výhody registrácie

1. Jánov list

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

1Jn 4, 1-21

1 Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků. 2 Podle tohoto poznávejte Božího Ducha: každý duch, který vyznává Ježíše Krista přišlého v těle, je z Boha. 3 Žádný duch, který Ježíše nevyznává, ovšem není z Boha, ale je to ten duch Antikrista, o němž jste slyšeli, že má přijít. Už teď je na světě! 4 Vy jste však z Boha, drazí, a zvítězili jste nad nimi. Ten, který je ve vás, je totiž větší než ten, který je ve světě. 5 Oni jsou ze světa; proto mluví světsky a svět je poslouchá. 6 My jsme z Boha. Kdo zná Boha, poslouchá nás; kdo není z Boha, neposlouchá nás. Podle toho poznáváme ducha pravdy a ducha bludu. 7 Milujme jedni druhé, milovaní - vždyť láska je z Boha. Každý, kdo miluje, se narodil z Boha a zná Boha. 8 Kdo nemiluje, nezná Boha - vždyť Bůh je láska. 9 V tom se projevila Boží láska k nám, že svého Syna, toho jednorozeného, poslal Bůh na svět, abychom skrze něj získali život. 10 V tom je láska, ne že my jsme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy. 11 Milovaní, jestliže Bůh takto miloval nás, musíme i my milovat jedni druhé. 12 Boha nikdy nikdo neviděl. Když ale milujeme jedni druhé, Bůh v nás přebývá a jeho láska v nás došla naplnění. 13 Jak můžeme vědět, že zůstáváme v něm a on v nás? Podle toho, že nám dal díl svého Ducha. 14 A my jsme viděli a svědčíme, že Otec poslal Syna, Spasitele světa. 15 Kdokoli vyznává, že Ježíš je Syn Boží, v tom přebývá Bůh a on v Bohu. 16 A my jsme poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí. Bůh je láska. Kdo přebývá v lásce, přebývá v Bohu a Bůh v něm. 17 Takto láska mezi námi došla naplnění, takže smíme mít smělou důvěru v soudný den - vždyť jsme na tomto světě takoví, jako je on. 18 V lásce není žádný strach. Láska, jež došla naplnění, zahání strach pryč, neboť strach přináší muka. Kdo se však bojí, nedošel v lásce k naplnění. 19 My milujeme, neboť on první miloval nás. 20 Kdo říká "Miluji Boha" a přitom nenávidí bratra, je lhář. Když někdo nemiluje bratra, kterého vidí, nemůže přece milovat Boha, kterého nevidí. 21 Máme tedy od něj toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i bratra.

1Jn 4, 1-21

Verš 1
Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků.
Jer 29:8 - Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Nenechte se podvádět proroky a věštci, kteří jsou mezi vámi, a nedejte na sny, které se jim zdají.
Mt 24:4 - Ježíš jim odpověděl: "Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl.
Ef 5:6 - Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv.
Kol 2:18 - Nenechte se připravit o vítěznou odměnu nikým, kdo si libuje ve falešné pokoře a v andělském náboženství; nikým, kdo se zabývá svými viděními, nesmyslně se pyšní svou vlastní tělesnou myslí
Mt 7:15 - Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.
1Kor 14:29 - Proroci ať mluví dva nebo tři a ostatní ať to rozsuzují.
1Sol 5:21 - Všechno prověřujte; dobrého se držte,
Mt 24:5 - Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš' a svedou mnohé.
Mt 24:24 - Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené.
2Pt 2:1 - V Božím lidu však bývali i falešní proroci, stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy. Budou dokonce zapírat i Pána, který je vykoupil, a tak na sebe přivedou rychlou záhubu.
2Jn 1:7 - Do světa totiž vyšla spousta bludařů, kteří nevyznávají Ježíše Krista přišlého v těle. Každý takový je bludař a antikrist.

Verš 3
Žádný duch, který Ježíše nevyznává, ovšem není z Boha, ale je to ten duch Antikrista, o němž jste slyšeli, že má přijít. Už teď je na světě!
1Jn 2:22 - Kdo jiný je lhář než ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je ten antikrist, který zapírá Otce i Syna.
1Jn 2:18 - Drazí, je tu poslední hodina. Slyšeli jste, že přijde Antikrist? Teď se objevila spousta antikristů, a tak víme, že je poslední hodina.
2Sol 2:7 - Tajemství této bezbožnosti už ale působí; čeká jen na to, až zmizí ta překážka.

Verš 6
My jsme z Boha. Kdo zná Boha, poslouchá nás; kdo není z Boha, neposlouchá nás. Podle toho poznáváme ducha pravdy a ducha bludu.
Jn 8:47 - Kdo je z Boha, slyší Boží slova. Vy neslyšíte proto, že nejste z Boha."
Jn 10:27 - Mé ovce slyší můj hlas a já je znám a následují mě.

Verš 9
V tom se projevila Boží láska k nám, že svého Syna, toho jednorozeného, poslal Bůh na svět, abychom skrze něj získali život.
Jn 3:16 - Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.
Rim 5:8 - Bůh ale dokazuje svou lásku k nám: Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníci.

Verš 10
V tom je láska, ne že my jsme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy.
Rim 3:24 - Jsou však zdarma ospravedlňováni jeho milostí, skrze vykoupení v Kristu Ježíši.
2Kor 5:19 - Bůh v Kristu uzavřel se světem mír! Přestal lidem počítat viny a zprávu o tom smíření svěřil nám.
Kol 1:19 - Bohu se zalíbilo všechnu plnost složit v něm
Rim 3:25 - Jeho určil Bůh za oběť smíření pro ty, kdo věří v jeho krev, aby tak prokázal svou vlastní spravedlnost. Bůh totiž ve své shovívavosti prominul předešlé hříchy,
1Jn 2:2 - On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za celý svět.

Verš 12
Boha nikdy nikdo neviděl. Když ale milujeme jedni druhé, Bůh v nás přebývá a jeho láska v nás došla naplnění.
Ex 33:20 - Potom dodal: "Nebudeš moci spatřit mou tvář. Žádný člověk mě nemůže spatřit a zůstat naživu."
Dt 4:12 - Tehdy k vám Hospodin promluvil z prostředku ohně. Slyšeli jste slova, ale nerozeznávali žádnou podobu, pouze hlas.
Jn 1:18 - Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v Otcově náručí, ten jej vylíčil.
1Tim 1:17 - Králi věků, nesmrtelnému, neviditelnému, jedinému Bohu buď čest a sláva na věky věků! Amen.
1Tim 6:16 - který jediný má nesmrtelnost a přebývá v nepřístupném světle, kterého nikdo z lidí neviděl ani vidět nemůže a kterému patří čest a věčná moc. Amen.
1Jn 3:24 - Kdo dodržuje jeho přikázání, zůstává v něm a on zas v něm. A jak můžeme vědět, že v nás zůstává? Podle Ducha, kterého nám dal.

Verš 20
Kdo říká "Miluji Boha" a přitom nenávidí bratra, je lhář. Když někdo nemiluje bratra, kterého vidí, nemůže přece milovat Boha, kterého nevidí.
1Jn 2:4 - Kdo říká: "Znám ho," a přitom se nechová podle jeho přikázání, ten je lhář a není v něm pravda.

Verš 21
Máme tedy od něj toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i bratra.
Lv 19:18 - Nemsti se ani nechovej zášť proti synům svého lidu. Miluj svého bližního jako sám sebe. Já jsem Hospodin.
Mt 22:39 - Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.'
Jn 13:34 - Dávám vám nové přikázání: Milujte jedni druhé. Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás.
Jn 15:12 - Toto je mé přikázání: Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás.
Ef 5:2 - a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť příjemně vonící Bohu.
1Sol 4:9 - O bratrské lásce vám není potřeba nic psát. Sami jste se totiž od Boha naučili milovat jedni druhé,
1Pt 4:8 - především si ale zachovejte vzájemnou lásku, vždyť "láska přikryje množství hříchů."
1Jn 3:23 - A to je to jeho přikázání: abychom věřili jménu jeho Syna Ježíše Krista a milovali jedni druhé, jak nám přikázal.

1Jn 4,1 - Pravdepodobne alúzia na charizmy a na ich rozoznávanie (porov. 2 Kor 11, 14; 13, 5; 1 Sol 5, 21).

1Jn 4,2-3 - Porov. pozn. k 2, 22.

1Jn 4,4 - Zvíťazili ste nad nimi, t. j. nad nepravými prorokmi. Boh, ktorý je v nás skrze Svätého Ducha, je väčší a mocnejší ako satan.

1Jn 4,6 - "My", čiže apoštoli a vôbec praví hlásatelia Ježiša. Hovoria z Boha, čiže pravdu zjavenú Bohom. Z toho, či ich niekto počúva, dá sa spoznať, či je v ňom Duch pravdy (Jn 14, 17; 15, 26; 16, 13; 1 Kor 2, 12), alebo duch bludu, čiže či sa dáva viesť satanom, ktorý je otcom lži a bludu (Jn 8, 44).

1Jn 4,9 - Porov. Jn 3, 16.

1Jn 4,10 - Porov. 2, 2; Rim 5, 8; Ef 2, 4–5; 1 Tim 1, 15.

1Jn 4,13 - "Že nám dal zo svojho Ducha," t. j. dal nám spoločenstvo s Duchom Svätým a účasť na jeho daroch.

1Jn 4,18 - Synovská láska a otrocký strach sa navzájom vylučujú. Ale synovský strach, že nedostatočne miluje, je znakom lásky.