výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

1Krn 24, 1-31

1 Áronovi synové byli uspořádáni do oddílů. Synové Áronovi: Nádab, Abihu, Eleazar a Itamar. 2 Nádab a Abihu ale zemřeli bezdětní dříve než jejich otec; kněžství proto vykonávali Eleazar a Itamar. 3 Spolu se Sádokem ze synů Eleazarových a Achimelechem ze synů Itamarových je David rozdělil do oddílů, aby konali službu podle určeného pořadí. 4 Ukázalo se, že synové Eleazarovi mají více předních mužů než synové Itamarovi, a tak podle počtu jejich otcovských rodů rozdělili syny Eleazarovy do šestnácti oddílů a syny Itamarovy do osmi. 5 Rozdělili je losem, jednoho jako druhého, protože synové Eleazarovi i synové Itamarovi byli hodnostáři svatyně, hodnostáři Boží. 6 Levitský písař Šemajáš, syn Natanaelův, pořídil jejich seznam v přítomnosti krále, hodnostářů, kněží Sádoka i Achimelecha, syna Abiatarova, a vůdců kněžských i levitských otcovských rodů. Jednou vždy vyšla řada na Eleazarův otcovský rod a potom na Itamarův. 7 Výsledky losování: první: Jojarib, druhý: Jedajáš, 8 třetí: Charim, čtvrtý: Seorim, 9 pátý: Malkiáš, šestý: Mijamin, 10 sedmý: Hakoc, osmý: Abiáš, 11 devátý: Ješua, desátý: Šechaniáš, 12 jedenáctý: Eliašib, dvanáctý: Jakim, 13 třináctý: Chupa, čtrnáctý: Ješebeab, 14 patnáctý: Bilga, šestnáctý: Imer, 15 sedmnáctý: Chezir, osmnáctý: Hapicec, 16 devatenáctý: Petachiáš, dvacátý: Jechezkel, 17 jednadvacátý: Jachin, dvaadvacátý: Gamul, 18 třiadvacátý: Delajáš, čtyřiadvacátý: Maaziáš. 19 To je pořadí, v němž měli vstupovat do Hospodinova domu, aby v něm konali službu podle nařízení svého otce Árona, jak mu je vydal Hospodin, Bůh Izraele. 20 K ostatním Leviho synům patřili: Ze synů Amramových: Šubael. Ze synů Šubaelových: Jechdeáš. 21 Ze synů Rechabiášových: vůdce Jišiáš. 22 Ze synů Jisharových: Šelomot. Ze synů Šelomotových: Jachat. 23 Ze synů Hebronových: Jeriáš, druhý Amariáš, třetí Jachaziel, čtvrtý Jekameam. 24 Ze synů Uziele: Míka. Ze synů Míky: Šamir 25 a Míkův bratr Jišiáš. Ze synů Jišiášových: Zachariáš. 26 Ze synů Merariho: Machli a Muši. Ze synů Jaaziášových: Beno. 27 Ze synů Merariho skrze Jaaziáše: Beno, Šoham, Zakur a Ibri. 28 Ze synů Machliho: Eleazar, který neměl syny. 29 Ze synů Kíše: Jerachmeel, syn Kíšův. 30 Ze synů Mušiho: Machli, Eder, Jerimot. To jsou levitští synové podle svých otcovských rodů. 31 Také oni losovali, stejně jako jejich příbuzní, synové Áronovi, v přítomnosti krále Davida jakož i Sádoka a Achimelecha a vůdců kněžských i levitských otcovských rodů. S rody starších bratrů bylo nakládáno stejně jako s rody mladších.

1Krn 24, 1-31

Verš 1
Áronovi synové byli uspořádáni do oddílů. Synové Áronovi: Nádab, Abihu, Eleazar a Itamar.
Lv 10:1 - Áronovi synové Nádab a Abihu pak vzali každý svou kadidelnici, dali do nich oheň, položili na něj kadidlo a obětovali před Hospodinem nepatřičný oheň, jaký jim nepřikázal.

Verš 2
Nádab a Abihu ale zemřeli bezdětní dříve než jejich otec; kněžství proto vykonávali Eleazar a Itamar.
Lv 10:2 - Tehdy vyšlehl od Hospodina oheň a pohltil je, a tak zemřeli před Hospodinem.
Nm 3:4 - Nádab a Abihu však bezdětní zemřeli před Hospodinem, když na poušti Sinaj před Hospodinem obětovali nepatřičný oheň. Proto spolu se svým otcem Áronem konali kněžskou službu Eleazar a Itamar.
Nm 26:61 - Nádab a Abihu však zemřeli, když před Hospodinem obětovali nepatřičný oheň.

1Krn 24,4-5 - Kňazov zadelili do 24 tried a lósom určili, ktorá trieda kedy a kde má konať službu, aby sa aj Eleazarovci, aj Itamarovci dostali tak ku stánku na Gabaone ("Božie kniežatá"), ako aj k stánku Dávidovmu ("Kniežatá svätyne").

1Krn 24,6 - Nevieme presný spôsob žrebovania, Itamarovcom nemohol pripadnúť každý druhý žreb, veď mali len 8 tried, Eleazarovci však 16.

1Krn 24,23 - Vo vypočítaní je medzera. Možno doplniť podľa Vulgáty: "… Jahat, jeho syn Jeriau, pohlavár, Amariáš, druhý ...".

1Krn 24,27 - Porov. 6,48.