výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

1Krn 14, 1-17

1 Chíram, král Týru, pak vyslal k Davidovi posly s cedrovým dřevem a také zedníky a tesaře, aby mu postavili palác. 2 Tehdy David poznal, že ho Hospodin potvrdil za krále nad Izraelem a že jeho království bylo pozvednuto ve prospěch jeho lidu, Izraele. 3 V Jeruzalémě si vzal další ženy a zplodil další syny a dcery. 4 Toto jsou jména těch, kteří se mu narodili v Jeruzalémě: Šamua, Šobab, Nátan, Šalomoun, 5 Jibchar, Elišua, Elpelet, 6 Nogah, Nefeg, Jafia, 7 Elišama, Baaljada a Elifelet. 8 Jakmile Filištíni uslyšeli, že David byl pomazán za krále nad celým Izraelem, všichni se ho vypravili hledat. David se o tom doslechl a vytáhl jim naproti. 9 Když Filištíni přitáhli a vpadli do údolí Refaim, 10 David se ptal Boha: "Mám na Filištíny zaútočit? Vydáš mi je do rukou?" "Zaútoč!" odpověděl mu Hospodin. "Vydám ti je do rukou." 11 Vytáhli tedy do Baal-peracimu, kde je David porazil. Potom David řekl: "Jako proráží vodní proud, tak Bůh mou rukou prolomil řady mých nepřátel." Proto nazvali to místo Baal-peracim, Pán průlomů. 12 Filištíni tam zanechali své bůžky a David je přikázal naházet do ohně. 13 Filištíni později znovu vytáhli a vpadli do toho údolí. 14 David se znovu ptal Boha a Bůh mu řekl: "Neútoč. Obejdi je zezadu a vytáhni proti nim od moruší. 15 Až uslyšíš v korunách moruší šelest kroků, vytáhneš do boje, neboť před tebou vytáhl Bůh, aby porazil vojsko Filištínů." 16 David učinil, jak mu Bůh přikázal, a tak poráželi filištínské vojsko od Gibeonu až po Gezer. 17 Davidova pověst se šířila po všech zemích a Hospodin způsobil, že se ho bály všechny národy.

1Krn 14, 1-17

Verš 1
Chíram, král Týru, pak vyslal k Davidovi posly s cedrovým dřevem a také zedníky a tesaře, aby mu postavili palác.
2Sam 5:11 - Chíram, král Týru, pak vyslal k Davidovi posly s cedrovým dřevem a také tesaře a kameníky, aby Davidovi postavili palác.

Verš 4
Toto jsou jména těch, kteří se mu narodili v Jeruzalémě: Šamua, Šobab, Nátan, Šalomoun,
1Krn 3:5 - Tam se mu narodili: Šamua, Šobab, Nátan a Šalomoun. Matkou těchto čtyř byla Bat-šeba, dcera Amielova.

1Krn 14,1-16 - Pozri pozn. k 2 Sam 5,11–25.