výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

1Krn 3, 1-24

1 Toto jsou synové Davidovi, kteří se mu narodili v Hebronu: prvorozený Amnon z Achinoam Jizreelské; druhý Daniel z Abigail Karmelské; 2 třetí Abšalom, syn Maaky, dcery gešurského krále Talmaje; čtvrtý Adoniáš, syn Chagity; 3 pátý Šefatiáš, syn Abitaly; šestý Jitream, syn jeho ženy Egly. 4 Těchto šest se mu narodilo v Hebronu, kde kraloval sedm let a šest měsíců. Dalších třiatřicet let kraloval v Jeruzalémě. 5 Tam se mu narodili: Šamua, Šobab, Nátan a Šalomoun. Matkou těchto čtyř byla Bat-šeba, dcera Amielova. 6 Narodilo se mu tam ještě dalších devět: Jibchar, Elišua, Elpelet, 7 Nogah, Nefeg, Jafia, 8 Elišama, Eliada a Elifelet. 9 To všechno byli Davidovi synové. Kromě nich měl David ještě jejich sestru Támar a další syny od svých konkubín. 10 Šalomoun měl syna Rechoboáma, ten měl syna Abiáše, ten měl syna Asu, ten měl syna Jošafata, 11 ten měl syna Jehorama, ten měl syna Achaziáše, ten měl syna Joaše, 12 ten měl syna Amaciáše, ten měl syna Azariáše, ten měl syna Jotama, 13 ten měl syna Achaze, ten měl syna Ezechiáše, ten měl syna Menašema, 14 ten měl syna Amona a ten měl syna Jošiáše. 15 Jošiáš měl tyto syny: prvorozeného Jochanana, druhého Joakima, třetího Cidkiáše a čtvrtého Šaluma. 16 Joakim měl syny Jekoniáše a Cidkiáše. 17 Toto jsou synové Jekoniáše, který byl odvlečen do zajetí: Šealtiel, 18 Malkiram, Pedajáš, Šenacar, Jekamiáš, Hošam a Nedabiáš. 19 Synové Pedajášovi: Zerubábel a Šimei. Synové Zerubábelovi: Mešulam, Chananiáš a jejich sestra Šelomít 20 a dalších pět: Chašuba, Ohel, Berechiáš, Chasadiáš a Jušab-chesed. 21 Synové Chananiášovi: Pelatiáš a Ješajáš, jeho syn Refajáš, jeho syn Arnan, jeho syn Obadiáš a jeho syn Šekaniáš. 22 Synové Šekaniášovi: Šemajáš a jeho synové: Chatuš, Jigeal, Bariach, Neariáš a Šafat, celkem šest. 23 Synové Neariášovi: Eljoenaj, Ezechiáš a Azrikam, celkem tři. 24 Synové Eljoenajovi: Hodaviáš, Eliašib, Pelajáš, Akub, Jochanan, Delajáš a Anani, celkem sedm.

1Krn 3, 1-24

Verš 1
Toto jsou synové Davidovi, kteří se mu narodili v Hebronu: prvorozený Amnon z Achinoam Jizreelské; druhý Daniel z Abigail Karmelské;
2Sam 3:2 - Davidovi se v Hebronu narodili synové: prvorozený byl Amnon z Achinoam Jizreelské;

Verš 5
Tam se mu narodili: Šamua, Šobab, Nátan a Šalomoun. Matkou těchto čtyř byla Bat-šeba, dcera Amielova.
2Sam 5:14 - Toto jsou jména těch, kteří se mu narodili v Jeruzalémě: Šamua, Šobab, Nátan, Šalomoun,

Verš 10
Šalomoun měl syna Rechoboáma, ten měl syna Abiáše, ten měl syna Asu, ten měl syna Jošafata,
1Kr 11:43 - Potom ulehl ke svým otcům a byl pochován ve městě svého otce Davida. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Rechoboám.
1Kr 14:31 - Rechoboám pak ulehl ke svým otcům a byl pohřben mezi svými předky ve Městě Davidově. Jeho amonská matka se jmenovala Naama. Na jeho místě začal kralovat jeho syn Abiáš.
1Kr 15:8 - Abiáš ulehl ke svým otcům a pohřbili ho ve Městě Davidově. Místo něj začal kralovat jeho syn Asa.
1Kr 15:24 - Potom Asa ulehl ke svým otcům a byl pohřben mezi svými předky ve městě svého otce Davida. Místo něj začal kralovat jeho syn Jošafat.

Verš 11
ten měl syna Jehorama, ten měl syna Achaziáše, ten měl syna Joaše,
2Kr 8:16 - Pátého roku vlády izraelského krále Jorama, syna Achabova, ještě za vlády judského krále Jošafata, začal nad Judou kralovat Jehoram, syn Jošafatův.
2Kr 8:25 - Dvanáctého roku izraelského krále Jorama, syna Achabova, začal nad Judou kralovat Achaziáš, syn Jehoramův.
2Kr 11:2 - Achaziášově sestře Jošebě, dceři krále Jehorama, se ale podařilo unést Achaziášova syna Joaše zprostřed královských synů, kteří měli zemřít, a spolu s jeho kojnou ho před Ataliou ukryla v ložnici. Díky tomu nebyl zabit.

Verš 12
ten měl syna Amaciáše, ten měl syna Azariáše, ten měl syna Jotama,
2Kr 12:21 - Proti Joašovi se spikli jeho vlastní dvořané a zabili ho poblíž Bet-mila na cestě do Sily.
2Kr 14:21 - Všechen judský lid pak vzal Azariáše, kterému bylo šestnáct let, a prohlásili ho za krále na místě jeho otce Amaciáše.
2Kr 15:7 - Když Azariáš ulehl ke svým otcům, pochovali ho mezi jeho předky ve Městě Davidově. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Jotam.

Verš 13
ten měl syna Achaze, ten měl syna Ezechiáše, ten měl syna Menašema,
2Kr 15:38 - Jotam pak ulehl ke svým otcům a byl pochován mezi svými předky ve městě svého otce Davida. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Achaz.
2Kr 16:20 - Achaz ulehl ke svým otcům a byl pochován mezi svými předky ve Městě Davidově. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Ezechiáš.
2Kr 20:21 - Ezechiáš pak ulehl ke svým otcům a na jeho místě začal kralovat jeho syn Menaše.

Verš 14
ten měl syna Amona a ten měl syna Jošiáše.
2Kr 21:18 - Pak Menaše ulehl ke svým otcům a byl pochován v Uzově zahradě svého paláce. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Amon.
2Kr 21:26 - Pochovali ho do jeho hrobu v Uzově zahradě a na jeho místě začal kralovat jeho syn Jošiáš.

Verš 15
Jošiáš měl tyto syny: prvorozeného Jochanana, druhého Joakima, třetího Cidkiáše a čtvrtého Šaluma.
2Kr 23:30 - Jeho služebníci převezli jeho tělo na voze z Megida do Jeruzaléma, kde ho pochovali. Lid země pak vzal Jošiášova syna Joachaze, pomazali ho a prohlásili ho za krále namísto jeho otce.
2Kr 23:34 - Namísto jeho otce Jošiáše pak farao Nekó jmenoval králem Jošiášova syna Eliakima, kterého přejmenoval na Joakima. Joachaze nechal odvléci do Egypta, kde zemřel.

Verš 16
Joakim měl syny Jekoniáše a Cidkiáše.
2Kr 24:6 - Joakim pak ulehl ke svým otcům a místo něj se stal králem jeho syn Joakin.
2Kr 24:17 - Namísto Joakina jmenoval králem jeho strýce Mataniáše, kterého přejmenoval na Cidkiáše.

Verš 17
Toto jsou synové Jekoniáše, který byl odvlečen do zajetí: Šealtiel,
Mt 1:11 - Jošiáš zplodil Jekoniáše a jeho bratry a pak přišlo babylonské zajetí.

1Krn 3,1-4 - Porov. 2 Sam 3,2–5.

1Krn 3,9 - Porov. 2 Sam 13,1 nn.

1Krn 3,15 - Selum panoval pod menom Joachaz, pozri 2 Kr 23,30.

1Krn 3,15-16 - Buď je reč o dvoch rozličných Sedekiášoch, alebo sa toto meno dostalo do 16. verša omylom.

1Krn 3,22 - Číslici "šesť" treba rozumieť tak, že potomkov Secheniášových bolo šesť: jeden syn a piati vnukovia.