výhody registrácie

1. Jánov list

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

1Jn 3, 1-24

1 Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec, aby sme sa volali Božími deťmi. A nimi sme. Svet nás preto nepozná, lebo nepoznal jeho. 2 Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme, že keď sa zjaví, budeme mu podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je. 3 Každý, kto má túto nádej v neho, očisťuje sám seba tak, ako je on čistý. 4 Každý, kto pácha hriech, porušuje zákon, lebo hriech je porušenie zákona. 5 Viete predsa, že on sa zjavil, aby sňal hriechy, ale v ňom nieto hriechu. 6 Kto zostáva v ňom, nehreší; kto hreší, ten ho nevidel; ani nepoznal. 7 Deti, nech vás nik nezvedie! Kto koná spravodlivo, je spravodlivý, ako aj on sám je spravodlivý. 8 Kto pácha hriech, je z diabla, lebo diabol hreší od počiatku. Boží Syn sa zjavil nato, aby maril diablove skutky. 9 Kto sa narodil z Boha, nepácha hriech, lebo jeho semeno je v ňom; a nemôže hrešiť, pretože sa narodil z Boha. 10 Podľa toho možno poznať Božie deti a deti diabla: Ten, kto nekoná spravodlivo, nie je z Boha; ani ten, kto nemiluje svojho brata. 11 Veď posolstvo, ktoré ste od začiatku počuli, je, že sa máme navzájom milovať. 12 Nie ako Kain. Bol zo Zlého a zabil svojho brata. A prečo ho zabil? Pretože jeho skutky boli zlé, no bratove spravodlivé. 13 Nečudujte sa, bratia, že vás svet nenávidí. 14 My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. Kto nemiluje, ostáva v smrti. 15 Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah; a viete, že ani jeden vrah nemá v sebe večný život. 16 Lásku sme poznali podľa toho, že on položil svoj život za nás; aj my máme klásť život za bratov. 17 Ak však má niekto pozemský majetok a vidí svojho brata v núdzi, a zatvorí si pred ním srdce, ako v ňom môže byť Božia láska? 18 Deti, nemilujme slovom ani rečou, ale skutkom, opravdivo. 19 Podľa toho spoznáme, že sme z pravdy a upokojíme si pred ním srdce; 20 lebo ak nás srdce obviňuje, Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko. 21 Milovaní, ak nás srdce neobviňuje, máme istotu v Bohu 22 a o čokoľvek prosíme, dostaneme od neho, lebo zachovávame jeho prikázania a robíme, čo sa mu páči. 23 A to je jeho prikázanie: aby sme verili v meno jeho Syna Ježiša Krista a milovali sa navzájom, ako nám prikázal. 24 Kto zachováva jeho prikázania, ostáva v Bohu a Boh v ňom. A že zostáva v nás, poznávame prostredníctvom Ducha, ktorého nám dal.

1Jn 3, 1-24

Verš 1
Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec, aby sme sa volali Božími deťmi. A nimi sme. Svet nás preto nepozná, lebo nepoznal jeho.
Jn 1:12 - Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi;

Verš 2
Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme, že keď sa zjaví, budeme mu podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je.
Iz 56:5 - Vo svojom dome a medzi svojimi múrmi im dám pomník s menom. Čo je lepšie ako synovia a dcéry? Dám im večné meno, ktoré nebude odstránené.
Jn 1:12 - Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi;
Rim 8:15 - Veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste Ducha synovstva, v ktorom voláme: Abba, Otče.
Gal 3:26 - lebo vierou ste všetci Božími synmi v Kristovi Ježišovi.
Gal 4:6 - A keď ste synmi, poslal nám Boh do sŕdc Ducha svojho Syna, ktorý volá: Abba! Otče!
Mt 5:12 - Radujte sa a veseľte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami.
Rim 8:18 - Usudzujem totiž, že utrpenia terajšieho času sa nedajú ani porovnať s budúcou slávou, ktorá sa má na nás zjaviť.
2Kor 4:17 - Veď toto naše terajšie ľahké súženie nám získa nesmierne bohatstvo večnej slávy,
Flp 3:21 - On mocou, ktorou si všetko môže podmaniť, pretvorí naše ponížené telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu.
Kol 3:4 - Keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy spolu s ním zjavíte v sláve.

Verš 4
Každý, kto pácha hriech, porušuje zákon, lebo hriech je porušenie zákona.
1Jn 5:17 - Každá neprávosť je hriech, ale je aj hriech, ktorý nevedie k smrti.

Verš 5
Viete predsa, že on sa zjavil, aby sňal hriechy, ale v ňom nieto hriechu.
Iz 53:12 - Preto mu dám podiel s mnohými a s početnými si rozdelí korisť, lebo až na smrť vydal svoj život a pripočítali ho k zločincom, hoci on niesol hriechy mnohých a prihováral sa za zločincov.
1Tim 1:15 - Toto slovo je spoľahlivé a zaslúži si byť úplne prijaté: Ježiš Kristus prišiel na svet spasiť hriešnikov. Ja som prvý z nich.
Iz 53:9 - Dali mu hrob s bezbožnými a s bohatým našiel smrť, hoci nepáchal násilie a v jeho ústach nebola lesť.
2Kor 5:21 - Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.
1Pt 2:22 - On sa hriechu nedopustil,ani lesť nebola v jeho ústach.

Verš 7
Deti, nech vás nik nezvedie! Kto koná spravodlivo, je spravodlivý, ako aj on sám je spravodlivý.
1Jn 2:29 - Ak viete, že je spravodlivý, vedzte, že aj každý, kto koná spravodlivosť, narodil sa z neho.

Verš 9
Kto sa narodil z Boha, nepácha hriech, lebo jeho semeno je v ňom; a nemôže hrešiť, pretože sa narodil z Boha.
1Jn 5:18 - Vieme, že nikto, kto sa narodil z Boha, nehreší, ale z Boha zrodený ho chráni a Zlý sa ho ani nedotkne.
1Pt 1:23 - veď ste znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena: živým a večným Božím slovom,

Verš 11
Veď posolstvo, ktoré ste od začiatku počuli, je, že sa máme navzájom milovať.
1Jn 3:23 - A to je jeho prikázanie: aby sme verili v meno jeho Syna Ježiša Krista a milovali sa navzájom, ako nám prikázal.
Jn 13:34 - Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali; ako som ja miloval vás, aby ste sa aj vy navzájom milovali.
Jn 15:12 - To je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom tak, ako som vás miloval ja.

Verš 12
Nie ako Kain. Bol zo Zlého a zabil svojho brata. A prečo ho zabil? Pretože jeho skutky boli zlé, no bratove spravodlivé.
Gn 4:8 - Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: Vyjdime von! Keď boli na poli, Kain napadol svojho brata Ábela a zabil ho.
Heb 11:4 - Vo viere Ábel priniesol Bohu lepšiu obetu ako Kain a ňou si získal svedectvo, že je spravodlivý, a Boh vydal o jeho daroch svedectvo; a ňou ešte aj ako mŕtvy hovorí.

Verš 13
Nečudujte sa, bratia, že vás svet nenávidí.
Jn 15:18 - Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel skôr ako vás.

Verš 14
My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. Kto nemiluje, ostáva v smrti.
1Jn 2:10 - Kto miluje svojho brata, zostáva vo svetle a nie je nikomu na pohoršenie.

Verš 15
Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah; a viete, že ani jeden vrah nemá v sebe večný život.
Mt 5:21 - Počuli ste, že otcom bolo povedané: Nezabiješ!Kto by však zabil, musí ísť pred súd.
Gal 5:21 - závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už skôr povedal, že tí, čo robia také veci, nebudú mať účasť na Božom kráľovstve.

Verš 16
Lásku sme poznali podľa toho, že on položil svoj život za nás; aj my máme klásť život za bratov.
Jn 15:13 - Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov.
Ef 5:2 - a žite v láske, ako aj Kristus miloval nás a vydal samého seba za nás ako dar a obetu Bohu príjemnej vône.

Verš 17
Ak však má niekto pozemský majetok a vidí svojho brata v núdzi, a zatvorí si pred ním srdce, ako v ňom môže byť Božia láska?
Dt 15:7 - Ak niekto z tvojich bratov v niektorom z miest v krajine, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh, schudobnie, nezatvrdzuj si srdce a nezatváraj ruku pred chudobným bratom,
Lk 3:11 - On im odpovedal: Kto má dvoje šiat, nech sa rozdelí s tým, čo nemá, a kto má dosť jedla, nech urobí podobne.
Jak 2:15 - Ak brat alebo sestra sú bez šiat a chýba im denný pokrm,

Verš 22
a o čokoľvek prosíme, dostaneme od neho, lebo zachovávame jeho prikázania a robíme, čo sa mu páči.
Jer 29:12 - Keď budete ku mne volať, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vypočujem vás.
Mt 7:8 - Veď každý, kto prosí, dostáva, kto hľadá, nachádza, a tomu, kto klope, sa otvorí.
Mt 21:22 - A dostanete všetko, o čo budete v modlitbe s vierou prosiť.
Mk 11:24 - Preto vám hovorím: Všetko, o čo sa modlíte a prosíte, verte, že ste dostali a budete mať.
Lk 11:9 - A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.
Jn 14:13 - a urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby Otec bol oslávený v Synovi.
Jn 16:24 - Doteraz ste v mojom mene o nič neprosili. Proste teda a dostanete, aby vaša radosť bola úplná!
Jak 1:5 - Ak sa však niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí Boha, ktorý dáva štedro a bez výčitiek, a dostane ju.
1Jn 5:14 - A máme k nemu pevnú dôveru, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme podľa jeho vôle.

Verš 23
A to je jeho prikázanie: aby sme verili v meno jeho Syna Ježiša Krista a milovali sa navzájom, ako nám prikázal.
Jn 6:29 - Ježiš im odpovedal: Božím skutkom je, keď veríte v toho, ktorého on poslal.
Jn 17:3 - A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného, pravého Boha i toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.
Lv 19:18 - Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom svojho ľudu, ale miluj svojho blížneho ako seba samého. Ja som Hospodin.
Mt 22:39 - Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého.
Jn 13:34 - Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali; ako som ja miloval vás, aby ste sa aj vy navzájom milovali.
Jn 15:12 - To je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom tak, ako som vás miloval ja.
Ef 5:2 - a žite v láske, ako aj Kristus miloval nás a vydal samého seba za nás ako dar a obetu Bohu príjemnej vône.
1Sol 4:9 - O bratskej láske vám netreba písať, lebo sám Boh vás naučil navzájom sa milovať.
1Pt 4:8 - Nadovšetko majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska prikrýva množstvo hriechov.
1Jn 4:21 - A toto prikázanie máme od neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata.

Verš 24
Kto zachováva jeho prikázania, ostáva v Bohu a Boh v ňom. A že zostáva v nás, poznávame prostredníctvom Ducha, ktorého nám dal.
Jn 14:23 - Ježiš mu odpovedal: Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať. A prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok.
Jn 15:10 - Ak budete zachovávať moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako aj ja som zachoval prikázania svojho Otca a zostávam v jeho láske.
1Jn 4:12 - Boha nikto nikdy nevidel; ak sa navzájom milujeme, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás dosiahla dokonalosť.

1Jn 3,1-2 - Porov. 2 Pt 1, 4; 1 Kor 13, 12.

1Jn 3,4 - "Bezprávie" (gr. anomía = prestúpenie zákona) – teda hriech je priestupkom proti Božiemu zákonu, je "neprávosťou" (1, 9).

1Jn 3,6 - "Kto ostáva v ňom, nehreší", t. j. kto vierou a láskou zostáva v spojení s Kristom; kto hreší, nepozná vierou náležite Krista, a teda ani nie je s ním úplne spojený.

1Jn 3,8 - "Je z diabla", je pod zhubným vplyvom diablovým a necháva sa ním zvádzať (porov. Jn 8, 44).

1Jn 3,9 - Semeno posväcujúcej milosti a Božieho života v nás. "Nemôže hrešiť": niežeby nemohol vôbec hrešiť, ale zrodený z Boha stáva sa v Kristovi novým stvorením a ako taký je v osobitnej Božej ochrane, kým sa svojvoľne nepripraví o milosť.

1Jn 3,13-15 - Kresťanská láska je znakom nadprirodzeného života, a tak oslobodenia od hriechu a smrti.

1Jn 3,20 - Boh je väčší ako naše srdce vo svojom milosrdenstve (porov. Lk 1, 49–50). Ak naozaj praktizujeme lásku, Boh ju aj napriek našim hriechom objaví v našom srdci (Jn 21, 17).