výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

1Krn 11, 1-47

1 Celý Izrael se shromáždil k Davidovi do Hebronu. "Hle, jsme tvá krev a tělo!" prohlásili. 2 "Už za časů krále Saula jsi vodíval Izrael do boje a znovu jej přiváděl. Tobě Hospodin, tvůj Bůh, řekl: ‚Ty budeš pastýřem mého lidu Izraele, ty budeš mému lidu Izraeli vůdcem.'" 3 Když tehdy za králem do Hebronu přišli všichni stařešinové Izraele, David s nimi v Hebronu uzavřel smlouvu před Hospodinem a oni Davida pomazali za krále nad Izraelem podle Hospodinova slova skrze Samuele. 4 David pak s celým Izraelem vytáhl na Jeruzalém, což býval Jebus, protože tam v tom kraji bydleli Jebusejci. 5 "Sem se nedostaneš!" řekli obyvatelé Jebusu Davidovi. David ale pevnost Sion dobyl. Teď je to Město Davidovo. 6 David tehdy prohlásil: "Kdo zaútočí na Jebusejce jako první, stane se vrchním velitelem." Jako první vyrazil Joáb, syn Ceruji, a tak se ujal velení. 7 David se pak v té pevnosti usadil, a tak dostala jméno Město Davidovo. 8 Vybudoval to město okolo ní od terasy Milo až k obvodové zdi a zbytek města obnovil Joáb. 9 Tak se David stále více vzmáhal a Hospodin zástupů byl s ním. 10 Toto jsou vůdcové Davidových hrdinů, kteří mu s celým Izraelem pomohli stát se králem podle Hospodinova slova o Izraeli a byli mu v jeho kralování pevnou oporou. 11 Toto je výčet Davidových hrdinů:Jašobeám Chakemonský, velitel Trojice. Oháněl se kopím tak, že jich jednou pobil na tři sta. 12 Další z té trojice hrdinů byl Eleazar, syn Doda Achochijského. 13 Ten byl s Davidem v Pas-damimu, kde se Filištíni shromáždili k boji. Na tom dílu pole, který byl osetý ječmenem, se vojsko před Filištíny dalo na útěk. 14 Oni se ale postavili doprostřed pole, uhájili ho a Filištíny pobili. Tak jim Hospodin daroval veliké vítězství. 15 Tři ze třicítky velitelů sestoupili k Davidovi na útes do jeskyně Adulam, když v údolí Refaim tábořil oddíl Filištínů. 16 David byl tehdy ve skalní pevnosti. Betlém byl obsazen Filištíny. 17 David tenkrát zatoužil: "Kéž bych se mohl napít vody z té betlémské studny u brány." 18 A tak se ta Trojice probila do filištínského tábora a navážila vodu z betlémské studny u brány. Vzali ji a donesli Davidovi. Ten se jí však odmítl napít, ale vylil ji jako oběť Hospodinu. 19 "Chraň Bůh," zvolal. "To mám pít krev těchto mužů, kteří nasadili život? Vždyť tu vodu přinesli s nasazením života!" A nechtěl se napít. Takové činy konala tato trojice hrdinů. 20 Velitelem Třicítky byl Joábův bratr Abišaj. Oháněl se kopím tak, že jich pobil na tři sta, a tak se stal stejně známým jako Trojice. 21 Mezi Třicítkou byl dvojnásob slavný a byl jejich velitelem, ale Trojici se nevyrovnal. 22 Také Benajáš, syn Jojadův z Kabceelu, byl udatný bojovník mocných činů. To on zabil ty dva Moábce, kteří se bili jako lvi. A jednou slezl do jámy a zabil v ní lva, tenkrát, když napadl sníh. 23 Srazil také toho egyptského obra pět loktů vysokého. Egypťan měl v ruce kopí jako tkalcovské vratidlo, ale on k němu přišel s holí, vytrhl mu to kopí z ruky a zabil ho jím. 24 Takové činy konal Benajáš, syn Jojadův, a tak se stal stejně známým jako Trojice. 25 Mezi Třicítkou byl slavný, ale Trojici se nevyrovnal. Jemu David svěřil svou tělesnou stráž. 26 Další udatní hrdinové byli: Asael, bratr Joábův; Elchanan, syn Doda Betlémského; 27 Šamot Charodský; Chelec Pelonský; 28 Ira, syn Ikeše Tekojského; Abiezer Anatotský; 29 Sibechaj Chušatský; Ilaj Achochijský; 30 Mahraj Netofský; Cheled, syn Baany Netofského; 31 Itaj, syn Ribaje z benjamínské Gibeje; Benajáš Piratonský; 32 Churaj od potoka Gaaš; Abiel Arbatský; 33 Azmavet Bachurimský; Eliachba Šaalbonský; 34 synové Hašema Gizonského Jonatan, syn Šage Hararského, 35 Achiam, syn Šachara Hararského; Elifal, syn Urův; 36 Chefer Mekeratský; Achiáš Pelonský; 37 Checro Karmelský; Naaraj, syn Ezbajův; 38 Joel, bratr Nátanův; Mibchar, syn Hagriho; 39 Selek Amonský; Nachraj Beerotský, zbrojnoš Joába, syna Ceruji; 40 Ira Jitrejský; Gareb Jitrejský; 41 Uriáš Chetejský; Zabad, syn Achlajův; 42 Adina, syn Rubenovce Šizy, rubenský velitel Třicítky; 43 Chanan, syn Maakův; Jošafat Mitnejský; 44 Uziáš Ašteratský; Šama a Jehiel, synové Chotama Aroerského; 45 Jediael, syn Šimriho, jeho bratr Jocha Ticejský; 46 Eliel Machvimský; Jeribaj a Jošaviáš, synové Elnaamovi; Jitma Moábský; 47 Eliel, Obéd a Jaasiel Mecobajští.

1Krn 11, 1-47

Verš 1
Celý Izrael se shromáždil k Davidovi do Hebronu. "Hle, jsme tvá krev a tělo!" prohlásili.
2Sam 5:1 - Všechny izraelské kmeny přišly za Davidem do Hebronu se slovy: "Hle, jsme tvá krev a tělo!

Verš 2
"Už za časů krále Saula jsi vodíval Izrael do boje a znovu jej přiváděl. Tobě Hospodin, tvůj Bůh, řekl: ‚Ty budeš pastýřem mého lidu Izraele, ty budeš mému lidu Izraeli vůdcem.'"
1Sam 19:8 - Opět došlo k válce. David vytáhl, bojoval s Filištíny a udeřil na ně tak prudce, že se před ním dali na útěk.

Verš 3
Když tehdy za králem do Hebronu přišli všichni stařešinové Izraele, David s nimi v Hebronu uzavřel smlouvu před Hospodinem a oni Davida pomazali za krále nad Izraelem podle Hospodinova slova skrze Samuele.
1Sam 16:1 - Hospodin řekl Samuelovi: "Jak dlouho budeš truchlit nad Saulem? Já jsem ho přece jako krále nad Izraelem odmítl. Naplň si roh olejem a jdi. Posílám tě k Jišajovi Betlémskému, neboť jsem si jednoho z jeho synů vybral za krále."

Verš 4
David pak s celým Izraelem vytáhl na Jeruzalém, což býval Jebus, protože tam v tom kraji bydleli Jebusejci.
2Sam 5:6 - Král pak se svými muži vytáhl na Jeruzalém, totiž na Jebusejce, kteří v tom kraji bydleli. Ti Davidovi řekli: "Sem se nedostaneš - i slepci a mrzáci tě odrazí!" Prohlašovali, že se tam David nedostane.

Verš 10
Toto jsou vůdcové Davidových hrdinů, kteří mu s celým Izraelem pomohli stát se králem podle Hospodinova slova o Izraeli a byli mu v jeho kralování pevnou oporou.
2Sam 23:8 - Zde jsou jména Davidových hrdinů: Jošeb-bašebet Tachkemonský, velitel Trojice. Uměl to s kopím tak, že jich jednou pobil na osm set.
2Sam 16:1 - Sotva David minul vrchol hory, hle - naproti mu jde Cíba, Mefibošetův sluha, se dvěma osedlanými osly a na nich dvě stě chlebů, sto sušených hroznů, sto kusů letního ovoce a měch vína.
2Sam 16:12 - Snad Hospodin pohlédne na mé trápení a odplatí mi za ty dnešní nadávky dobrodiním."

Verš 13
Ten byl s Davidem v Pas-damimu, kde se Filištíni shromáždili k boji. Na tom dílu pole, který byl osetý ječmenem, se vojsko před Filištíny dalo na útěk.
2Sam 5:17 - Jakmile Filištíni uslyšeli, že David byl pomazán za krále nad Izraelem, všichni se ho vypravili hledat. David se o tom doslechl a uchýlil se do pevnosti.
2Sam 23:11 - Po něm byl Šama, syn Agea Hararského. Filištíni se jednou shromáždili u dílu pole osetého čočkou a lid se před nimi dal na útěk.

Verš 15
Tři ze třicítky velitelů sestoupili k Davidovi na útes do jeskyně Adulam, když v údolí Refaim tábořil oddíl Filištínů.
2Sam 23:13 - Tito tři z třicítky velitelů sestoupili o žních k Davidovi do jeskyně Adulam, když v údolí Refaim tábořil oddíl Filištínů.

Verš 26
Další udatní hrdinové byli: Asael, bratr Joábův; Elchanan, syn Doda Betlémského;
2Sam 23:24 - Ke Třicítce patřili: Asael, bratr Joábův, Elchanan, syn Doda Betlémského;

1Krn 11,1-9 - Pozri pozn. k 2 Sam 5,1–16.

1Krn 11,11-47 - Pozri pozn. 2 Sam 23,8–39. – Jesbám sa volal vlastne Isboset; podľa 2 Sam 23,8 bol hlavou troch a zabil až osemsto mužov naraz.

1Krn 11,12 - Verše 12–14 treba doplniť podľa 2 Sam 23,10–12.

1Krn 11,19 - Podľa názoru vtedajších ľudí je krv sídlom duše, a tak sídlom života.

1Krn 11,20 - Osnova hovorí o Abisaiovi a Banaiášovi (v. 25), že mali meno medzi troma. Opravili sme na správne znenie: "medzi tridsiatimi", veď sa hneď za tým vraví o oboch, že sa k trom najväčším hrdinom vôbec nedostali.

1Krn 11,22 - Výraz "Božích levov" (Ariel) tu Vulgáta neprekladá, ale len prepisuje.

1Krn 11,26 - "Tridsiatka" bol akýsi vojenský útvar (pozri pozn. k 2 Sam 23,39), v ktorom sa mužstvo menilo, preto sa tento menoslov nezrovnáva úplne s menoslovom 2 Sam 23,26–39. Zoznamy sú z rozličných dôb Dávidovho panovania.