výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

1Krn 25, 1-31

1 David a hlavní hodnostáři vyčlenili některé z Asafových, Hemanových a Jedutunových synů ke službě prorokování za zvuku citer, lyr a činelů. Zde je výčet mužů, kteří konali tuto službu: 2 Z Asafových synů: Zakur, Josef, Netaniáš a Asarela, synové Asafovi pod vedením Asafa, který prorokoval na králův pokyn. 3 Z Jedutunových synů: Gedaliáš, Ceri, Ješajáš, Šimei, Chašabiáš a Matitiáš - těchto šest pod vedením svého otce Jedutuna, který za zvuku citery prorokoval ke chvále a oslavě Hospodina. 4 Z Hemanových synů: Bukiáš, Mataniáš, Uziel, Šubael, Jerimot, Chananiáš, Chanani, Eliata, Gidalti, Romamti-ezer, Jošbekaša, Maloti, Hotir a Machaziot. 5 Ti všichni byli synové králova vidoucího Hemana. Bůh mu zaslíbil, že pozdvihne jeho roh, a tak mu dal čtrnáct synů a tři dcery. 6 Ti všichni se v Hospodinově domě pod vedením svého otce věnovali hudbě na činely, lyry a citery; to byla jejich služba při Božím domě. (Asaf, Jedutun a Heman zodpovídali přímo králi.) 7 Spolu s jejich příbuznými, vyškolenými v Hospodinově hudbě, jich bylo 288, samí mistři. 8 Služby si rozvrhli losem, mladí stejně jako staří, mistři spolu s žáky. 9 Výsledky losování: první: Josef z Asafova rodu a jeho bratři a synové 12 druhý: Gedaliáš a jeho bratři a synové 12 10 třetí: Zakur a jeho bratři a synové 12 11 čtvrtý: Jicri a jeho bratři a synové 12 12 pátý: Netaniáš a jeho bratři a synové 12 13 šestý: Bukiáš a jeho bratři a synové 12 14 sedmý: Jesarela a jeho bratři a synové 12 15 osmý: Ješajáš a jeho bratři a synové 12 16 devátý: Mataniáš a jeho bratři a synové 12 17 desátý: Šimei a jeho bratři a synové 12 18 jedenáctý: Azarel a jeho bratři a synové 12 19 dvanáctý: Chašabiáš a jeho bratři a synové 12 20 třináctý: Šubael a jeho bratři a synové 12 21 čtrnáctý: Matitiáš a jeho bratři a synové 12 22 patnáctý: Jeremot a jeho bratři a synové 12 23 šestnáctý: Chananiáš a jeho bratři a synové 12 24 sedmnáctý: Jošbekaša a jeho bratři a synové 12 25 osmnáctý: Chanani a jeho bratři a synové 12 26 devatenáctý: Maloti a jeho bratři a synové 12 27 dvacátý: Eliata a jeho bratři a synové 12 28 jednadvacátý: Hotir a jeho bratři a synové 12 29 dvaadvacátý: Gidalti a jeho bratři a synové 12 30 třiadvacátý: Machaziot a jeho bratři a synové 12 31 čtyřiadvacátý: Romamti-ezer a jeho bratři a synové 12.

1Krn 25, 1-31

1Krn 25,1 - Výraz "prorokovali" tu a v nasledujúcich veršoch znamená "hrali na hudobných nástrojoch". Vieme, že proroci často prichádzali do vytrženia pri hudbe: 1 Sam 10,5 n.; 2 Kr 3,15.

1Krn 25,5 - "Roh" a najmä "povýšený roh" je znak moci a slávy.