výhody registrácie

1. Jánov list

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1Jn 4, 1-21

1 Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha; lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov. 2 Božieho Ducha poznáte podľa tohto: Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je z Boha. 3 Duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. To je duch antikrista, o ktorom ste počuli, že príde, a už teraz je na svete. 4 Vy, deti moje, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, lebo ten, ktorý je vo vás, je väčší než ten, čo je vo svete. 5 Oni sú zo sveta, preto hovoria podľa sveta a svet ich počúva. 6 My sme z Boha. Kto pozná Boha, počúva nás. Kto nie je z Boha, ten nás nepočúva. Podľa toho poznávame Ducha pravdy a ducha bludu. 7 Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. 8 Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. 9 A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život. 10 Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. 11 Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého. 12 Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá. 13 A že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho Ducha. 14 A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna za Spasiteľa sveta. 15 Kto vyzná: „Ježiš je Boží Syn,“ ostáva v ňom Boh a on v Bohu. 16 A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. 17 Láska v nás je dokonalá v tom, že máme dôveru v deň súdu, lebo ako je on, tak sme aj my na tomto svete. 18 V láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. 19 My milujeme, pretože on prvý miloval nás. 20 Ak niekto povie: „Milujem Boha,“ a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí. 21 A toto prikázanie máme od neho: aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata.

1Jn 4, 1-21

Verš 1
Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha; lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov.
Jer 29:8 - Lebo toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela: Nech vás nezavedú vaši proroci, ktorí sú medzi vami, ani veštci; ani nepočúvajte svoje sny, ktoré sa vám prisnijú,
Mt 24:4 - Ježiš im odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol.
Ef 5:6 - Nech vás nik nezvedie prázdnymi rečami, lebo za to prichádza Boží hnev na neposlušných synov.
Kol 2:18 - Nech vás nik nepripraví o víťaznú cenu samoľúbou poníženosťou, uctievaním anjelov a upútavaním pozornosti na to, čo videl, lebo to sa len márne nadúva vo svojom telesnom zmýšľaní,
Mt 7:15 - Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci.
1Kor 14:29 - Proroci nech hovoria dvaja alebo traja a ostatní nech posudzujú.
1Sol 5:21 - Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte!
Mt 24:5 - Lebo prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: »Ja som Mesiáš.« A mnohých zvedú.
Mt 24:24 - Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených.
2Pt 2:1 - V ľude však boli aj falošní proroci; tak budú medzi vami falošní učitelia, ktorí budú vnášať zhubné rozkoly; budú zapierať Pána, ktorý ich vykúpil, a tým privedú na seba náhlu záhubu.
2Jn 1:7 - Lebo vyšlo do sveta mnoho zvodcov, ktorí nevyznávajú, že Ježiš Kristus prišiel v tele. To je zvodca a antikrist.

Verš 3
Duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. To je duch antikrista, o ktorom ste počuli, že príde, a už teraz je na svete.
1Jn 2:22 - Kto je luhár, ak nie ten, kto popiera, že Ježiš je Kristus!? To je antikrist, kto popiera Otca i Syna.
1Jn 2:18 - Deti moje, je posledná hodina. A ako ste počuli, že príde antikrist, tak teraz vystúpilo mnoho antikristov. Z toho poznávame, že je tu posledná hodina.
2Sol 2:7 - Lebo tajomstvo neprávosti už pôsobí; ale len dotiaľ, kým nebude odstránený ten, čo ho teraz zadŕža.

Verš 6
My sme z Boha. Kto pozná Boha, počúva nás. Kto nie je z Boha, ten nás nepočúva. Podľa toho poznávame Ducha pravdy a ducha bludu.
Jn 8:47 - Kto je z Boha, počúva Božie slová. Vy nepočúvate, lebo nie ste z Boha.“
Jn 10:27 - Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou.

Verš 9
A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život.
Jn 3:16 - Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.
Rim 5:8 - Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici.

Verš 10
Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.
Rim 3:24 - ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi.
2Kor 5:19 - Veď v Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nepočítal ľuďom ich hriechy. A nám odovzdal slovo zmierenia.
Kol 1:19 - Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť
Rim 3:25 - Jeho Boh ustanovil ako prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery, aby ukázal svoju spravodlivosť, lebo v minulosti prehliadal predošlé hriechy
1Jn 2:2 - On je zmiernou obetou za naše hriechy; a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.

Verš 12
Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá.
Ex 33:20 - A ešte mu povedal: „Moju tvár nemôžeš vidieť, lebo niet človeka, ktorý by mňa videl, a ostal by nažive!“
Dt 4:12 - A Pán hovoril k vám z ohňa; zvuk slov ste počuli, ale postavu ste nevideli, okrem hlasu.
Jn 1:18 - Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť.
1Tim 1:17 - Kráľovi vekov, nesmrteľnému, neviditeľnému, jedinému Bohu česť a sláva na veky vekov. Amen.
1Tim 6:16 - On jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle; jeho nik z ľudí nevidel, ani vidieť nemôže. Jemu česť a večná vláda. Amen.
1Jn 3:24 - Kto zachováva jeho prikázania, ostáva v Bohu a Boh v ňom. A že v nás ostáva, poznáme z Ducha, ktorého nám dal.

Verš 20
Ak niekto povie: „Milujem Boha,“ a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí.
1Jn 2:4 - Kto hovorí: „Poznám ho,“ a nezachováva jeho prikázania, je luhár a niet v ňom pravdy.

Verš 21
A toto prikázanie máme od neho: aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata.
Lv 19:18 - Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom svojho ľudu, ale miluj svojho blížneho ako seba samého! Ja som Pán!
Mt 22:39 - Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!
Jn 13:34 - Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás.
Jn 15:12 - Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.
Ef 5:2 - a žite v láske tak, ako aj Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás ako dar a obetu ľúbeznej vône!
1Sol 4:9 - O bratskej láske vám netreba písať, veď vás sám Boh poučil, aby ste sa milovali navzájom.
1Pt 4:8 - A predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska zakrýva množstvo hriechov.
1Jn 3:23 - A toto je jeho prikázanie: aby sme verili v meno jeho Syna Ježiša Krista a milovali jeden druhého, ako nám prikázal.

1Jn 4,1 - Pravdepodobne alúzia na charizmy a na ich rozoznávanie (porov. 2 Kor 11, 14; 13, 5; 1 Sol 5, 21).

1Jn 4,2-3 - Porov. pozn. k 2, 22.

1Jn 4,4 - Zvíťazili ste nad nimi, t. j. nad nepravými prorokmi. Boh, ktorý je v nás skrze Svätého Ducha, je väčší a mocnejší ako satan.

1Jn 4,6 - "My", čiže apoštoli a vôbec praví hlásatelia Ježiša. Hovoria z Boha, čiže pravdu zjavenú Bohom. Z toho, či ich niekto počúva, dá sa spoznať, či je v ňom Duch pravdy (Jn 14, 17; 15, 26; 16, 13; 1 Kor 2, 12), alebo duch bludu, čiže či sa dáva viesť satanom, ktorý je otcom lži a bludu (Jn 8, 44).

1Jn 4,9 - Porov. Jn 3, 16.

1Jn 4,10 - Porov. 2, 2; Rim 5, 8; Ef 2, 4–5; 1 Tim 1, 15.

1Jn 4,13 - "Že nám dal zo svojho Ducha," t. j. dal nám spoločenstvo s Duchom Svätým a účasť na jeho daroch.

1Jn 4,18 - Synovská láska a otrocký strach sa navzájom vylučujú. Ale synovský strach, že nedostatočne miluje, je znakom lásky.