výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

1Krn 2, 1-55

1 Toto jsou synové Izraelovi: Rúben, Šimeón, Lévi a Juda, Isachar a Zabulón, 2 Dan, Josef a Benjamín, Neftalí, Gád a Ašer. 3 Synové Judovi: Ér, Ónan a Šela; tito tři se mu narodili z dcery Šúovy, Kenaanky. Judův prvorozený Ér však byl v očích Hospodinových zlý, a proto jej Hospodin usmrtil. 4 Judova snacha Támar mu porodila Peresa a Zeracha. Všech Judových synů bylo pět. 5 Synové Peresovi: Chesrón a Chámul. 6 Synové Zerachovi: Zimrí, Étan a Héman, Kalkol a Dára, celkem pět. 7 Synové Karmího: Akár (to je Zkáza), který přivedl na Izraele zkázu tím, že se dopustil zpronevěry při provádění klatby. 8 Synové Étanovi: Azarjáš. 9 Synové Chesrónovi, kteří se mu narodili: Jerachmeel, Rám a Kelúbaj. 10 Rám zplodil Amínadaba a Amínadab zplodil Nachšóna, předáka Judovců. 11 Nachšón zplodil Salmu a Salma zplodil Bóaza. 12 Bóaz zplodil Obéda a Obéd zplodil Jišaje. 13 Jišaj zplodil prvorozeného Elíaba, druhého Amínadaba, třetího Šimeu, 14 čtvrtého Netaneela, pátého Radaje, 15 šestého Osema, sedmého Davida 16 a jejich sestry Serúju a Abígajilu. Synové Serújini: Abšaj, Jóab a Asáel; tito tři. 17 Abígajil porodila Amasu; otec Amasův byl Jeter Izmaelský. 18 Káleb, syn Chesrónův, zplodil tyto syny s manželkou Azúbou a s Jeriótou: Ješera, Šóbaba a Ardóna. 19 Když Azúba zemřela, vzal si Káleb Efratu a ta mu porodila Chúra. 20 Chúr zplodil Urího a Urí zplodil Besaleela. 21 Potom Chesrón vešel k dceři Makíra, otce Gileádova, a vzal si ji; bylo mu šedesát let, když mu porodila Segúba. 22 Segúb zplodil Jaíra; ten měl třiadvacet měst v gileádské zemi. 23 Gešúr a Aram však jim vzali Jaírovy vesnice, Kenat a jeho osady, šedesát měst. Ti všichni jsou synové Makíra, otce Gileádova. 24 Po Chesrónově smrti vešel Káleb k Efratě. Chesrónova manželka byla Abíja; porodila mu Ašchúra, otce Tekóje. 25 Synové Jerachmeela, Chesrónova prvorozeného, byli: prvorozený Rám, pak Búna a Oren a Osen a Achijáš. 26 Jerachmeel měl ještě druhou manželku, jménem Atáru; ta byla matkou Ónamovou. 27 Synové Ráma, prvorozeného Jerachmeelova, byli: Maas, Jamín a Eker. 28 Synové Ónamovi byli: Šamaj a Jáda. Synové Šamajovi: Nádab a Abíšur. 29 Jméno Abíšurovy manželky bylo Abíchajil; ta mu porodila Achbána a Molída. 30 Synové Nádabovi: Seled a Apajim. Seled zemřel bez synů. 31 Synové Apajimovi: Jiší. Synové Jišího: Šešan. Synové Šešanovi: Achlaj. 32 Synové Jády, Šamajova bratra: Jeter a Jónatan; Jeter zemřel bez synů. 33 Synové Jónatanovi: Pelet a Záza. To byli synové Jerachmeelovi. 34 Šešan neměl syny, jenom dcery. Měl však egyptského otroka, který se jmenoval Jarcha. 35 I dal Šešan svému otroku Jarchovi za manželku svou dceru a ta mu porodila Ataje. 36 Ataj zplodil Nátana a Nátan zplodil Zábada. 37 Zábad zplodil Eflála a Eflál zplodil Obéda. 38 Obéd zplodil Jehúa a Jehú zplodil Azarjáše. 39 Azarjáš zplodil Chelesa a Cheles zplodil Eleásu. 40 Eleása zplodil Sismaje a Sismaj zplodil Šalúma. 41 Šalúm zplodil Jekamjáše a Jekamjáš zplodil Elíšamu. 42 Synové Káleba, bratra Jerachmeelova: Méša, jeho prvorozený, ten byl otcem Zífa, a synové Maréši, otce Chebrónova. 43 Synové Chebrónovi: Kórach, Tapúach, Rekem a Šema. 44 Šema zplodil Rachama, otce Jorkoamova, a Rékem zplodil Šamaje. 45 Syn Šamajův: Maón; Maón byl otec Bét-surův. 46 Kálebova ženina Éfa porodila Chárana, Mósu a Gázeza. Cháran zplodil Gázeza. 47 Synové Johdajovi: Regem, Jótam a Géšan, Pelet, Éfa a Šaaf. 48 Kálebova ženina Maaka porodila Šebera a Tirchanu. 49 Porodila též Šaafa, otce Madmany, Ševu, otce Makbeny i otce Gibeje; Kálebova dcera byla Aksa. 50 To byli synové Kálebovi. Syn Chúra, prvorozeného Efratina: Šóbal, otec Kirjat-jearímu, 51 Salma, otec Betléma, Cháref, otec Bét-gáderu. 52 Syny Šóbala, otce Kirjat-jearímu, byli Haróe, polovina Menúchoťanů 53 a čeledi kirjatjearímské: Jitrejci, Pútejci, Šumatejci a Mišraejci, z kterých vzešli Soreatejci a Eštaólci. 54 Synové Salmovi: Betlémané a Netófané, Atróťané, Bét-joábané a polovina Manachaťanů a Sorejci. 55 Čeledi sóferské, obývající Jaebes: Tireaťané, Šimeaťané, Súkaťané; to jsou Kinejci, pocházející z Chamata, otce Bét-rekabova.

1Krn 2, 1-55

Verš 1
Toto jsou synové Izraelovi: Rúben, Šimeón, Lévi a Juda, Isachar a Zabulón,
Gn 29:32 - Lea otěhotněla, porodila syna a pojmenovala ho Rúben (to je Hleďte-syn); řekla totiž: "Hospodin viděl mé pokoření; nyní mě už bude můj muž milovat."
Gn 30:5 - Bilha otěhotněla a porodila Jákobovi syna.
Gn 35:18 - Ve chvíli, kdy umírala a život z ní unikal, pojmenovala ho Ben-óni (to je Syn mého zmaru), ale otec ho nazval Ben-jamín (to je Syn zdaru).
Gn 35:22 - Když Izrael přebýval v oné zemi, šel Rúben a ležel s ženinou svého otce Bilhou. Izrael se o tom doslechl... Synů Jákobových bylo dvanáct.
Gn 46:8 - Toto jsou jména synů Izraelových, kteří vstoupili do Egypta: Jákob a jeho synové. Jákobův prvorozený syn Rúben;

Verš 3
Synové Judovi: Ér, Ónan a Šela; tito tři se mu narodili z dcery Šúovy, Kenaanky. Judův prvorozený Ér však byl v očích Hospodinových zlý, a proto jej Hospodin usmrtil.
Gn 38:3 - Otěhotněla, porodila syna a Juda mu dal jméno Er.
Gn 46:12 - Synové Judovi: Er, Ónan a Šela, Peres a Zerach; Er a Ónan však zemřeli v zemi Kenaanu. Synové Peresovi byli Chesrón a Chámul.
Nm 26:19 - Judovi synové byli též Er a Ónan; Er a Ónan však zemřeli v kenaanské zemi.

Verš 4
Judova snacha Támar mu porodila Peresa a Zeracha. Všech Judových synů bylo pět.
Gn 38:28 - Když rodila, jedno vystrčilo ruku. Porodní bába na ni rychle přivázala karmínovou nitku a řekla: "Toto vyjde první."
Mt 1:3 - Juda Farese a Záru z Támary, Fares měl syna Chesróma, Chesróm Arama.

Verš 5
Synové Peresovi: Chesrón a Chámul.
Gn 46:12 - Synové Judovi: Er, Ónan a Šela, Peres a Zerach; Er a Ónan však zemřeli v zemi Kenaanu. Synové Peresovi byli Chesrón a Chámul.

Verš 7
Synové Karmího: Akár (to je Zkáza), který přivedl na Izraele zkázu tím, že se dopustil zpronevěry při provádění klatby.
Joz 7:25 - Jozue řekl: "Zkázu, kterou jsi uvalil na nás, nechť uvalí Hospodin v tento den na tebe." Všechen Izrael jej kamenoval; spálili je a zaházeli je kamením.

Verš 10
Rám zplodil Amínadaba a Amínadab zplodil Nachšóna, předáka Judovců.
Rút 4:19 - Chesrón zplodil Ráma, Rám zplodil Amínadaba,
Mt 1:3 - Juda Farese a Záru z Támary, Fares měl syna Chesróma, Chesróm Arama.
Nm 1:7 - za Judův Nachšón, syn Amínadabův,
Nm 2:3 - Vpředu, na východní straně, se utáboří po oddílech prapor tábora Judova. Předákem Judovců bude Nachšón, syn Amínadabův;

Verš 20
Chúr zplodil Urího a Urí zplodil Besaleela.
Ex 31:2 - "Hleď, povolal jsem jménem Besaleela, syna Urího, vnuka Chúrova, z pokolení Judova.

1Krn 2,1-2 - Porov. Gn 35,23–26.

1Krn 2,3 - Porov. Gn 38.

1Krn 2,7 - O veciach prepadnutých kliatbe (chérem) porov. pozn. k 1 Sam 15,3. – Acharov (Achanov) prípad pozri Joz 7,1–26, hlavne v. 26. – Kto bol Charmi, pozri Joz 7,1.

1Krn 2,9 - V rodokmeňoch sa často spomína nielen syn, ale celý synov rod, ako aj tu Kalebovci, potomkovia Kaleba, o ktorých pozri nižšie verš 18 nn. a verš 42 n.

1Krn 2,10 - Porov. Rút 4,18–22. – O Nahasonovi pozri Nm 2,3.

1Krn 2,23 - O Gesurcoch pozri 2 Sam 3,3.

1Krn 2,31 - Oholai bolo dievča (porov. verš 34), ako dcéra-dedička však mala synovské práva a je zaradená aj do rodokmeňa.

1Krn 2,45 - Betsur je blízko Hebronu.

1Krn 2,46 - Osnova je asi porušená. Miesto niektorého Gezeza treba pravdepodobne čítať Jahadaiho (Jahaddai; porov. verš 47).

1Krn 2,55 - O Rechabovcoch porov. 2 Kr 10,15.