výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

1Krn 2, 1-55

1 Toto jsou synové Izraele: Ruben, Šimeon, Levi, Juda, Isachar, Zabulon, 2 Dan, Josef, Benjamín, Neftalí, Gád, Ašer. 3 Synové Judovi: Er, Onan a Šela - tito tři se mu narodili z dcery Šuy Kanaánského. Er, Judův prvorozený, byl ale Hospodinu odporný, a tak ho nechal zemřít. 4 Jeho snacha Támar mu pak porodila Perese a Zeracha. Judových synů tedy bylo celkem pět. 5 Synové Peresovi: Checron a Chamul. 6 Synové Zerachovi: Zimri, Etan, Heman, Kalkol a Darda, celkem pět. 7 Syn Karmiho: Achar, který přivedl Izrael do neštěstí, když zpronevěřil, co propadlo klatbě. 8 Syn Etanův: Azariáš. 9 Synové, kteří se narodili Checronovi: Jerachmeel, Ram a Káleb. 10 Ram zplodil Aminadaba, Aminadab zplodil judského vůdce Nachšona. 11 Nachšon zplodil Salmona a Salmon zplodil Boáze. 12 Boáz zplodil Obéda a Obéd zplodil Jišaje. 13 Jišaj pak zplodil svého prvorozeného Eliaba, druhého Abinadaba, třetího Šimeu, 14 čtvrtého Natanaela, pátého Radaje, 15 šestého Ocema a sedmého Davida. 16 Ti měli sestry Ceruju a Abigail. Ceruja měla tři syny: Abišaje, Joába a Asaele. 17 Abigail porodila Amasu. Amasův otec byl Jeter Izmaelský. 18 Káleb, syn Checronův, se svou ženou Azubou zplodil Jeriot. Toto jsou její synové: Jeter, Šobab a Ardon. 19 Když Azuba zemřela, Káleb si vzal Efratu a ta mu porodila Chura. 20 Chur zplodil Uriho a Uri zplodil Becaleela. 21 Checron si potom ve svých šedesáti letech vzal dceru Machira, otce Gileádova. Miloval se s ní a ona mu porodila Seguba. 22 Segub zplodil Jaíra, toho, který měl v gileádské zemi třiadvacet měst. 23 (Chavot-jair a Kenat s jeho vesnicemi jim ale vzali Gešurejci a Aramejci, celkem šedesát městeček.) To vše byli synové Machira, otce Gileádova. 24 Po Checronově smrti se Káleb spojil se ženou svého otce Efratou, a ta mu porodila Ašchura, otce Tekoy. 25 Synové Checronova prvorozeného Jerachmeela byli: prvorozený Ram, dále Buna, Oren, Ocem, Achiáš 26 a Onam, kterého měl Jerachmeel se svojí druhou manželkou jménem Atara. 27 Synové Jerachmeelova prvorozeného Rama byli: Mahac, Jamin a Eker. 28 Synové Onamovi byli: Šamaj a Jada. Šamajovi synové: Nádab a Abi-šur. 29 Abišurova manželka se jmenovala Abihajil a porodila mu Achbana a Molida. 30 Synové Nádabovi byli: Seled a Apajim. Seled však zemřel bezdětný. 31 Syn Apajimův: Jiši. Syn Jišiho: Šešan. Syn Šešanův: Achlaj. 32 Synové Šamajova bratra Jady: Jeter a Jonatan. Jeter zemřel bezdětný. 33 Synové Jonatanovi: Pelet a Zaza. To byli potomci Jerachmeelovi. 34 Šešan neměl syny, ale dcery. Měl však egyptského otroka jménem Jarcha 35 a tomu dal Šešan svou dceru za ženu. Ta mu pak porodila Ataje. 36 Ataj zplodil Nátana a Nátan zplodil Zabada. 37 Zabad zplodil Eflala a Eflal zplodil Obéda. 38 Obéd zplodil Jehua a Jehu zplodil Azariáše. 39 Azariáš zplodil Chelece a Chelec zplodil Elasu. 40 Elasa zplodil Sismaje a Sismaj zplodil Šaluma. 41 Šalum zplodil Jekamiáše a Jekamiáš zplodil Elišamu. 42 Synové Jerachmeelova bratra Káleba: prvorozený Meša, otec Zifův, a druhorozený Mareša, otec Hebronu. 43 Synové Hebronovi: Korach, Tapuach, Rekem a Šema. 44 Šema zplodil Rachama, otce Jorkoamova, a Rekem zplodil Šamaje. 45 Šamajovým synem byl Maon, otec Bet-curu. 46 Kálebova družka Efa porodila Chárana, Mocu a Gazeza. Cháran zplodil Gazeza. 47 Synové Jahdajovi: Regem, Jotam, Gešan, Pelet, Efa a Šaaf. 48 Kálebova družka Maaka porodila Šebera a Tirchanu. 49 Dále porodila Šaafa, otce Madmany, a Ševu, otce Makbeny a Gibeje, a také Kálebovu dceru Aksu. 50 To byli synové Kálebovi. Synové Efratina prvorozeného Chura: Šobal, otec Kiriat-jearimu, 51 Salma, otec Betléma, a Charef, otec Bet-gaderu. 52 K synům Šobala, otce Kiriat-jearimu, patří Roe, tedy polovina Manachatských, 53 a kiriat-jearimské rody Jitrejců, Putejců, Šumatejců a Mišraejců, z nichž pocházejí Corejští a Eštaolští. 54 Synové Salmovi jsou: Betlémští, Netofští, Atrot-bet-joábští, druhá polovina Manachatských, dále Corští 55 a písařské rody bydlící v Jábecu: Tirhatští, Šimhatští a Sukatští. Jsou to Kenijci pocházející z Bet-rechabova otce Chamáta.

1Krn 2, 1-55

Verš 1
Toto jsou synové Izraele: Ruben, Šimeon, Levi, Juda, Isachar, Zabulon,
Gn 29:32 - Léa počala a porodila syna. Dala mu jméno Ruben (Hleďte, syn!), neboť řekla: "Hospodin pohlédl na mé trápení. Teď už mě můj manžel bude milovat."
Gn 30:5 - a Bilha počala a porodila mu syna.
Gn 35:18 - A když ji opouštěl život (neboť umírala), dala dítěti jméno Ben-oní, Syn mé bolesti. Jeho otec ho však pojmenoval Benjamín, Syn pravice.
Gn 35:22 - A když se Izrael zdržoval v tom kraji, stalo se, že Ruben šel a spal s Bilhou, družkou svého otce, a Izrael se o tom doslechl. Jákob měl dvanáct synů.
Gn 46:8 - Toto jsou jména Izraelových synů, kteří přišli do Egypta - Jákob a jeho synové: Ruben, Jákobův prvorozený.

Verš 3
Synové Judovi: Er, Onan a Šela - tito tři se mu narodili z dcery Šuy Kanaánského. Er, Judův prvorozený, byl ale Hospodinu odporný, a tak ho nechal zemřít.
Gn 38:3 - Ona počala, porodila syna a dala mu jméno Er.
Gn 46:12 - Synové Judy: Er, Onan, Šela, Peres a Zerach (Er a Onan však v kanaánské zemi zemřeli). Peres měl syny Checrona a Chamula.
Nm 26:19 - (Er a Onan, Judovi synové, zemřeli v kanaánské zemi.)

Verš 4
Jeho snacha Támar mu pak porodila Perese a Zeracha. Judových synů tedy bylo celkem pět.
Gn 38:28 - Během porodu jeden syn vystrčil ruku. Porodní bába ho za ni chytila a uvázala na ni červenou nit se slovy: "Tento vyšel první."
Mt 1:3 - Juda zplodil Perese a Zeracha z Támar, Peres zplodil Checrona, Checron zplodil Rama,

Verš 5
Synové Peresovi: Checron a Chamul.
Gn 46:12 - Synové Judy: Er, Onan, Šela, Peres a Zerach (Er a Onan však v kanaánské zemi zemřeli). Peres měl syny Checrona a Chamula.

Verš 7
Syn Karmiho: Achar, který přivedl Izrael do neštěstí, když zpronevěřil, co propadlo klatbě.
Joz 7:25 - Tam Jozue zvolal: "Proč jsi nás přivedl do neštěstí? Hospodin dnes přivede do neštěstí tebe!" A celý Izrael ho tam ukamenoval. Spálili je a zaházeli kamením.

Verš 10
Ram zplodil Aminadaba, Aminadab zplodil judského vůdce Nachšona.
Rút 4:19 - Checron zplodil Rama, Ram zplodil Aminadaba,
Mt 1:3 - Juda zplodil Perese a Zeracha z Támar, Peres zplodil Checrona, Checron zplodil Rama,
Nm 1:7 - z Judy: Nachšon, syn Aminadabův,
Nm 2:3 - Vepředu, na východě, táboří po svých oddílech prapor Judova uskupení: vůdce Judových synů Nachšon, syn Aminadabův,

Verš 20
Chur zplodil Uriho a Uri zplodil Becaleela.
Ex 31:2 - "Pohleď, povolal jsem osobně Becaleela, syna Uriho, syna Hurova z pokolení Juda.

1Krn 2,1-2 - Porov. Gn 35,23–26.

1Krn 2,3 - Porov. Gn 38.

1Krn 2,7 - O veciach prepadnutých kliatbe (chérem) porov. pozn. k 1 Sam 15,3. – Acharov (Achanov) prípad pozri Joz 7,1–26, hlavne v. 26. – Kto bol Charmi, pozri Joz 7,1.

1Krn 2,9 - V rodokmeňoch sa často spomína nielen syn, ale celý synov rod, ako aj tu Kalebovci, potomkovia Kaleba, o ktorých pozri nižšie verš 18 nn. a verš 42 n.

1Krn 2,10 - Porov. Rút 4,18–22. – O Nahasonovi pozri Nm 2,3.

1Krn 2,23 - O Gesurcoch pozri 2 Sam 3,3.

1Krn 2,31 - Oholai bolo dievča (porov. verš 34), ako dcéra-dedička však mala synovské práva a je zaradená aj do rodokmeňa.

1Krn 2,45 - Betsur je blízko Hebronu.

1Krn 2,46 - Osnova je asi porušená. Miesto niektorého Gezeza treba pravdepodobne čítať Jahadaiho (Jahaddai; porov. verš 47).

1Krn 2,55 - O Rechabovcoch porov. 2 Kr 10,15.