výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

1Krn 16, 1-43

1 Když Boží truhlu přinesli, postavili ji na její místo uprostřed stanu, který pro ni David postavil. Pak před Bohem přinášeli zápalné i pokojné oběti. 2 Poté, co David dokončil obětování zápalných a pokojných obětí, požehnal lidu v Hospodinově jménu. 3 Podělil také všechny Izraelce, muže i ženy, každého bochníkem chleba, datlovým a rozinkovým koláčem. 4 Určil také levity, kteří měli sloužit před Hospodinovou truhlou uctíváním, díkůvzdáním a chvalozpěvy Hospodinu, Bohu Izraele. 5 Vedl je Asaf a za ním byl Zachariáš, Jaaziel, Šemiramot, Jechiel, Matitiáš, Eliab, Benajáš, Obed-edom a Jehiel, kteří hráli na lyry a citery, a Asaf na činely, 6 zatímco kněží Benajáš a Jachaziel před Truhlou Boží smlouvy pravidelně troubili na trubky. 7 Toho dne David poprvé pověřil Asafa a jeho bratry, aby takto chválili Hospodina: 8 Oslavujte Hospodina, jeho jméno vzývejte, jeho činy rozhlašujte mezi národy! 9 Zpívejte mu, hrajte mu, rozvažujte o všech jeho zázracích! 10 Jeho svatým jménem chlubte se, ze srdce ať se radují, kdo Hospodina hledají! 11 Po Hospodinu se ptejte, po jeho síle, jeho tvář vždycky hledejte. 12 Pamatujte, jaké divy provedl, jaké zázraky, a co rozhodl. 13 Vy, símě Izraele, jeho služebníka, jste jeho vyvolení, děti Jákoba. 14 On je Hospodin, Bůh náš, celá zem jeho soudu podléhá! 15 Na jeho smlouvu pamatujte věčně, na slovo tisíci pokolení svěřené, 16 na smlouvu, již uzavřel s Abrahamem, na přísahu, již složil před Izákem. 17 Jákobovi ten výrok potvrdil za věčnou smlouvu pro Izrael: 18 "Tobě dám kanaánskou zem, bude tvým dědičným údělem!" 19 Přitom vás tehdy bylo jen trochu, byli jste tam jen hrstkou cizinců. 20 Z národu do národu když bloudili, od jednoho k jinému království, 21 nikoho nenechal jim ublížit. I krále kvůli nim varoval: 22 "Mé pomazané nechte být! Mým prorokům nepůsobte žal!" 23 Zpívej Hospodinu, celá zem, zvěstujte jeho spásu každý den! 24 O jeho slávě národům vyprávějte, o jeho divech řekněte lidem všem! 25 Veliký je Hospodin, vší chvály hodný, nad všechny bohy ohromný! 26 Bohové národů jsou samé modly, Hospodin ale stvořil nebesa. 27 Sláva a nádhera je v jeho přítomnosti, síla a radost je tam, kde přebývá. 28 Vzdejte Hospodinu, lidské plémě, vzdejte Hospodinu slávu i moc. 29 Vzdejte Hospodinu slávu, jež náleží mu, přineste dary, před něj přistupte, Klaňte se Hospodinu v jeho svaté kráse, 30 před ním se rozechvěj, celá zem! Pevně je postaven svět, nic jím neotřese, 31 jásejte, nebesa, země ať raduje se, národům řekněte: "Hospodin kraluje!" 32 Moře ať burácí se vším, co je v něm, celý světa kraj ať se raduje. 33 Před Hospodinem ať zvučí stromy v lese: "Přichází, aby soudil zem!" 34 Oslavujte Hospodina - je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky! 35 Řekněte: "Zachraň nás, Bože naší spásy! Vysvoboď nás a z národů posbírej! Tvé svaté jméno ať oslavíme, tvou chválou ať se chlubíme!" 36 Ať je požehnán Hospodin, Bůh izraelský, od věků až na věky! A všechen lid odpověděl: "Amen. Chvála Hospodinu!" 37 David pak nechal Asafa a jeho bratry před Truhlou Hospodinovy smlouvy, aby před ní pravidelně každý den sloužili podle denního rozvrhu 38 spolu s Obed-edomem a jeho osmašedesáti bratry. (Obed-edom, syn Jedutunův, a Chosa veleli chrámové stráži.) 39 Kněze Sádoka i jeho kněžské bratry ponechal před Hospodinovým příbytkem na výšině v Gibeonu, 40 aby na zápalném oltáři pravidelně přinášeli Hospodinu zápalné oběti ráno i večer přesně tak, jak je psáno v Zákoně, který Hospodin svěřil Izraeli. 41 S nimi ponechal Hemana, Jedutuna a ostatní jmenovitě vybrané, aby chválili Hospodina písní: "Jeho láska trvá navěky." 42 Heman a Jedutun měli na starosti trubky, činely a další nástroje Boží hudby. Jedutunovi synové stáli u brány. 43 Všechen lid se pak rozešel, každý k sobě domů. Také David se vrátil, aby požehnal svůj dům.

1Krn 16, 1-43

Verš 1
Když Boží truhlu přinesli, postavili ji na její místo uprostřed stanu, který pro ni David postavil. Pak před Bohem přinášeli zápalné i pokojné oběti.
2Sam 6:17 - Když Hospodinovu truhlu přinesli, umístili ji doprostřed stanu, který pro ni David postavil. David pak přinesl před Hospodinem zápalné i pokojné oběti.

Verš 34
Oslavujte Hospodina - je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky!
Ž 107:1 - Oslavujte Hospodina - je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky!
Ž 118:1 - Oslavujte Hospodina - je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky!
Ž 136:1 - Haleluja! Oslavujte Hospodina, je tak dobrý - jeho láska trvá navěky!
Ž 136:1 - Haleluja! Oslavujte Hospodina, je tak dobrý - jeho láska trvá navěky!

Verš 3
Podělil také všechny Izraelce, muže i ženy, každého bochníkem chleba, datlovým a rozinkovým koláčem.
2Sam 6:19 - Podělil také všechen lid, všechno množství Izraele, muže i ženy, každého jedním pecnem chleba, jedním datlovým a jedním rozinkovým koláčem. Všechen lid se pak rozešel, každý k sobě domů.

Verš 15
Na jeho smlouvu pamatujte věčně, na slovo tisíci pokolení svěřené,
Gn 17:9 - Bůh Abrahamovi řekl: "Ty budeš zachovávat mou smlouvu - ty i tvé budoucí símě ve všech jejich pokoleních.

Verš 16
na smlouvu, již uzavřel s Abrahamem, na přísahu, již složil před Izákem.
Gn 26:3 - Pobývej v této zemi a já budu s tebou a požehnám ti, neboť tobě a tvému semeni dám všechny tyto země. Tak splním přísahu, kterou jsem složil tvému otci Abrahamovi:

Verš 17
Jákobovi ten výrok potvrdil za věčnou smlouvu pro Izrael:
Gn 28:13 - Vtom nad ním stanul Hospodin a řekl: "Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému semeni.
Gn 35:11 - Bůh mu řekl: "Já jsem Všemohoucí Bůh. Ploď se a množ se, a bude z tebe národ, dokonce svazek národů; i králové vyjdou z tvých beder.

Verš 21
nikoho nenechal jim ublížit. I krále kvůli nim varoval:
Gn 12:20 - Farao pak o něm svým mužům přikázal, aby ho vyhostili i s manželkou a se vším, co měl.
Ex 7:1 - Hospodin Mojžíšovi řekl: "Pohleď, způsobil jsem, že budeš pro faraona jako Bůh a tvůj bratr Áron bude tvým prorokem.
Ex 8:1 - Hospodin dále Mojžíšovi řekl: "Řekni Áronovi: ‚Napřáhni hůl, kterou máš v ruce, k průplavům, říčním ramenům i mokřinám a na celou egyptskou zem z nich vyveď žáby!'"
Ex 9:1 - Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Jdi k faraonovi a řekni mu: ‚Takto praví Hospodin, Bůh Hebrejů: Propusť můj lid, aby mi sloužili.
Ex 10:1 - Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k faraonovi. Zatvrdil jsem ho i jeho dvořany proto, abych uprostřed nich konal tato znamení.
Ex 11:1 - Potom Hospodin Mojžíšovi řekl: "Zasadím faraonovi a Egyptu ještě jednu ránu a potom vás odsud propustí. Propustí vás nadobro, přímo vás odsud vyžene.

1Krn 16,8-36 - Chválospev je zložený zo žalmov, a to 8–22 = Ž 105,1–5. Verše 23–33 = Ž 96. Verš 34 = Ž 106,1. Verš 35 = Ž 106,47. Verš 36 je chváloreč podobná tým, ktorými sa zakončujú prvé štyri zbierky žalmov.