výhody registrácie

1. Jánov list

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

1Jn 4, 1-21

1 Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. 2 Podle toho poznáte Ducha Božího: Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha; 3 každé vnuknutí, které nevede k vyznání Ježíše, z Boha není. Naopak, je to duch antikristův, o němž jste slyšeli, že přijde, a který již nyní je na světě. 4 Vy však jste z Boha, děti, a zvítězili jste nad falešnými proroky, protože ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě. 5 Oni jsou ze světa; proto z nich mluví svět a svět je slyší. 6 My jsme z Boha; kdo zná Boha, slyší nás, kdo není z Boha, neslyší nás. Podle toho rozeznáváme ducha pravdy a ducha klamu. 7 Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná. 8 Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. 9 V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život. 10 V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy. 11 Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat. 12 Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. 13 Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha. 14 A my jsme spatřili a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, aby byl Spasitelem světa. 15 Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. 16 Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. 17 V tom jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro den soudu - neboť jaký je on, takoví jsme i my v tomto světě. 18 Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. 19 My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. 20 Řekne-li někdo: "Já miluji Boha", a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. 21 A tak máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra.

1Jn 4, 1-21

Verš 1
Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa.
Jer 29:8 - Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Nedejte se podvádět svými proroky, kteří jsou uprostřed vás, ani svými věštci. Neposlouchejte své sny, které míváte.
Mt 24:4 - Ježíš jim odpověděl: "Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl.
Ef 5:6 - Nenechte se od nikoho svést prázdnými slovy, aby vás nestihl Boží hněv jako ty, kdo ho neposlouchají.
Kol 2:18 - Ať vám neupírá podíl na vykoupení nikdo, kdo si libuje v poníženosti a uctívání andělů, jak to v marné pýše své mysli viděl při svém zasvěcování.
Mt 7:15 - Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci.
1Kor 14:29 - Z proroků ať promluví dva neb tři a ostatní ať to posuzují.
1Sol 5:21 - Všecko zkoumejte, dobrého se držte;
Mt 24:5 - Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat 'já jsem Mesiáš' a svedou mnohé.
Mt 24:24 - Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné.
2Pt 2:1 - V Božím lidu bývali ovšem i lživí proroci; tak i mezi vámi budou lživí učitelé, kteří budou záludně zavádět zhoubné nauky a budou popírat Panovníka, který je vykoupil. Tím na sebe uvedou náhlou zhoubu.
2Jn 1:7 - Do světa vyšlo mnoho těch, kteří vás svádějí, neboť nevyznávají, že Ježíš Kristus přišel v těle; kdo takto učí, je svůdce a antikrist.

Verš 3
každé vnuknutí, které nevede k vyznání Ježíše, z Boha není. Naopak, je to duch antikristův, o němž jste slyšeli, že přijde, a který již nyní je na světě.
1Jn 2:22 - Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? To je ten antikrist, který popírá Otce i Syna.
1Jn 2:18 - Dítky, nastala poslední hodina; a jak jste slyšeli, že přijde antikrist, tak se nyní vyskytlo mnoho antikristů; podle toho víme, že nastala poslední hodina.
2Sol 2:7 - Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání.

Verš 6
My jsme z Boha; kdo zná Boha, slyší nás, kdo není z Boha, neslyší nás. Podle toho rozeznáváme ducha pravdy a ducha klamu.
Jn 8:47 - Kdo je z Boha, slyší Boží řeč. Vy proto neslyšíte, že z Boha nejste."
Jn 10:27 - Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou

Verš 9
V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život.
Jn 3:16 - Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
Rim 5:8 - Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.

Verš 10
V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy.
Rim 3:24 - jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši.
2Kor 5:19 - Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření.
Kol 1:19 - Plnost sama se rozhodla v něm přebývat,
Rim 3:25 - Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Tak prokázal, že byl spravedlivý, když již dříve trpělivě promíjel hříchy.
1Jn 2:2 - On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa.

Verš 12
Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.
Ex 33:20 - Dále pravil: "Nemůžeš spatřit mou tvář, neboť člověk mě nesmí spatřit, má-li zůstat naživu."
Dt 4:12 - I promluvil k vám Hospodin zprostředku ohně. Slyšeli jste zvuk slov, avšak žádnou podobu jste neviděli; slyšeli jste jen hlas.
Jn 1:18 - Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náruči Otcově, nám o něm řekl.
1Tim 1:17 - Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému Bohu buď čest a sláva na věky věků. Amen.
1Tim 6:16 - On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. Amen.
1Jn 3:24 - Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm; že v nás zůstává, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha.

Verš 20
Řekne-li někdo: "Já miluji Boha", a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí.
1Jn 2:4 - Kdo říká: 'Poznal jsem ho', a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy.

Verš 21
A tak máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra.
Lv 19:18 - Nebudeš se mstít synům svého lidu a nezanevřeš na ně, ale budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Já jsem Hospodin.
Mt 22:39 - Druhé je mu podobné: 'Miluj svého bližního jako sám sebe.'
Jn 13:34 - Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem.
Jn 15:12 - "To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás.
Ef 5:2 - a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá.
1Sol 4:9 - O bratrské lásce není třeba, abych vám psal, neboť Bůh sám vás vyučil, jak se máte mít mezi sebou rádi.
1Pt 4:8 - Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů.
1Jn 3:23 - A to je jeho přikázání: věřit jménu jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se milovat, jak nám přikázal.

1Jn 4,1 - Pravdepodobne alúzia na charizmy a na ich rozoznávanie (porov. 2 Kor 11, 14; 13, 5; 1 Sol 5, 21).

1Jn 4,2-3 - Porov. pozn. k 2, 22.

1Jn 4,4 - Zvíťazili ste nad nimi, t. j. nad nepravými prorokmi. Boh, ktorý je v nás skrze Svätého Ducha, je väčší a mocnejší ako satan.

1Jn 4,6 - "My", čiže apoštoli a vôbec praví hlásatelia Ježiša. Hovoria z Boha, čiže pravdu zjavenú Bohom. Z toho, či ich niekto počúva, dá sa spoznať, či je v ňom Duch pravdy (Jn 14, 17; 15, 26; 16, 13; 1 Kor 2, 12), alebo duch bludu, čiže či sa dáva viesť satanom, ktorý je otcom lži a bludu (Jn 8, 44).

1Jn 4,9 - Porov. Jn 3, 16.

1Jn 4,10 - Porov. 2, 2; Rim 5, 8; Ef 2, 4–5; 1 Tim 1, 15.

1Jn 4,13 - "Že nám dal zo svojho Ducha," t. j. dal nám spoločenstvo s Duchom Svätým a účasť na jeho daroch.

1Jn 4,18 - Synovská láska a otrocký strach sa navzájom vylučujú. Ale synovský strach, že nedostatočne miluje, je znakom lásky.