výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

1Krn 11, 1-47

1 Celý Izrael sa zišiel k Dávidovi do Hebronu a vyhlásil: Sme predsa tvoja kosť a tvoje telo. 2 Ty si viedol Izrael pri výprave i návrate aj predtým, než sa stal Saul kráľom, aj vtedy, keď kraľoval. Hospodin, tvoj Boh, ti povedal: Ty budeš spravovať môj izraelský ľud a staneš sa jeho vojvodcom. 3 Všetci starší Izraela prišli ku kráľovi do Hebronu, kde s nimi uzavrel Dávid pred Hospodinom zmluvu. Nato pomazali Dávida za kráľa nad Izraelom podľa Hospodinovho slova, vyrieknutého Samuelom. 4 Dávid sa s celým Izraelom odobral k Jeruzalemu, ktorý sa predtým volal Jebús; jeho územie obývali Jebúseji. 5 Obyvatelia Jebúsu povedali Dávidovi: Sem sa nedostaneš! Dávid však dobyl pevnosť Sion, inak Dávidovo mesto. 6 Vtedy povedal Dávid: Kto prvý porazí Jebúsejov, stane sa hlavným veliteľom. Prvý vystúpil Cerújin syn Jóab a stal sa hlavným veliteľom. 7 Dávid sa usídlil v pevnosti, preto mesto nazvali podľa Dávida. 8 Dookola od Milla až po obvodové múry zbudoval mesto. Ostatok mesta obnovil Jóab. 9 Tak sa Dávid čoraz viac vzmáhal a Hospodin zástupov bol s ním. 10 Toto sú hlavní hrdinovia Dávida, ktorí sa spolu s celým Izraelom zasadili o to, aby ho uviedli do hodnosti kráľa nad Izraelom podľa Hospodinovho slova o Izraeli. 11 Toto je zoznam Dávidových hrdinov: Jášobeám, syn Chakmóniho, predák z trojice hrdinov. Ten sa oháňal kopijou proti trom stovkám mužov, ktorých prebodol v jednom boji. 12 Ďalší bol Achóchej Eleazár, syn Dódov. Patril k trojici hrdinov. 13 On bol s Dávidom v Pas-Dammíme, keď sa tam Filištínci zhromažďovali na boj. Bolo tam políčko, obsiate jačmeňom. Keď ľud utekal pred Filištíncami, 14 on sa postavil do stredu toho políčka, uhájil ho, a vtedy Izraeliti porazili Filištíncov. Tak dopomohol Hospodin k veľkému víťazstvu. 15 Raz prišli traja z tridsiatich predákov k Dávidovi na skalu pri jaskyni Adullám. Filištínske vojsko vtedy táborilo v údolí Refájim. 16 Dávid bol práve v pevnosti, keď sa filištínska posádka nachádzala v Betleheme. 17 Tu zachvátila Dávida žiadosť a povedal: Kto ma napojí vodou zo studne, ktorá je v Betleheme pri bráne? 18 Tí traja sa prebojovali filištínskym táborom, načreli vody zo studne, ktorá je v bráne Betlehema, vzali ju a priniesli Dávidovi. Dávid ju však nechcel piť, ale vylial ju ako obetu Hospodinovi. 19 Povedal: Nech ma Boh chráni, aby som to urobil! Mám azda piť krv týchto mužov? Veď s nasadením vlastných životov ju priniesli. A nechcel ju piť. To vykonali tí traja hrdinovia. 20 Jóabov brat Abšaj bol predákom medzi tridsiatimi. Oháňal sa kopijou proti trom stovkám mužov, ktorých pobil, a bol povestný medzi tridsiatimi. 21 Medzi tridsiatimi požíval úctu a bol ich vodcom, no oným trom sa nevyrovnal. 22 Jehójadov syn Benája, udatný muž, bohatý na skutky, pochádzal z Kabceela. On zabil dvoch moábskych hrdinov. Jedného dňa, keď snežilo, zišiel do jamy a zabil leva. 23 Zabil aj ozrutného Egypťana, vysokého päť lakťov. Hoci mal Egypťan v ruke kopiju ako tkáčsky návoj, prišiel k nemu len s palicou, vytrhol mu kopiju z ruky a zabil ho ňou. 24 To vykonal Jehójadov syn Benája a preslávil sa tak medzi tridsiatimi hrdinami. 25 Medzi tridsiatimi požíval úctu, ale onej trojici sa nevyrovnal. Dávid ho ustanovil za veliteľa svojej telesnej stráže. 26 Ďalšími udatnými hrdinami boli: Jóabov brat Asáel, Dódov syn Elchánan z Betlehema, 27 Šammót Charódsky, Chelec z Pelónu, 28 Ikkéšov syn Íra z Tekóy, Abíezer z Anatótu, 29 Sibbekaj z Chúše, Ílaj z Achóchu, 30 Mahraj z Netófy, Baanov syn Chéled z Netófy, 31 Ríbajov syn Ítaj z benjamínskej Gibey, Benája z Pireatónu, 32 Chúraj z Nachale-Gaašu, Abíel z Arby, 33 Azmávet z Bachurímu, Eljachba zo Šaalbónu, 34 synovia Hášemovi z Gizónu, Šágeho syn Jonatán z Haráru, 35 Sákarov syn Achíam z Haráru, Úrov syn Elífal, 36 Chéfer z Mekéry, Achija z Pelónu, 37 Checraj z Karmela, Naaraj, syn Ezbajov, 38 Joel, brat Nátanov, Mibchár, syn Hagriho, 39 Amónčan Celek, Nachraj z Berótu, zbrojnoš Cerújinho syna Jóaba, 40 Íra Jitrijský, Gáreb Jitrijský, 41 Chetita Uriáš, Achlajov syn Zábad, 42 Rúbenovec Adína, syn Šízov, rúbenovský predák nad tridsiatimi, 43 Chánan, syn Maaky, Jóšafat Mitnijský, 44 Uzzija z Aštarótu, Šáma a Jeíel, synovia Chótama z Aróeru, 45 Jedíael, syn Šimriho a jeho brat Jócha z Tícu, 46 Elíel z Machavímu, Elnaámovi synovia Jeríbaj a Jóšavja, Moábčan Jitma, 47 Elíel, Obéd a Jaasíel z Cóby.

1Krn 11, 1-47

Verš 1
Celý Izrael sa zišiel k Dávidovi do Hebronu a vyhlásil: Sme predsa tvoja kosť a tvoje telo.
2Sam 5:1 - Všetky izraelské kmene prišli k Dávidovi do Hebronu a vyhlásili: Pozri, sme tvoja kosť a tvoje telo.

Verš 2
Ty si viedol Izrael pri výprave i návrate aj predtým, než sa stal Saul kráľom, aj vtedy, keď kraľoval. Hospodin, tvoj Boh, ti povedal: Ty budeš spravovať môj izraelský ľud a staneš sa jeho vojvodcom.
1Sam 19:8 - Keď znovu vypukla vojna, Dávid nastúpil do boja proti Filištíncom a pripravil im ťažkú porážku, takže sa pred ním dali na útek.

Verš 3
Všetci starší Izraela prišli ku kráľovi do Hebronu, kde s nimi uzavrel Dávid pred Hospodinom zmluvu. Nato pomazali Dávida za kráľa nad Izraelom podľa Hospodinovho slova, vyrieknutého Samuelom.
1Sam 16:1 - Hospodin povedal Samuelovi: Dokedy budeš smútiť za Saulom? Ja som ho zbavil vlády nad Izraelom. Naplň si roh olejom a choď. Posielam ťa k Izajovi Betlehemskému, lebo medzi jeho synmi som si vyhliadol kráľa.

Verš 4
Dávid sa s celým Izraelom odobral k Jeruzalemu, ktorý sa predtým volal Jebús; jeho územie obývali Jebúseji.
2Sam 5:6 - Kráľ tiahol so svojimi mužmi na Jeruzalem proti Jebúsejom, obyvateľom toho kraja. Oni však odkázali Dávidovi: Sem sa nedostaneš, zaženú ťa slepí a chromí. Tým chceli naznačiť: Dávid sa sem nedostane.

Verš 10
Toto sú hlavní hrdinovia Dávida, ktorí sa spolu s celým Izraelom zasadili o to, aby ho uviedli do hodnosti kráľa nad Izraelom podľa Hospodinovho slova o Izraeli.
2Sam 23:8 - Toto sú mená Dávidových hrdinov: Tachkemončan Jóšeb Bašebet, vodca trojky, ktorý zamával kopijou proti osemsto mužom a jedným šmahom ich zrazil.
2Sam 16:1 - Keď zašiel Dávid ďalej za vrchol, šiel mu oproti Mefibóšetov sluha Cíba s párom osedlaných oslov. Viezol na nich dvesto chlebov, sto hrúd hrozienok, sto kusov čerstvého ovocia a mech vína.
2Sam 16:12 - Možno, že Hospodin si všimne moju biedu a odplatí sa mi dobrom za jeho dnešné preklínanie.

Verš 13
On bol s Dávidom v Pas-Dammíme, keď sa tam Filištínci zhromažďovali na boj. Bolo tam políčko, obsiate jačmeňom. Keď ľud utekal pred Filištíncami,
2Sam 5:17 - Keď sa Filištínci dozvedeli, že Dávida pomazali za kráľa nad Izraelom, vybrali sa všetci, aby sa ho zmocnili. Dávid sa to dopočul a utiahol sa do pevnosti.
2Sam 23:11 - Nasleduje Ageho syn Harárčan Šamma. Raz sa Filištínci zhromaždili pri Lechi, kde bola časť poľa plná šošovice. Keď ľud utekal pred Filištíncami,

Verš 15
Raz prišli traja z tridsiatich predákov k Dávidovi na skalu pri jaskyni Adullám. Filištínske vojsko vtedy táborilo v údolí Refájim.
2Sam 23:13 - Raz tí traja z tridsiatich náčelníkov zostúpili počas žatvy k Dávidovi do jaskyne Adullám. Medzitým oddiel Filištíncov táboril v údolí Refájov.

Verš 26
Ďalšími udatnými hrdinami boli: Jóabov brat Asáel, Dódov syn Elchánan z Betlehema,
2Sam 23:24 - K tridsiatim patril Jóabov brat Asáel, Dódov syn Elchánan z Betlehema,

1Krn 11,1-9 - Pozri pozn. k 2 Sam 5,1–16.

1Krn 11,11-47 - Pozri pozn. 2 Sam 23,8–39. – Jesbám sa volal vlastne Isboset; podľa 2 Sam 23,8 bol hlavou troch a zabil až osemsto mužov naraz.

1Krn 11,12 - Verše 12–14 treba doplniť podľa 2 Sam 23,10–12.

1Krn 11,19 - Podľa názoru vtedajších ľudí je krv sídlom duše, a tak sídlom života.

1Krn 11,20 - Osnova hovorí o Abisaiovi a Banaiášovi (v. 25), že mali meno medzi troma. Opravili sme na správne znenie: "medzi tridsiatimi", veď sa hneď za tým vraví o oboch, že sa k trom najväčším hrdinom vôbec nedostali.

1Krn 11,22 - Výraz "Božích levov" (Ariel) tu Vulgáta neprekladá, ale len prepisuje.

1Krn 11,26 - "Tridsiatka" bol akýsi vojenský útvar (pozri pozn. k 2 Sam 23,39), v ktorom sa mužstvo menilo, preto sa tento menoslov nezrovnáva úplne s menoslovom 2 Sam 23,26–39. Zoznamy sú z rozličných dôb Dávidovho panovania.