov. 6 Mojžiš vyslal do boja tisíc mužov za každý kmeň a s nimi Pinchása, syna kňaza Eleazára, s posvätnou výzbrojou a zvučnými trúbkami. 7 Vydali sa teda do boja proti Midjánčanom, ako Hospodin prikázal Mojžišovi, a usmrtili všetkých mužov. 8 Medzi zabitými boli aj midjánski králi: Evi, Rekem, Cúr, Chúr a Réba, spolu päť midjánskych kráľov. Mečom usmrtili aj Bileáma, syna Beóra. 9 Izraeliti odviedli do zajatia midjánske ženy s deťmi, všetok dobytok, celé stáda a ukoristili všetok ich majetok. 10 Vypálili im všetky mestá, ktoré obývali, ako aj všetky stanové tábory. 11 Potom pobrali všetku korisť a odviezli všetko, čo sa dalo odviesť z ľudí i z dobytka. 12 Zajatcov s ulúpenou korisťou priviedli k Mojžišovi a kňazovi Eleazárovi pred pospolitosť Izraelitov do tábora na Moábskej stepi pri Jordáne naproti Jerichu. 13 Mojžiš, kňaz Eleazár i všetky kniežatá pospolitosti im vyšli v ústrety za tábor. 14 Mojžiš sa nahneval na veliteľov vojska — tisícnikov a stotníkov —, ktorí sa vracali z bojovej výpravy. 15 Mojžiš im vyčítal: Prečo ste nechali nažive všetky ženy? 16 Veď práve ony na Bileámovu radu zvádzali Izraelitov, aby pre Peóra opúšťali Hospodina. Preto Hospodinovu pospolitosť stihla pohroma. 17 Teraz teda usmrťte spomedzi detí všetkých chlapcov a zabite aj každú ženu, ktorá poznala muža a obcovala s ním. 18 No dievčatá, ktoré nepoznali muža, ani s ním neobcovali, si nechajte pre seba. 19 Vy sami zostanete sedem dní za táborom. Každý, kto niekoho zabil alebo sa dotkol zabitého, bude sa tretí a siedmy deň očisťovať od hriechu. To platí pre vás i vašich zajatcov. 20 Očistite od hriechu všetko šatstvo, každý kožený predmet, každý výrobok z kozej srsti a všetko drevené náradie. 21 Kňaz Eleazár povedal bojovníkom, ktorí sa zúčastnili na vojnovej výprave: Toto je ustanovenie zákona, ktorý vydal Hospodin Mojžišovi: 22 zlato, striebro, meď, železo, cín a olovo, 23 teda všetko, čo odoláva ohňu, prepálite ohňom, no čisté to bude len potom, keď to očistná voda zbaví hriechu. Všetko, čo neodoláva ohňu, musíte očistiť vodou. 24 Siedmy deň si vyperiete šatstvo a budete čistí. Len potom môžete prísť do tábora. 25 Hospodin povedal Mojžišovi: 26 Ty s kňazom Eleazárom a náčelníkmi rodov pospolitosti urob súpis koristi: ľudí i dobytka. 27 Korisť rozdeľ na dvoje: polovicu bojovníkom, ktorí sa zúčastnili boja a polovicu ostatnej pospolitosti. 28 Potom od bojovníkov, ktorí sa zúčastnili na boji, vyber dávku pre Hospodina, a to po jednom z päťsto zajatcov, po jednom z päťsto býkov, oslov a oviec. 29 Vezmi to z tej polovice, ktorá im patrí, a odovzdaj kňazovi Eleazárovi ako pozdvihovanú obetu Hospodinovi. 30 Z polovice, ktorá patrí Izraelitom, vezmi po jednom z päťdesiatich zajatcov a po jednom z päťdesiatich býkov, oslov a oviec, zo všetkého dobytka, a dáš to Léviovcom, strážcom Hospodinovho príbytku. 31 Mojžiš a kňaz Eleazár vykonali, čo Hospodin prikázal Mojžišovi. 32 Z ulúpenej koristi zostalo bojovníkom toto: šesťstosedemdesiatpäťtisíc oviec, 33 sedemdesiatdvatisíc kusov dobytka 34 a šesťdesiatjedentisíc oslov. 35 Počet zajatých žien, ktoré nepoznali muža a neobcovali s ním, bol spolu tridsaťdvatisíc. 36 Polovicu, ktorá pripadla bojovníkom, tvorilo tristotridsaťsedemtisícpäťsto oviec. 37 V dávke pre Hospodina bolo šesťstosedemdesiatpäť oviec. 38 Z tridsaťšesťtisíc kusov hovädzieho dobytka bola dávka pre Hospodina sedemdesiatdva kusov. 39 Z tridsaťtisícpäťsto oslov bola dávka pre Hospodina šesťdesiatjeden kusov. 40 Zo šestnásťtisíc zajatcov bola dávka pre Hospodina tridsaťdva osôb. 41 Mojžiš odovzdal kňazovi Eleazárovi túto dávku na pozdvihovanú obetu podľa Hospodinovho príkazu Mojžišovi. 42 Polovica patriaca Izraelitom, ktorú Mojžiš oddelil od polovice, čo patrila bojovníkom, 43 tvorila tristotridsaťsedemtisícpäťsto oviec, 44 tridsaťšesťtisíc kusov hovädzieho dobytka, 45 tridsaťtisícpäťsto oslov 46 a šestnásťtisíc zajatcov. 47 Z tejto polovice, ktorá pripadla Izraelitom, vzal Mojžiš každého päťdesiateho človeka a každý päťdesiaty kus dobytka a odovzdal to Léviovcom, ktorí strážili Hospodinov príbytok, podľa Hospodinovho príkazu Mojžišovi. 48 Tu predstúpili pred Mojžiša velitelia bojových útvarov, tisícnici a stotníci, 49 a povedali mu: Tvoji služobníci spočítali bojovníkov pod naším velením a nechýba z nich ani jeden. 50 Každý, čo našiel, prináša ako obetný dar Hospodinovi: zlaté predmety, náramky, spony, pečatné prstene, náušnice, retiazky, na obrad zmierenia za nás pred Hospodinom. 51 Vtedy prevzal od nich Mojžiš a kňaz Eleazár všetko umelecky spracované zlato. 52 Všetkého zlata, obetovaného na pozdvihovanú obetu, ktoré venovali Hospodinovi tisícnici a stotníci, bolo šestnásťtisícsedemstopäťdesiat šekelov. 53 Každý vojak koristil pre seba. 54 Mojžiš a kňaz Eleazár prevzali zlato od tisícnikov a stotníkov a zaniesli ho do stanu stretávania, aby ono Hospodinovi pripomínalo Izraelitov.

Nm 31, 1-54

Verš 2
Pomsti sa za Izraelitov na Midjánčanoch a potom budeš pripojený k svojmu ľudu.
Nm 25:17 - Obkľúčte Midjánčanov a usmrťte ich!
Nm 27:13 - Uvidíš ju a budeš pripojený k svojmu ľudu, tak ako bol pripojený tvoj brat Áron.

Verš 8
Medzi zabitými boli aj midjánski králi: Evi, Rekem, Cúr, Chúr a Réba, spolu päť midjánskych kráľov. Mečom usmrtili aj Bileáma, syna Beóra.
Joz 13:21 - všetky mestá na rovine a celé kráľovstvo amorejského kráľa Síchona, ktorý vládol v Chešbóne. Mojžiš porazil jeho aj midjánske kniežatá Eviho, Rekema, Cúra, Chúra a Rébu, ako aj kniežatá Síchona, ktoré bývali v krajine.

Verš 41
Mojžiš odovzdal kňazovi Eleazárovi túto dávku na pozdvihovanú obetu podľa Hospodinovho príkazu Mojžišovi.
Nm 18:8 - Hospodin povedal Áronovi: Dávam ti na starosť svoje pozdvihované obety. Tebe a tvojim synom dávam trvalo platným ustanovením časť všetkých posvätných darov Izraelitov.
Nm 18:19 - Všetky pozdvihované obety z posvätných darov, ktoré pozdvihujú Izraeliti Hospodinovi, dávam tebe, tvojim synom a dcéram trvalo platným ustanovením. Je to trvalá zmluva, potvrdená soľou pred Hospodinom pre teba a pre tvoje potomstvo.

Verš 11
Potom pobrali všetku korisť a odviezli všetko, čo sa dalo odviesť z ľudí i z dobytka.
Dt 20:14 - Iba ženy a deti, dobytok a všetko, čo bude v meste, všetku jeho korisť ulúp. Užívaj korisť po svojich nepriateľoch, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh.

Verš 16
Veď práve ony na Bileámovu radu zvádzali Izraelitov, aby pre Peóra opúšťali Hospodina. Preto Hospodinovu pospolitosť stihla pohroma.
Nm 25:1 - Keď Izrael býval v Šittíme, ľud začal smilniť s Moábčankami,
Nm 25:18 - Veď aj oni vás zvierali svojimi úskokmi, keď vás zvádzali Peórom a Kozbi, dcérou midjánskeho kniežaťa, svojou sestrou, ktorú zabili v deň pohromy pre Peóra.
2Pt 2:15 - Keďže opustili pravú cestu, zablúdili, dali sa na cestu Bileáma, Beórovho syna, ktorému sa zapáčila odplata za neprávosť.
Zjv 2:14 - No iba toto mám proti tebe: máš tam ľudí, čo sa pridŕžajú učenia Bileáma, ktorý učil Baláka zvádzať synov Izraela, aby jedli mäso obetované modlám a aby smilnili.

Verš 17
Teraz teda usmrťte spomedzi detí všetkých chlapcov a zabite aj každú ženu, ktorá poznala muža a obcovala s ním.
Sdc 21:11 - Toto je vaše poslanie: Vykonajte hubiacu kliatbu na každom príslušníkovi mužského pohlavia i na každej osobe ženského pohlavia, ktorá poznala muža na lôžku.

Verš 53
Každý vojak koristil pre seba.
Dt 20:14 - Iba ženy a deti, dobytok a všetko, čo bude v meste, všetku jeho korisť ulúp. Užívaj korisť po svojich nepriateľoch, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh.

Verš 23
teda všetko, čo odoláva ohňu, prepálite ohňom, no čisté to bude len potom, keď to očistná voda zbaví hriechu. Všetko, čo neodoláva ohňu, musíte očistiť vodou.
Nm 19:9 - Potom niekto čistý pozhŕňa zo spálenej kravy popol, vonku ho za táborom uloží na čisté miesto. Tam sa bude držať pre pospolitosť Izraelitov na prípravu očistnej vody. To je obeta za hriech.

Verš 27
Korisť rozdeľ na dvoje: polovicu bojovníkom, ktorí sa zúčastnili boja a polovicu ostatnej pospolitosti.
1Sam 30:24 - S tým nemožno súhlasiť. Rovnaký podiel patrí bojovníkovi ako strážcovi výstroja. Spoločne sa podelia.

Nm 31,1-3 - Madiánčania zviedli Izraelitov na zmyselnú modloslužbu, za ktorú Pán navštívil Izraelitov nákazou (25,6–18).

Nm 31,4 - Porov. Ex 18,25.

Nm 31,18 - Ony sa mali stať izraelskými otrokyňami a vedľajšími ženami izraelských mužov (Dt 21,10–14; Sdc 21,10–14).

Nm 31,52 - Šekel vážil 16,37 g, teda zlata bolo 274,197 kg (Ex 38,24).

Nm 31,54 - O pripomienke porov. Ex 28,12.