výhody registrácie

Kniha Numeri - 4. Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Nm 25, 1-19

1 Keď Izrael býval v Šittíme, ľud začal smilniť s Moábčankami, 2 ktoré ho pozývali na obetné hostiny na počesť svojich božstiev. Ľud sa zúčastňoval ich obetných hodov a klaňal sa ich bohom. 3 Keď sa Izraeliti dostali do služby Baál-Peóra, Hospodinov hnev vzplanul proti nim. 4 Hospodin povedal Mojžišovi: Vezmi všetkých predstaviteľov ľudu a pre Hospodina im dolám kosti a vystav ich na slnku, aby sa prudký hnev Hospodina odvrátil od Izraela. 5 Mojžiš teda rozkázal izraelským sudcom: Nech každý spomedzi svojich mužov zabije tých, čo sa oddali Baál-Peórovi. 6 Vtom prišiel istý Izraelita a pred očami Mojžiša a celej izraelskej pospolitosti priviedol k svojim bratom Midjánčanku práve vtedy, keď pri vchode do stanu stretávania nariekali. 7 Keď to videl Pinchás, syn Eleazára, vnuk kňaza Árona, vstal spomedzi pospolitosti, vzal do rúk kopiju, 8 vošiel za Izraelitom do ženskej časti stanu a tam ich oboch, Izraelitu i ženu prebodol. Tak bola zastavená pohroma medzi Izraelitmi. 9 Tých, čo pre túto pohromu zomreli, bolo dvadsaťštyritisíc. 10 Hospodin povedal Mojžišovi: 11 Pinchás, syn Eleazára, vnuk kňaza Árona, odvrátil môj hnev od Izraelitov, keď medzi nimi horlil za mňa, ako ja horlím za nich. Preto som v žiarlivosti nemusel vyhubiť Izraelitov. 12 Povedz mu teda, že s ním uzatváram zmluvu pokoja. 13 Podľa tejto zmluvy bude jemu a jeho potomstvu trvalo patriť kňazstvo a bude teda vykonávať obrad zmierenia za Izraelitov. 14 Izraelita, ktorého zabili spolu s Midjánčankou, volal sa Zimri; bol to syn Sálua, kniežaťa z rodu Šimeónovcov. 15 Zabitá Midjánčanka sa volala Kozbi, bola to dcéra Cúrova, ktorý bol popredným mužom istého rodu v Midjánsku. 16 Hospodin povedal Mojžišovi: 17 Obkľúčte Midjánčanov a usmrťte ich! 18 Veď aj oni vás zvierali svojimi úskokmi, keď vás zvádzali Peórom a Kozbi, dcérou midjánskeho kniežaťa, svojou sestrou, ktorú zabili v deň pohromy pre Peóra. 19 Vtedy prestala pohroma.

Nm 25, 1-19

Verš 1
Keď Izrael býval v Šittíme, ľud začal smilniť s Moábčankami,
Nm 31:16 - Veď práve ony na Bileámovu radu zvádzali Izraelitov, aby pre Peóra opúšťali Hospodina. Preto Hospodinovu pospolitosť stihla pohroma.
Nm 33:49 - Táborili pri Jordáne od Bét-Haješimótu až k Ábel-Haššittímu na Moábskych stepiach.

Verš 2
ktoré ho pozývali na obetné hostiny na počesť svojich božstiev. Ľud sa zúčastňoval ich obetných hodov a klaňal sa ich bohom.
Ž 106:28 - Spriahli sa s Baál-Peórom, jedli z obiet prinášaných mŕtvym bohom.
Oz 9:10 - Ako vinič na púšti našiel som Izrael, ako na skorú figu na figovníku v jej prvom čase hľadel som na jeho otcov. Oni išli do Baál-Peóru, zasvätili sa Hanbe, stali sa ohavnosťou ako ich milenec.

Verš 3
Keď sa Izraeliti dostali do služby Baál-Peóra, Hospodinov hnev vzplanul proti nim.
Ž 106:29 - Dráždili ho svojím správaním, preto ich postihla pohroma.

Verš 4
Hospodin povedal Mojžišovi: Vezmi všetkých predstaviteľov ľudu a pre Hospodina im dolám kosti a vystav ich na slnku, aby sa prudký hnev Hospodina odvrátil od Izraela.
Dt 4:3 - Na vlastné oči ste videli, čo urobil Hospodin pre Baál-Peóra, ako každého, kto chodil za Baál-Peórom, Hospodin, tvoj Boh, vyhubil spomedzi vás.
Joz 22:17 - Nemali sme dosť hriechu s Peórom, od ktorého sme sa dodnes neočistili a pre ktorý prišiel úder na Hospodinovu pospolitosť?

Verš 7
Keď to videl Pinchás, syn Eleazára, vnuk kňaza Árona, vstal spomedzi pospolitosti, vzal do rúk kopiju,
Ž 106:30 - Povstal Pinchás, vykonal rozsudok a pohroma prestala.

Verš 9
Tých, čo pre túto pohromu zomreli, bolo dvadsaťštyritisíc.
1Kor 10:8 - Ani nesmilnime, ako niektorí z nich smilnili, a padlo ich za jediný deň dvadsaťtritisíc.

Verš 11
Pinchás, syn Eleazára, vnuk kňaza Árona, odvrátil môj hnev od Izraelitov, keď medzi nimi horlil za mňa, ako ja horlím za nich. Preto som v žiarlivosti nemusel vyhubiť Izraelitov.
2Kor 11:2 - Veď horlím za vás Božou horlivosťou a zasnúbil som vás jednému mužovi, aby som vás odovzdal Kristovi ako čistú pannu.

Verš 12
Povedz mu teda, že s ním uzatváram zmluvu pokoja.
Ž 106:31 - To sa mu počítalo za spravodlivosť z pokolenia na pokolenie až naveky.

Verš 17
Obkľúčte Midjánčanov a usmrťte ich!
Nm 31:2 - Pomsti sa za Izraelitov na Midjánčanoch a potom budeš pripojený k svojmu ľudu.

Verš 18
Veď aj oni vás zvierali svojimi úskokmi, keď vás zvádzali Peórom a Kozbi, dcérou midjánskeho kniežaťa, svojou sestrou, ktorú zabili v deň pohromy pre Peóra.
Zjv 18:6 - Odplaťte tej neviestke, ako sa i ona odplatila, dvojnásobne jej odplaťte za jej skutky. Do kalicha, do ktorého nalievala, nalejte jej dvojnásobne.

Nm 25,1 - Setim, hebr. Abel šittím, je oáza Kefrén. Bol to práve Balám, ktorý dal Moabčanom túto radu (31,16; 2 Pt 2,15; Júd 11; Zjv 2,14).

Nm 25,3 - Bélfegor je Bál z Fogoru (Peoru), moabský boh, ktorého uctievali práve vo Fogore, neďaleko Setim (23,28; Dt 3,29). Tohto boha uctievali na vrchoch a v hájoch, a to tancom, hudbou a nemravnou rozpustenosťou.

Nm 25,4-5 - Hnev Pánov prejavil sa v tom, že medzi Izraelitmi vypukla nejaká nákaza (v. 8). Na rozkaz Pánov mal dať Mojžiš usmrtiť všetkých tých, čo sa najviac previnili oproti Pánovi. Pánov rozkaz nebol vykonaný, pretože veci sa inakšie vyvinuli.

Nm 25,13 - Finés obetovaním tých, čo sa tak zjavne medzi ľudom previnili proti zákonu, utíšil hnev Pánov a oddialil od národa nešťastie, ktoré mu hrozilo (Ž 106,30).