výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

1Krn 1, 1-54

1 Adam, Set, Enoš, 2 Kénan, Mahalalel, Járed, 3 Enoch, Metuzalém, Lámech, 4 Noe, Sem, Cham a Jáfet. 5 Synové Jáfetovi: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešek a Tiras. 6 Synové Gomerovi: Aškenáz, Rifat a Togarma. 7 Synové Javanovi: Eliša a Taršiš, Kitejští a Rodanští. 8 Synové Chamovi: Habeš, Egypt, Put a Kanaán. 9 Synové Habešovi: Seba, Chavíla, Sabta, Raema a Sabteka. Synové Raemovi: Šeba a Dedan. 10 Habeš zplodil Nimroda, který se stal prvním hrdinou země. 11 Egypt zplodil Ludské, Anamské, Lehabské, Naftuchské, 12 Patrusské, Kasluchské (z nichž pocházejí Filištíni spolu s Kaftorskými). 13 Kanaán zplodil svého prvorozeného Sidona, potom Cheta, 14 Jebusejce, Emorejce, Girgašejce, 15 Hivejce, Arkejce, Sinejce, 16 Arvadejce, Semarejce a Chamatejce. 17 Synové Semovi: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud a Aram. Synové Aramovi: Úc, Chul, Geter a Mešek. 18 Arpakšad zplodil Šelacha a Šelach zplodil Hebera. 19 Heberovi se narodili dva synové; jeden se jmenoval Peleg, Rozdělení, neboť za jeho dnů byla země rozdělena, a jeho bratr se jmenoval Joktan. 20 Joktan zplodil Almodada, Šelefa, Chasarmaveta, Jeracha, 21 Hadorama, Uzala, Diklu, 22 Obala, Abimaela, Šebu, 23 Ofira, Chavílu a Jobaba. Ti všichni jsou synové Joktanovi. 24 Sem, Arpakšad, Šelach, 25 Heber, Peleg, Reu, 26 Serug, Náchor, Terach, 27 Abram, totiž Abraham. 28 Synové Abrahamovi: Izák a Izmael. 29 Zde jsou jejich rodopisy: Izmaelův prvorozený Nebajot, potom Kedar, Adbeel, Mibsam, 30 Mišma, Duma, Massa, Chadad, Tema, 31 Jetur, Nafiš a Kedma. To jsou Izmaelovi synové. 32 Synové Ketury, družky Abrahamovy: Porodila Zimrana, Jokšana, Medána, Midiána, Jišbaka a Šuacha. Synové Jokšanovi byli Šeba a Dedan. 33 Synové Midiánovi byli Efa, Efer, Chanoch, Abida a Eldáa. Ti všichni byli synové Ketury. 34 Abraham zplodil Izáka. Synové Izákovi byli Ezau a Izrael. 35 Synové Ezauovi: Elifaz, Reuel, Jeuš, Jalam a Korach. 36 Synové Elifazovi: Teman, Omar, Sefo, Gatam, Kenaz, Timna a Ama-lek. 37 Synové Reuelovi: Nachat, Zerach, Šama a Miza. 38 Synové Seírovi: Lotan, Šobal, Cibeon, Ana, Dišon, Ecer a Dišan. 39 Synové Lotanovi: Chori a Homam. Lotanova sestra byla Timna. 40 Synové Šobalovi: Alvan, Manachat, Ebal, Šefi a Onam. Synové Cibeonovi: Aja a Ana. 41 Syn Anův: Dišon. Synové Dišonovi: Chamran, Ešban, Jitran a Keran. 42 Synové Ecerovi: Bilhan, Zavan, Jakan. Synové Dišanovi: Úc a Aran. 43 Toto jsou králové, kteří vládli v edomské zemi předtím, než synům Izraele vládl král: Bela, syn Beorův, a jeho město se jmenovalo Dinhaba. 44 Když zemřel Bela, kraloval na jeho místě Jobab, syn Zerachův z Bosry. 45 Když zemřel Jobab, kraloval na jeho místě Chušam z temanské země. 46 Když zemřel Chušam, kraloval na jeho místě Hadad, syn Bedadův, který pobil Midiánce v moábském kraji. Jeho město se jmenovalo Avit. 47 Když zemřel Hadad, kraloval na jeho místě Samla z Masreky. 48 Když zemřel Samla, kraloval na jeho místě Šaul z Rechobot-naharu. 49 Když zemřel Šaul, kraloval na jeho místě Baal-chanan, syn Akborův. 50 Když zemřel Baal-chanan, syn Akborův, kraloval na jeho místě Hadad. Jeho město se jmenovalo Pau a jeho žena byla Mehetabel, dcera Matredova, vnučka Me-zahabova. 51 Také Hadad zemřel. Edomské kmeny byly tyto: kmen Timna, kmen Alva, kmen Jetet, 52 kmen Oholíbama, kmen Ela, kmen Pínon, 53 kmen Kenaz, kmen Teman, kmen Mibcar, 54 kmen Magdiel, kmen Iram. To byly edomské kmeny.

1Krn 1, 1-54

Verš 32
Synové Ketury, družky Abrahamovy: Porodila Zimrana, Jokšana, Medána, Midiána, Jišbaka a Šuacha. Synové Jokšanovi byli Šeba a Dedan.
Gn 25:2 - Ta mu porodila Zimrana, Jokšana, Medána, Midiána, Jišbaka a Šuacha.

Verš 1
Adam, Set, Enoš,
Gn 5:3 - Když bylo Adamovi 130 let, zplodil syna podle své podoby, ke svému obrazu, a dal mu jméno Set.

Verš 34
Abraham zplodil Izáka. Synové Izákovi byli Ezau a Izrael.
Gn 25:21 - Izák se za svou ženu modlil k Hospodinu, protože byla neplodná. Hospodin ho vyslyšel a Rebeka, jeho žena, počala.
Gn 25:24 - Když se naplnil čas a měla porodit, hle, v jejím lůnu byla dvojčata.

Verš 35
Synové Ezauovi: Elifaz, Reuel, Jeuš, Jalam a Korach.
Gn 36:10 - Toto jsou jména Ezauových synů: Elifaz, syn Ezauovy manželky Ady, a Reuel, syn Ezauovy manželky Basematy.

Verš 5
Synové Jáfetovi: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešek a Tiras.
Gn 10:2 - Synové Jáfetovi jsou: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešek a Tiras.

Verš 8
Synové Chamovi: Habeš, Egypt, Put a Kanaán.
Gn 10:6 - Synové Chamovi jsou: Habeš, Egypt, Put a Kanaán.

Verš 12
Patrusské, Kasluchské (z nichž pocházejí Filištíni spolu s Kaftorskými).
Gn 10:14 - Patruské, Kasluchské (z nichž pocházejí Filištíni) a Kaftorské.

Verš 17
Synové Semovi: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud a Aram. Synové Aramovi: Úc, Chul, Geter a Mešek.
Gn 10:22 - Semovi synové jsou: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud a Aram.

Verš 24
Sem, Arpakšad, Šelach,
Gn 11:10 - Toto je Semův rod. Dva roky po potopě zplodil Sem ve věku 100 let Arpakšada.
Lk 3:36 - syna Kainana, syna Arpakšada, syna Semova, syna Noemova, syna Lámechova,

Verš 28
Synové Abrahamovi: Izák a Izmael.
Gn 16:15 - Hagar pak Abramovi porodila syna. Abram dal svému synovi narozenému z Hagar jméno Izmael, Bůh slyší.
Gn 21:2 - Sára i přes Abrahamovo stáří počala a v době, kterou mu Bůh předpověděl, porodila syna.

Verš 29
Zde jsou jejich rodopisy: Izmaelův prvorozený Nebajot, potom Kedar, Adbeel, Mibsam,
Gn 25:13 - Toto jsou jména Izmaelových synů podle pořadí jejich narození: Izmaelův prvorozený Nebajot, potom Kedar, Adbeel, Mibsam,

1Krn 1,1-4 - Porov. Gn 5,3–32.

1Krn 1,10 - O Nimródovi pozri Gn 10,9–12.

1Krn 1,17 - Chus, Hul, Geter a Mosoch boli Aramovi synovia.

1Krn 1,17-23 - Porov. Gn 10,22–29.

1Krn 1,19 - Meno Faleg znamená "deliť".

1Krn 1,29-31 - Porov. Gn 25,13–16.

1Krn 1,37 - Porov. Gn 36,13.

1Krn 1,38-42 - Porov. Gn 36,20–28.

1Krn 1,43-50 - Porov. Gn 36,31–39.

1Krn 1,51-54 - Porov. Gn 36,40–43.