výhody registrácie

1. Jánov list

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

1Jn 1, 1-10

1 Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to vám zvestujeme: Slovo života. 2 A ten život sa zjavil; my sme ho videli, svedčíme o ňom a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. 3 Čo sme teda videli a počuli, hlásame aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. My však máme spoločenstvo s Otcom a jeho Synom Ježišom Kristom. 4 Toto píšeme, aby naša radosť bola úplná. 5 Toto je zvesť, ktorú sme od neho počuli a ohlasujeme vám: Boh je svetlo a nieto v ňom nijakej tmy. 6 Ak hovoríme, že s ním máme spoločenstvo, ale chodíme v tme, klameme a nekonáme, čo je pravda. 7 Ale ak chodíme vo svetle, ako on je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu. 8 Ak hovoríme, že sme bez hriechu, klameme sami seba a nieto v nás pravdy. 9 Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. 10 Ak hovoríme, že sme nezhrešili, jeho robíme klamárom a jeho slovo nie je v nás.

1Jn 1, 1-10

Verš 8
Ak hovoríme, že sme bez hriechu, klameme sami seba a nieto v nás pravdy.
1Kr 8:46 - Ak by proti tebe zhrešili — lebo nieto človeka, ktorý by nezhrešil — a ty sa na nich nahneváš a vydáš ich nepriateľovi, takže ich nepriatelia odvlečú ako zajatcov do ďalekej či blízkej nepriateľskej krajiny,
2Krn 6:36 - Keď proti tebe zhrešia — veď niet človeka, ktorý by nezhrešil —, ty sa na nich nahneváš a vydáš ich nepriateľovi, takže tí, čo ich zajali, odvlečú ich do ďalekej či blízkej krajiny,
Jób 9:2 - Pravdaže, viem, že je to tak, veď ako môže byť smrteľník spravodlivý pred Bohom?
Ž 143:2 - Nesúď sa so svojím služobníkom; veď pred tebou nikto zo živých nie je spravodlivý.
Prís 20:9 - Kto môže povedať: Ja som si srdce očistil, som čistý od hriechu?
Kaz 7:20 - Niet totiž na zemi spravodlivého človeka, ktorý robí dobre a nehreší.

Verš 1
Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to vám zvestujeme: Slovo života.
Jn 1:1 - Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.
Jn 1:14 - A Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.
2Pt 1:16 - Keď sme vás oboznamovali s mocou a príchodom Pána Ježiša Krista, nepridŕžali sme sa nejakých vymyslených bájí, lebo sami sme boli očitými svedkami jeho velebnosti.
Lk 24:39 - Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti — a ja, ako vidíte, mám.
Jn 20:27 - Potom povedal Tomášovi: Daj si sem prst a pozri si moje ruky! Daj sem ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!

Verš 9
Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti.
Ž 32:5 - Vyznal som ti svoj hriech a nezatajil svoju vinu. Povedal som: Vyznám Hospodinovi svoje priestupky. Ty si potom odpustil vinu môjho hriechu. — Sela —
Prís 28:13 - Kto tají svoje previnenia, nebude mať úspech, kto ich však vyzná a zanechá, dosiahne milosrdenstvo.

Verš 5
Toto je zvesť, ktorú sme od neho počuli a ohlasujeme vám: Boh je svetlo a nieto v ňom nijakej tmy.
Jn 1:9 - Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka, to prichádzalo do sveta.
Jn 8:12 - Potom k nim Ježiš znova prehovoril: Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.
Jn 9:5 - Kým som na svete, som svetlo sveta.
Jn 12:35 - Ježiš im povedal: Ešte krátky čas je svetlo medzi vami. Kráčajte, kým máte svetlo, aby vás nezastihla tma, lebo kto potme kráča, nevie, kam ide.

Verš 7
Ale ak chodíme vo svetle, ako on je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.
Heb 9:14 - o to viac krv Krista, ktorý mocou večného Ducha sám seba priniesol Bohu ako nepoškvrnenú obetu, očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu.
1Pt 1:19 - ale drahou krvou Krista. On ako bezchybný a nepoškvrnený baránok
Zjv 1:5 - a od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vládcu nad kráľmi zeme. Jemu, ktorý nás miluje, oslobodil nás svojou krvou od našich hriechov

1Jn 1,1-4 - Hovorí sa tu o Slove života, t. j. o Božom Synovi, porov. Jn 1, 1–14.

1Jn 1,3 - "Spoločenstvo" je mystická jednota veriacich s Otcom prostredníctvom Syna i jednota kresťanov vo viere a v jednej Cirkvi.

1Jn 1,5 - "Svetlo" u Jána je symbolom pravdy a mravného dobra; tma je symbolom bludu a zla.

1Jn 1,8 - Nemožno brať Kristovo vtelenie a vykúpenie zodpovedne bez povedomia, že sme hriešni.