výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(BKR - Český - Kralický)

1Krn 11, 1-47

1 Nebo shromáždivše se všickni Izraelští k Davidovi do Hebronu, řekli: Aj, my kost tvá a tělo tvé jsme. 2 Ano předešlých časů, když byl Saul králem, ty jsi vyvodil i přivodil Izraele, a nadto řekl Hospodin Bůh tvůj tobě: Ty pásti budeš lid můj Izraelský, a ty budeš vývoda nad lidem mým Izraelským. 3 Přišli také všickni starší Izraelští k králi do Hebronu, a učinil s nimi David smlouvu v Hebronu před Hospodinem. I pomazali Davida za krále nad Izraelem, podlé slova Hospodinova skrze Samuele. 4 Táhl pak David a všecken lid Izraelský k Jeruzalému, (jenž bylo Jebus, nebo tam byli Jebuzejští obyvatelé té země). 5 I mluvili obyvatelé Jebus Davidovi: Nevejdeš sem. Ale David vzal hrad Sion, to jest město Davidovo. 6 Nebo byl řekl David: Kdož by koli nejprvé porazil Jebuzea, bude předním a knížetem. Protož vstoupil nejprvé Joáb syn Sarvie, a učiněn předním. 7 Potom bydlil David na tom hradě, pročež nazvali jej městem Davidovým. 8 I vystavěl město vůkol a vůkol, od Mello až do okolku, Joáb pak opravil ostatek města. 9 A tak David čím dále tím více prospíval a rostl; nebo Hospodin zástupů byl s ním. 10 Tito pak jsou přední z udatných, kteréž měl David, ježto se zmužile přičinili s ním o království jeho se vším Izraelem, aby ho za krále vyzdvihli podlé slova Hospodinova nad Izraelem. 11 Tento jest počet silných, kteréž měl David: Jasobam syn Chachmonův, přední z vůdců. Ten pozdvihl kopí svého proti třem stům, a zbil je pojednou. 12 Po něm též Eleazar syn Dodi Achochitského. On byl jeden z těch tří udatných. 13 Ten byl s Davidem v Pasdammim, když se Filistinští sebrali k boji. A byl tu díl rolí poseté ječmenem, a lid byl utekl před Filistinskými. 14 I zastavili se u prostřed toho dílu, a obdrželi jej, porazivše Filistinské. A vysvobodil Hospodin lid vysvobozením velikým. 15 Ti také tři ze třidcíti předních sstoupili k skále k Davidovi do jeskyně Adulam, když vojsko Filistinských leželo v údolí Refaim. 16 (Nebo David tehdáž bydlil v pevnosti své, a osazený lid Filistinských byl tehdáž u Betléma.) 17 Pohnul se pak David žádostí, a řekl: Ó by mi někdo dal píti vody z čisterny Betlémské, kteráž jest u brány. 18 A protož probivše se ti tři skrze vojsko Filistinských, navážili vody z čisterny Betlémské, kteráž jest u brány, a nabravše, přinesli k Davidovi. David pak nechtěl jí píti, ale vylil ji v obět Hospodinu, 19 A řekl: Nedejž mi toho, Bože můj, abych to učiniti měl. Zdali krev mužů těch píti budu, kteříž se opovážili života svého? Nebo s opovážením života svého přinesli ji. I nechtěl jí píti. To učinili ti tři silní. 20 Potom Abizai bratr Joábův byl přední mezi třmi, a ten také pozdvihl kopí svého proti třem stům, i pobil je, a byl z těch tří nejslovoutnější. 21 Z těch tří nad druhé dva jsa nejvzácnější, byl knížetem jejich, a však oněm prvním nebyl rovný. 22 Banaiáš také syn Joiadův, syn muže udatného, velikých činů, z Kabsael, ten zabil dva reky Moábské. Tentýž sstoupiv, zabil lva v jámě, když byl sníh. 23 Ten také zabil muže Egyptského zvýší pěti loket. A ačkoli měl Egyptský ten v ruce kopí, jako vratidlo tkadlcovské, však šel k němu s holí, a vytrh kopí z ruky Egyptského, zabil jej kopím jeho. 24 To učinil Banaiáš syn Joiadův, kterýž také slovoutný byl mezi těmi třmi silnými. 25 A ač byl mezi třidcíti slavný, však oněm třem se nevrovnal. I ustanovil ho David nad drabanty svými. 26 Udatní rytíři také i tito: Azael bratr Joábův, Elchanan syn Dodův Betlémský, 27 Sammot Charodský, Chelez Pelonský, 28 Híra syn Ikeš Tekoitský, Abiezer Anatotský, 29 Sibbechai Chusatský, Ilai Achochský, 30 Maharai Netofatský, Cheleb syn Baany Netofatský, 31 Ittai syn Ribai z Gabaa synů Beniaminových, Banaiáš Faratonský, 32 Churai od potoku Gás, Abiel Arbatský, 33 Azmavet Bacharomský, Eliachba Salbonský, 34 Synové Chasem Gizonského, Jonatan syn Sage Hararského, 35 Achiam syn Sacharův Hararský, Elifal syn Urův, 36 Hefer Mecheratský, Achiáš Pelonský, 37 Chezro Karmelský, Narai syn Ezbai, 38 Joel bratr Nátanův, Mibchar syn Geri, 39 Zelek Ammonský, Nacharai Berotský, oděnec Joába syna Sarvie, 40 Híra Itrejský, Gareb Itrejský, 41 Uriáš Hetejský, Zabad syn Achlai, 42 Adina syn Sizův Rubenský, kníže nad Rubenskými, a s ním jiných třidceti, 43 Chanan syn Maachův, a Jozafat Mitnejský, 44 Uziáš Asteratský, Sama a Johiel, synové Chotama Aroerského, 45 Jediael, syn Simri, a Jocha bratr jeho Tizejský, 46 Eliel Machavimský, a Jeribai a Josaviáš synové Elnámovi, a Itma Moábský, 47 Eliel, a Obéd, a Jaasiel z Mezobaia.

1Krn 11, 1-47

Verš 1
Nebo shromáždivše se všickni Izraelští k Davidovi do Hebronu, řekli: Aj, my kost tvá a tělo tvé jsme.
2Sam 5:1 - Tehdy přišla všecka pokolení Izraelská k Davidovi do Hebronu, a mluvili, řkouce: Aj, my kost tvá a tělo tvé jsme.

Verš 2
Ano předešlých časů, když byl Saul králem, ty jsi vyvodil i přivodil Izraele, a nadto řekl Hospodin Bůh tvůj tobě: Ty pásti budeš lid můj Izraelský, a ty budeš vývoda nad lidem mým Izraelským.
1Sam 19:8 - Vznikla pak opět válka; a vytáh David, bojoval proti Filistinským, a porazil je porážkou velikou, a utekli před ním.

Verš 3
Přišli také všickni starší Izraelští k králi do Hebronu, a učinil s nimi David smlouvu v Hebronu před Hospodinem. I pomazali Davida za krále nad Izraelem, podlé slova Hospodinova skrze Samuele.
1Sam 16:1 - Řekl pak Hospodin Samuelovi: I dokudž ty budeš plakati Saule, poněvadž jsem já ho zavrhl, aby nekraloval nad Izraelem? Naplň roh svůj olejem a poď, pošli tě k Izai Betlémskému; nebo jsem vybral sobě z synů jeho krále.

Verš 4
Táhl pak David a všecken lid Izraelský k Jeruzalému, (jenž bylo Jebus, nebo tam byli Jebuzejští obyvatelé té země).
2Sam 5:6 - Táhl pak král s lidem svým k Jeruzalému proti Jebuzejskému, obyvateli té země; kterýž mluvil Davidovi, řka: Nevejdeš sem, leč odejmeš slepé a kulhavé, pravíce: Nevejdeť sem David.

Verš 10
Tito pak jsou přední z udatných, kteréž měl David, ježto se zmužile přičinili s ním o království jeho se vším Izraelem, aby ho za krále vyzdvihli podlé slova Hospodinova nad Izraelem.
2Sam 23:8 - Tato jsou jména nejudatnějších Davidových: Jošeb Bašebet Tachmonský, přední z vůdců, jehož rozkoš byla s kopím pojednou udeřiti na osm set ku pobití jich.
2Sam 16:1 - A když David sešel maličko s vrchu, aj Síba služebník Mifibozetův vyšel proti němu se dvěma osly osedlanými, na nichž nesl dvě stě chlebů, a sto hroznů suchých, a sto hrud fíků, a nádobu vína.
2Sam 16:12 - Snad popatří Hospodin na ssoužení mé, a odplatí mi Hospodin dobrým za zlořečenství jeho dnes.

Verš 13
Ten byl s Davidem v Pasdammim, když se Filistinští sebrali k boji. A byl tu díl rolí poseté ječmenem, a lid byl utekl před Filistinskými.
2Sam 5:17 - Uslyšavše pak Filistinští, že pomazali Davida za krále nad Izraelem, vytáhli všickni Filistinští hledati ho. Což když zvěděl David, sstoupil na místo hrazené.
2Sam 23:11 - Po něm pak byl Samma syn Age Hararský. Nebo když se byli shromáždili Filistinští v hromadu tu, kdež bylo díl rolí poseté šocovicí, a lid utekl před Filistinskými:

Verš 15
Ti také tři ze třidcíti předních sstoupili k skále k Davidovi do jeskyně Adulam, když vojsko Filistinských leželo v údolí Refaim.
2Sam 23:13 - Sstoupili také ti tři z třidcíti předních, a přišli ve žni k Davidovi do jeskyně Adulam, když vojsko Filistinské leželo v údolí Refaim.

Verš 26
Udatní rytíři také i tito: Azael bratr Joábův, Elchanan syn Dodův Betlémský,
2Sam 23:24 - Azael také bratr Joábův byl mezi třidcíti těmito: Elchanan syn Dodův Betlémský,

1Krn 11,1-9 - Pozri pozn. k 2 Sam 5,1–16.

1Krn 11,11-47 - Pozri pozn. 2 Sam 23,8–39. – Jesbám sa volal vlastne Isboset; podľa 2 Sam 23,8 bol hlavou troch a zabil až osemsto mužov naraz.

1Krn 11,12 - Verše 12–14 treba doplniť podľa 2 Sam 23,10–12.

1Krn 11,19 - Podľa názoru vtedajších ľudí je krv sídlom duše, a tak sídlom života.

1Krn 11,20 - Osnova hovorí o Abisaiovi a Banaiášovi (v. 25), že mali meno medzi troma. Opravili sme na správne znenie: "medzi tridsiatimi", veď sa hneď za tým vraví o oboch, že sa k trom najväčším hrdinom vôbec nedostali.

1Krn 11,22 - Výraz "Božích levov" (Ariel) tu Vulgáta neprekladá, ale len prepisuje.

1Krn 11,26 - "Tridsiatka" bol akýsi vojenský útvar (pozri pozn. k 2 Sam 23,39), v ktorom sa mužstvo menilo, preto sa tento menoslov nezrovnáva úplne s menoslovom 2 Sam 23,26–39. Zoznamy sú z rozličných dôb Dávidovho panovania.