výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

1Krn 8, 1-40

1 Benjamín zplodil prvorozeného Belu, druhého Ašbela, třetího Achirama, 2 čtvrtého Nocha, pátého Rafu. 3 Bela měl syny Adara, Geru, otce Ehudova, 4 Abišuu, Naamana, Achoacha, 5 Geru, Šefufana a Churama. 6 Toto jsou synové Ehudovi, rodoví vůdcové obyvatel Geby, kteří byli vystěhováni do Manachatu: 7 Naaman, Achiáš a Gera, který je přestěhoval a který zplodil Uzu a Achichuda. 8 Poté, co Šachrajim zapudil své ženy Chušimu a Baaru, narodili se mu v moábském kraji synové. 9 Se svou ženou Chodeší zplodil Jobaba, Cibju, Mešu, Malkama, 10 Jeuca, Sakiáše a Mirmu. To byli jeho synové, vůdcové rodů. 11 S Chušimou zplodil Abituba a Elpaala. 12 Synové Elpaalovi: Eber, Mišeam a Šemed (který vystavěl Ono a Lod s okolními vesnicemi). 13 Beria a Šema byli vůdcové otcovských rodů obývajících Ajalon (ti zahnali obyvatele Gatu). 14 Jejich bratři byli Šašak a Jeremot. 15 Zebadiáš, Arad, Eder, 16 Michael, Jišpa a Jocha byli synové Beriovi. 17 Zebadiáš, Mešulam, Chizki, Cheber, 18 Jišmeraj, Jizlia a Jobab byli synové Elpaalovi. 19 Jakim, Zichri, Zabdi, 20 Elienaj, Ciletaj, Eliel, 21 Adajáš, Berajáš a Šimrat byli synové Šimeiho. 22 Jišpan, Eber, Eliel, 23 Abdon, Zichri, Chanan, 24 Chananiáš, Elam, Antotiáš, 25 Jifdeáš a Penuel byli synové Šašakovi. 26 Šamšeraj, Šechariáš, Ataliáš, 27 Jaarešiáš, Eliáš a Zichri byli synové Jerochamovi. 28 To byli vůdcové otcovských rodů, vůdcové zaznamenaní v rodopisech. Ti všichni bydleli v Jeruzalémě. 29 V Gibeonu bydlel otec Gibeonu Jehiel se svojí ženou jménem Maaka. 30 Jejich prvorozený byl Abdon, dále Cur, Kíš, Baal, Ner, Nádab, 31 Gedor, Achio, Zecher a Miklot. 32 Miklot zplodil Šimeu. Ti ovšem narozdíl od svých bratrů bydleli se svými příbuznými v Jeruzalémě. 33 Ner zplodil Kíše. Kíš zplodil Saula. Saul zplodil Jonatana, Malki-šuu, Abinadaba a Eš-baala. 34 Jonatan měl syna Merib-baala. Merib-baal zplodil Míku. 35 Synové Míkovi: Piton, Melech, Tarea a Achaz. 36 Achaz zplodil Jehoadu. Jehoada zplodil Alemeta, Azmaveta a Zimriho. Zimri zplodil Mocu. 37 Moca zplodil Bineu. Jeho syn byl Rafa, jeho syn Elasa a jeho syn Acel. 38 Acel měl šest synů. Jmenovali se: Azrikam, Bochru, Jišmael, Šeariáš, Obadiáš a Chanan - ti všichni byli synové Acelovi. 39 Synové jeho bratra Ešeka: prvorozený Ulam, druhý Jeuš a třetí Elifelet. 40 Ulamovi synové byli udatní bojovníci; vládli lukem a měli mnoho dětí a vnuků - na sto padesát. To všechno byli Benjamínci.

1Krn 8, 1-40

Verš 34
Jonatan měl syna Merib-baala. Merib-baal zplodil Míku.
2Sam 9:12 - Měl také malého syna jménem Míka. Všichni, kdo patřili k Cíbovu domu, se stali Mefibošetovými služebníky.

1Krn 8,6 - Z tohto verša veľa chýba.

1Krn 8,32 - Verš rozumej tak, že Makelot (Makellot) a jeho bratia bývali v Jeruzaleme spolu s inými Benjamíncami, ktorí im v širšom slova zmysle tiež boli bratia.

1Krn 8,34 - Meribál je Mifiboset; porov. 2 Sam 4,4; 9,6; 16,1; 19,26.