výhody registrácie

1. Jánov list

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

1Jn 4, 1-21

1 Milovaní, neverte každému duchovi, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta. 2 Podľa toho poznávajte Ducha Božieho: každý duch, vyznávajúci Ježiša ako Krista, ktorý prišiel v tele, je z Boha; 3 a ktorý duch nevyznáva Ježiša, ten nie je z Boha; je to (duch) antikristov, o ktorom ste počuli, že prichádza a teraz je už vo svete. 4 Vy, deti, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete. 5 Oni sú zo sveta, preto hovoria po svetsky, a svet ich počúva. 6 My sme z Boha; kto pozná Boha, počúva nás; kto nie je z Boha, nepočúva nás. Podľa toho poznávame Ducha pravdy a ducha bludu. 7 Milovaní, milujme sa, pretože láska je z Boha, a každý, kto miluje, z Boha sa narodil a pozná Boha. 8 Kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska. 9 V tom sa prejavila Božia láska k nám, že svojho jednorodeného Syna poslal Boh na svet, aby sme žili skrze Neho. 10 V tom je láska, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako obeť zmierenia za naše hriechy. 11 Milovaní, keď si nás Boh takto zamiloval, aj my sa máme milovať navzájom. 12 Boha nikto nikdy nevidel; ak sa milujeme, Boh zostáva v nás a Jeho láska je v nás dokonalá. 13 Podľa toho poznávame, že zostávame v Ňom a On v nás, že nám dal zo svojho Ducha. 14 A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna svetu za Spasiteľa. 15 Kto vyznáva, že Ježiš je Syn Boží, v tom zostáva Boh a on v Bohu. 16 A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. Boh je láska, a kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom. 17 V tom sa stala dokonalou láska pri nás, aby sme mali dôveru v deň súdu, pretože aký je On, takí sme aj my v tomto svete. 18 V láske nieto strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach, pretože (príčinou) strachu sú úzkosti pred trestom, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. 19 My milujeme, lebo On nás miloval ako prvý. 20 Keď niekto hovorí: Milujem Boha, a nenávidí brata, je klamár, lebo kto nemiluje brata, ktorého videl, ako môže milovať Boha, ktorého nevidel? 21 A toto prikázanie máme od Neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj brata.

1Jn 4, 1-21

Verš 1
Milovaní, neverte každému duchovi, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta.
Jer 29:8 - Lebo takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: Nech vás nepodvedú vaši proroci, ktorí sú medzi vami, ani vaši veštci, a nepočúvajte na sny, ktoré mávajú,
Mt 24:4 - Ježiš im odpovedal: Hľaďte, aby vás nikto nezviedol!
Ef 5:6 - Nikto nech vás nezvedie prázdnymi rečami, lebo pre toto prichádza hnev Boží na neposlušných synov.
Kol 2:18 - Nech vás nikto nepripraví vedome o odmenu ponižovaním seba a uctievaním anjelov, chvastavými videniami ani tým, že sa nadarmo nadúva v telesnom zmýšľaní
Mt 7:15 - Varujte sa falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vo vnútri sú draví vlci.
1Kor 14:29 - Proroci však nech hovoria dvaja alebo traja, a ostatní nech rozsudzujú.
1Sol 5:21 - Všetko skúmajte, dobrého sa držte!
Mt 24:5 - Lebo mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť: Ja som Kristus, - a mnohých zvedú.
Mt 24:24 - Lebo povstanú falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak možno, aj vyvolených.
2Pt 2:1 - Bývali však medzi ľudom aj falošní proroci, ako aj medzi vami budú falošní učitelia, ktorí vnesú skazonosné sektárstvo, a keďže budú zapierať aj samého Pána, ktorý si ich vykúpil, uvalia na seba skorú skazu.
2Jn 1:7 - Lebo mnohí zvodcovia vyšli do sveta, ktorí nevyznávajú Ježiša ako Krista, ktorý prišiel v tele; to sú ten zvodca a antikrist.

Verš 3
a ktorý duch nevyznáva Ježiša, ten nie je z Boha; je to (duch) antikristov, o ktorom ste počuli, že prichádza a teraz je už vo svete.
1Jn 2:22 - Kto je klamárom, ak nie ten, čo popiera, že Ježiš je Kristus? Antikrist je ten, kto popiera Otca a Syna.
1Jn 2:18 - Deti, je posledná hodina, a ako ste počuli, že antikrist prichádza, aj teraz zjavili sa mnohí antikristovia; podľa toho poznávame, že je posledná hodina.
2Sol 2:7 - Veď tajomstvo neprávosti potajomky už pôsobí, ale prv musí byť odstránený ten, čo ho doteraz zdržiava.

Verš 6
My sme z Boha; kto pozná Boha, počúva nás; kto nie je z Boha, nepočúva nás. Podľa toho poznávame Ducha pravdy a ducha bludu.
Jn 8:47 - Kto je z Boha, počúva Božie slová; vy preto nepočúvate, lebo nie ste z Boha.
Jn 10:27 - Moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich poznám a nasledujú ma.

Verš 9
V tom sa prejavila Božia láska k nám, že svojho jednorodeného Syna poslal Boh na svet, aby sme žili skrze Neho.
Jn 3:16 - Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.
Rim 5:8 - Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.

Verš 10
V tom je láska, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako obeť zmierenia za naše hriechy.
Rim 3:24 - ale ospravedlňovaní sú zadarmo z Jeho milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi,
2Kor 5:19 - že totiž Boh bol v Kristovi, zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich priestupky a ustanovil medzi nami zvestovanie zmierenia.
Kol 1:19 - Lebo Boh za dobré uznal, aby v Ňom prebývala všetka plnosť
Rim 3:25 - ktorého Boh dal ako prostriedok zmierenia skrze vieru, v Jeho krvi, aby dosvedčil svoju spravodlivosť prehliadnutím hriechov páchaných predtým,
1Jn 2:2 - On je obeťou zmierenia za naše hriechy, a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.

Verš 12
Boha nikto nikdy nevidel; ak sa milujeme, Boh zostáva v nás a Jeho láska je v nás dokonalá.
Ex 33:20 - Potom riekol: Nebudeš môcť vidieť moju tvár, lebo človek ma neuvidí, ak má ostať nažive.
Dt 4:12 - A Hospodin hovoril k vám z ohňa; zvuk slov ste počuli, ale postavu ste neuvideli; len hlas zaznel.
Jn 1:18 - Boha nikto nikdy nevidel; jednorodený [Syn] Boží, ktorý je v lone Otcovom, ten (Ho) známym učinil.
1Tim 1:17 - Jemu, Kráľovi vekov, nesmrteľnému, neviditeľnému, jedinému [múdremu] Bohu česť a sláva naveky vekov. Amen.
1Tim 6:16 - On jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle, ktoré nikto z ľudí nevidel, ani nemôže vidieť. Jemu česť a večná moc. Amen.
1Jn 3:24 - Kto zachováva Jeho prikázania, zostáva v Bohu a Boh v ňom. A podľa toho poznávame, že zostáva v nás, to jest podľa Ducha, ktorého nám dal.

Verš 20
Keď niekto hovorí: Milujem Boha, a nenávidí brata, je klamár, lebo kto nemiluje brata, ktorého videl, ako môže milovať Boha, ktorého nevidel?
1Jn 2:4 - Kto hovorí: Poznám Ho, ale nezachováva Jeho prikázania, je klamár a niet v ňom pravdy.

Verš 21
A toto prikázanie máme od Neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj brata.
Lv 19:18 - Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom nášho ľudu, ale miluj blížneho ako seba samého; ja som Hospodin.
Mt 22:39 - A druhé je mu podobné: Milovať budeš blížneho ako seba samého.
Jn 13:34 - Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali; ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali.
Jn 15:12 - To je moje prikázanie, aby ste sa vzájomne milovali, ako som vás ja miloval.
Ef 5:2 - a žite v láske, ako aj Kristus miloval vás a seba samého vydal za nás ako dar a obeť Bohu príjemnej vône.
1Sol 4:9 - O bratskej láske vám písať netreba, veď vy ste sa od Boha naučili milovať vospolok.
1Pt 4:8 - A nadovšetko, verne sa milujte vospolok, lebo láska prikrýva množstvo hriechov.
1Jn 3:23 - A toto je Jeho prikázanie: aby sme verili v meno Jeho Syna Ježiša Krista a milovali sa, ako nám prikázal.

1Jn 4,1 - Pravdepodobne alúzia na charizmy a na ich rozoznávanie (porov. 2 Kor 11, 14; 13, 5; 1 Sol 5, 21).

1Jn 4,2-3 - Porov. pozn. k 2, 22.

1Jn 4,4 - Zvíťazili ste nad nimi, t. j. nad nepravými prorokmi. Boh, ktorý je v nás skrze Svätého Ducha, je väčší a mocnejší ako satan.

1Jn 4,6 - "My", čiže apoštoli a vôbec praví hlásatelia Ježiša. Hovoria z Boha, čiže pravdu zjavenú Bohom. Z toho, či ich niekto počúva, dá sa spoznať, či je v ňom Duch pravdy (Jn 14, 17; 15, 26; 16, 13; 1 Kor 2, 12), alebo duch bludu, čiže či sa dáva viesť satanom, ktorý je otcom lži a bludu (Jn 8, 44).

1Jn 4,9 - Porov. Jn 3, 16.

1Jn 4,10 - Porov. 2, 2; Rim 5, 8; Ef 2, 4–5; 1 Tim 1, 15.

1Jn 4,13 - "Že nám dal zo svojho Ducha," t. j. dal nám spoločenstvo s Duchom Svätým a účasť na jeho daroch.

1Jn 4,18 - Synovská láska a otrocký strach sa navzájom vylučujú. Ale synovský strach, že nedostatočne miluje, je znakom lásky.