výhody registrácie

1. Jánov list

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

1Jn 5, 1-21

1 Každý, kdo věří, že Ježíš je Mesiáš, se narodil z Boha. Každý, kdo miluje toho, který zplodil, miluje i toho, který se z něj narodil. 2 To, že milujeme Boží děti, se pozná podle toho, že milujeme Boha a plníme jeho přikázání. 3 Láska k Bohu je v tom, abychom plnili jeho přikázání - a jeho přikázání nejsou těžká. 4 Všechno, co se narodilo z Boha, přece přemáhá svět. A to je to vítězství, které přemohlo svět: naše víra. 5 Kdo jiný přemáhá svět než ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? 6 To je ten, který přišel skrze vodu a krev, Ježíš Kristus - nejen skrze vodu, ale skrze vodu a krev. Duch je ten, který to dosvědčuje, protože Duch je pravda. 7 Jsou tu tedy tři svědkové: 8 Duch, voda a krev - a ti tři jsou zajedno. 9 Když přijímáme lidské svědectví, oč větší je svědectví Boží! A toto je svědectví, které Bůh vydal o svém Synu. 10 Kdo věří v Božího Syna, má svědectví sám v sobě. Kdo Bohu nevěří, udělal z něj lháře, neboť neuvěřil svědectví, které Bůh vydal o svém Synu. 11 A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. 12 Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život. 13 Tyto věci píšu vám, kteří věříte ve jméno Božího Syna, abyste věděli, že máte věčný život. 14 Toto je smělá důvěra, kterou k němu máme: Kdykoli o něco prosíme podle jeho vůle, slyší nás. 15 A když víme, že nás slyší, kdykoli o něco prosíme, pak víme, že to, oč jsme jej prosili, dostáváme. 16 Když někdo vidí svého bratra hřešit, ovšem hříchem, který není k smrti, ať se modlí a Bůh mu dá život. To platí o těch, kdo nehřeší k smrti. Je ovšem i hřích k smrti a neříkám, aby se modlil za takový. 17 Každá špatnost je hřích, ale ten hřích nemusí být k smrti. 18 Víme, že žádný, kdo se narodil z Boha, nehřeší. Kdo se narodil z Boha, opatruje se, aby se ho ten Zlý nedotýkal. 19 Víme, že my jsme z Boha, ale celý svět leží ve Zlu. 20 A víme, že Boží Syn přišel a dal nám schopnost znát pravého Boha, a tak jsme v něm, totiž v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život. 21 Vyvarujte se model, drazí!

1Jn 5, 1-21

Verš 1
Každý, kdo věří, že Ježíš je Mesiáš, se narodil z Boha. Každý, kdo miluje toho, který zplodil, miluje i toho, který se z něj narodil.
Jn 1:12 - Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Božími dětmi - všem těm, kdo věří v jeho jméno.

Verš 3
Láska k Bohu je v tom, abychom plnili jeho přikázání - a jeho přikázání nejsou těžká.
Jn 14:15 - "Jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání.
Jn 15:10 - Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, tak jako jsem já zachoval přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.
Mt 11:29 - Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem mírný a pokorný v srdci, a vaše duše najdou odpočinutí.

Verš 4
Všechno, co se narodilo z Boha, přece přemáhá svět. A to je to vítězství, které přemohlo svět: naše víra.
Jn 16:33 - Toto vše jsem vám pověděl, abyste ve mně nalezli pokoj. Na světě zakoušíte soužení, ale buďte stateční - já jsem přemohl svět."

Verš 5
Kdo jiný přemáhá svět než ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží?
1Kor 15:57 - Ale díky Bohu, který nám dává vítězství v našem Pánu Ježíši Kristu!
1Jn 4:15 - Kdokoli vyznává, že Ježíš je Syn Boží, v tom přebývá Bůh a on v Bohu.

Verš 9
Když přijímáme lidské svědectví, oč větší je svědectví Boží! A toto je svědectví, které Bůh vydal o svém Synu.
Jn 5:37 - A sám Otec, který mě poslal, o mně vydal svědectví. Vy jste ale nikdy neslyšeli jeho hlas a neviděli jeho tvář.

Verš 10
Kdo věří v Božího Syna, má svědectví sám v sobě. Kdo Bohu nevěří, udělal z něj lháře, neboť neuvěřil svědectví, které Bůh vydal o svém Synu.
Jn 3:36 - Kdo věří v Syna, má věčný život; kdo Synu nevěří, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv.
Rim 8:16 - Sám Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti.
Gal 4:6 - A protože jste synové, Bůh poslal do našich srdcí Ducha svého Syna, volajícího: "Abba, Otče!"

Verš 11
A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu.
Jn 1:4 - V něm byl život a ten život byl světlem lidí.

Verš 13
Tyto věci píšu vám, kteří věříte ve jméno Božího Syna, abyste věděli, že máte věčný život.
Jn 20:31 - Tyto jsou ale zapsány, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Boží Syn, a abyste skrze víru měli život v jeho jménu.

Verš 14
Toto je smělá důvěra, kterou k němu máme: Kdykoli o něco prosíme podle jeho vůle, slyší nás.
Jer 29:12 - Když budete ke mně volat a přicházet ke mně s modlitbami, já vás vyslyším.
Mt 7:8 - Neboť každý, kdo prosí, dostává; kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno.
Mt 21:22 - Když budete věřit, dostanete, o cokoli v modlitbě požádáte."
Mk 11:24 - Proto vám říkám: Věřte, že všechno, o co při modlitbě prosíte, jste dostali, a budete to mít.
Lk 11:9 - A tak vám říkám: Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno.
Jn 14:13 - O cokoli poprosíte v mém jménu, to udělám, aby byl Otec oslaven v Synu.
Jn 15:7 - Jestliže zůstanete ve mně a má slova zůstanou ve vás, proste, o cokoli chcete, a stane se vám to.
Jn 16:24 - Až dosud jste v mém jménu o nic neprosili. Proste a dostanete, a vaše radost bude dokonalá.
Jak 1:5 - Schází-li někomu z vás moudrost, ať žádá Boha, a ten mu ji dá - je přece štědrý ke všem a bez výhrad!
1Jn 3:22 - a přijímáme od něj vše, oč prosíme, neboť dodržujeme jeho přikázání a děláme, co se mu líbí.

Verš 16
Když někdo vidí svého bratra hřešit, ovšem hříchem, který není k smrti, ať se modlí a Bůh mu dá život. To platí o těch, kdo nehřeší k smrti. Je ovšem i hřích k smrti a neříkám, aby se modlil za takový.
Nm 15:30 - Pokud však někdo hřeší opovážlivě, ať je to rodilý Izraelita nebo přistěhovalec, rouhá se Hospodinu; takový bude vyobcován ze svého lidu.
1Sam 2:25 - Hřeší-li člověk proti člověku, Bůh může zasáhnout. Hřeší-li ale člověk proti Hospodinu, kdo se ho zastane?" Oni ale na otcova slova vůbec nedali, neboť Hospodinova vůle byla, aby zemřeli.
Mt 12:31 - Proto vám říkám: Každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu jim odpuštěno nebude.
Mk 3:29 - Kdo by se ale rouhal proti Duchu svatému, tomu nebude nikdy odpuštěno; takový se provinil věčným hříchem."
Lk 12:10 - Každému, kdo řekne slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno, ale tomu, kdo by se rouhal Duchu svatému, odpuštěno nebude.
Heb 6:4 - Pro ty, kdo byli už jednou osvíceni, kdo okusili ten nebeský dar, získali podíl na Duchu svatém,
Heb 10:26 - Jestliže totiž poté, co jsme poznali pravdu, vědomě pokračujeme v hříchu, nezbývá nám už žádná oběť za hříchy,
2Pt 2:20 - Když lidé skrze poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista uniknou špíně světa, ale potom se do ní znovu zapletou a podlehnou jí, budou na tom nakonec hůře než na začátku.

Verš 17
Každá špatnost je hřích, ale ten hřích nemusí být k smrti.
1Jn 3:4 - Každý, kdo páchá hřích, páchá zločin, vždyť hřích je zločin!

Verš 18
Víme, že žádný, kdo se narodil z Boha, nehřeší. Kdo se narodil z Boha, opatruje se, aby se ho ten Zlý nedotýkal.
1Jn 3:9 - Kdo se narodil z Boha, nepáchá hřích, neboť v něm zůstává Boží símě; nemůže hřešit, protože se narodil z Boha.

Verš 20
A víme, že Boží Syn přišel a dal nám schopnost znát pravého Boha, a tak jsme v něm, totiž v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život.
Lk 24:45 - Tehdy jim otevřel mysl, aby porozuměli Písmům.
Iz 9:6 - Jeho vláda stále poroste a jeho pokoj bude bez konce. Na Davidově trůnu usedne, aby vládl jeho království, aby je ustanovil a upevnil právem a spravedlností od toho dne až navěky. Horlivost Hospodina zástupů to způsobí!
Iz 44:6 - Toto praví Hospodin, král a vykupitel Izraele, Hospodin zástupů: Já jsem první a já jsem poslední, kromě mě není žádný Bůh.
Iz 54:5 - Tvým manželem je přece tvůj Tvůrce, Hospodin zástupů - to jméno má; Svatý izraelský je ti vykupitelem, Bohem vší země se nazývá.
Jn 20:28 - "Můj Pán a můj Bůh!" zvolal Tomáš.
Rim 9:5 - jejich jsou otcové a z nich tělesně pochází Kristus, který je nade vším, Bůh požehnaný navěky! Amen.
1Tim 3:16 - Tajemství zbožnosti je bezesporu veliké: On byl zjeven v těle, ospravedlněn v Duchu, ukázán andělům, zvěstován pohanům, vírou přijat ve světě a vyzvednut do slávy.

1Jn 5,1 - Viera v Ježiša Krista ako Vykupiteľa a Božieho Syna je nevyhnutnou podmienkou, aby sa človek vo svätom krste zrodil z Boha.

1Jn 5,4 - Premôcť svet znamená premôcť satana a jeho služobníkov vo svete (2, 13–14). Kristus premohol svet (porov. Jn 12, 31; 14, 30; 16, 33) a premáha ho aj vo svojich veriacich; porov. Zjv 3, 21; 5, 5; 12, 11.

1Jn 5,5 - Voda je krst, ktorým sa Kristus predstavil pred Izraelom. Krv je zase jeho obeta na kríži; porov. Jn 19, 34. Podľa iných ide o vodu a krv z Kristovho boku.

1Jn 5,6-7 - Voda a krv samy osebe ešte nedosvedčujú, že Kristus je Mesiáš, Boží Syn, ale až vďaka svedectvu Ducha Svätého.

1Jn 5,13 - Porov. Jn 20, 31.

1Jn 5,16 - "Hriech, ktorý vedie k smrti", čiže do zatratenia, je pravdepodobne odpadnutie od viery alebo hriech proti Duchu Svätému (Mt 12, 32), proti pravde hlásanej apoštolmi. Ján nevyzýva modliť sa za odpadlíkov, ale ani to nezakazuje.

1Jn 5,18 - Satan nemá nad ním moc.

1Jn 5,19 - "Svet" bez Boha. Porov. 2, 15.