výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

1Krn 13, 1-14

1 David se poradil se všemi vůdci, s veliteli tisíců i stovek, 2 a před celým izraelským shromážděním pak prohlásil: "Jestliže to schvalujete a chce-li to Hospodin, náš Bůh, vzkažme našim ostatním bratrům po celé izraelské zemi včetně kněží a levitů v jejich městech a předměstích, ať se k nám přidají, 3 a přeneseme k nám Truhlu našeho Boha - vždyť jsme ji za Saulových dnů nevyhledávali." 4 Celé shromáždění s tím souhlasilo, všechen lid to schvaloval. 5 David tedy shromáždil celý Izrael od egyptské řeky Šichor až k Lebo-chamátu, aby přinesli Boží truhlu z Kiriat-jearimu. 6 Potom David s celým Izraelem táhl do Baaly (což je Kiriat-jearim) v Judsku, aby odtamtud vyzvedli Truhlu nesoucí jméno Hospodina, Boha trůnícího nad cheruby. 7 Boží truhlu pak odváželi z Abinadabova domu na novém vozu, který řídili Uza s Achiem. 8 David a celý Izrael křepčili před Bohem ze všech sil a zpívali a hráli na lyry a citery, na tamburíny, činely a trubky. 9 Když pak přišli ke Kidonovu mlatu, Uza vztáhl ruku, aby Truhlu přidržel, protože ji volské spřežení naklonilo. 10 Vtom Hospodin vzplanul proti Uzovi hněvem, protože vztáhl ruku na Truhlu, a zasáhl ho tak, že na místě zemřel před Bohem. 11 David byl nešťastný, že se Hospodin na Uzu tak prudce utrhl. Proto se to místo dodnes jmenuje Perec-uza, Uzova trhlina. 12 Toho dne dostal David z Boha strach. "Jak bych mohl Boží truhlu přestěhovat k sobě!" řekl si. 13 Proto nevzal Truhlu k sobě do Města Davidova, ale odložil ji do domu Obed-edoma Gatského. 14 Boží truhla zůstala v domě Obed-edoma u jeho rodiny tři měsíce a Hospodin požehnal dům Obed-edomův i všechno, co měl.

1Krn 13, 1-14

Verš 5
David tedy shromáždil celý Izrael od egyptské řeky Šichor až k Lebo-chamátu, aby přinesli Boží truhlu z Kiriat-jearimu.
2Sam 6:1 - David pak opět shromáždil všechny vybrané muže z Izraele - celkem třicet tisíc -

Verš 13
Proto nevzal Truhlu k sobě do Města Davidova, ale odložil ji do domu Obed-edoma Gatského.
2Sam 6:10 - Proto už nechtěl Hospodinovu truhlu vzít k sobě do Města Davidova, ale odložil ji do domu Obed-edoma Gatského.

1Krn 13,5 - Egyptský potok pozri 1 Kr 8,65; 2 Kr 24,7. Emat pozri 1 Kr 8,65. Tamže pozri aj pozn. k výrazu: "vchod do Ematu".

1Krn 13,6 - O Bále pozri 2 Sam 6,2.

1Krn 13,9 - Chidon, majiteľ humna, je nám ináč neznámy. V osnove 2 Sam 6,6 sa volá Náchon.