výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(BKR - Český - Kralický)

1Krn 15, 1-29

1 Když pak sobě nastavěl domů v městě Davidově, a připravil místo pro truhlu Boží, a roztáhl jí stánek, 2 Tehdy řekl David: Nemáť nositi žádný truhly Boží kromě Levítů, ty zajisté vyvolil Hospodin, aby nosili truhlu Boží, a aby přisluhovali jemu až na věky. 3 Protož shromáždil David všecken lid Izraelský do Jeruzaléma, aby přenesl truhlu Hospodinovu na místo její, kteréž jí byl připravil. 4 Shromáždil také David syny Aronovy a Levíty. 5 Z synů Kahat byli Uriel kníže, a bratří jeho sto a dvadceti. 6 Z synů Merari Asaiáš kníže, a bratří jeho dvě stě a dvadceti. 7 Z synů Gersomových Joel kníže, a bratří jeho sto a třidceti. 8 Z synů Elizafanových Semaiáš kníže, a bratří jeho dvě stě. 9 Z synů Hebronových Eliel kníže, a bratří jeho osmdesát. 10 Z synů Uzielových Aminadab kníže, a bratří jeho sto a dvanáct. 11 Tedy povolal David Sádocha a Abiatara, kněží, též i Levítů: Uriele, Asaiáše, Joele, Semaiáše, Eliele a Aminadaba, 12 A řekl jim: Vy jste přední z otcovských čeledí mezi Levíty, posvěťte sebe i bratří svých, abyste vnesli truhlu Hospodina Boha Izraelského tu, kdež jsem jí připravil. 13 Nebo že spočátku ne vy jste spravovali toho, obořil se Hospodin Bůh náš na nás; nebo jsme ho nehledali náležitě. 14 I posvětili se kněží i Levítové, aby přenesli truhlu Hospodina Boha Izraelského. 15 A nesli synové Levítů truhlu Boží, jakož byl přikázal Mojžíš, podlé slova Hospodinova, na ramenou svých na sochořích. 16 Řekl také David předním z Levítů, aby ustanovili z bratří svých zpěváky s nástroji muzickými, loutnami, harfami a cymbály, aby zvučeli, povyšujíce hlasu s radostí. 17 Takž ustanovili Levítové Hémana syna Joelova, a z bratří jeho Azafa syna Berechiášova, a z synů Merari bratří jejich Etana syna Kusaiova. 18 A s nimi bratří jejich z druhého pořádku: Zachariáše, Béna, Jaaziele, Semiramota, Jechiele, Unni, Eliaba, Benaiáše, Maaseiáše, Mattitiáše, Elifele, Mikneiáše, Obededoma a Jehiele, vrátné. 19 Nebo zpěváci Héman, Azaf a Etan hrali hlasitě na cymbálích měděných, 20 A Zachariáš, Aziel, Semiramot, Jechiel, Unni, Eliab, Maaseiáš a Benaiáš na loutnách, při zpěvu vysokém. 21 A Mattitiáš, Elifele, Mikneiáš, Obededom, Jehiel a Azaziáš hrali na harfách při zpěvu nízkém. 22 Chenaniáš pak, přední z Levítů nesoucích truhlu, spravoval, jak by nésti měli; nebo byl umělý. 23 Berechiáš pak a Elkána byli vrátní u truhly. 24 Sebaniáš také a Jozafat, Natanael, Amazai, Zachariáš, Benaiáš a Eliezer kněží, troubili na trouby před truhlou Boží; ale Obededom a Jechiáš byli též vrátní u truhly. 25 A tak vypravil se David a starší Izraelští a hejtmané, aby přenesli truhlu smlouvy Hospodinovy z domu Obededomova s veselím. 26 I stalo se, poněvadž Bůh pomáhal Levítům nesoucím truhlu smlouvy Hospodinovy, že obětovali sedm volů a sedm beranů. 27 David pak odín byl pláštěm kmentovým, tolikéž všickni Levítové, kteříž nesli truhlu, i zpěváci, i Chenaniáš, správce nesoucích, mezi zpěváky. Měl také David na sobě efod lněný. 28 Takž všecken lid Izraelský provázeli truhlu smlouvy Hospodinovy s plésáním a zvukem trouby, a pozaunů a cymbálů, a hrali na loutny a na harfy. 29 Když pak truhla smlouvy Hospodinovy vcházela do města Davidova, Míkol dcera Saulova vyhlédla z okna, a viduci krále Davida poskakujícího a plésajícího, pohrdla jím v srdci svém.

1Krn 15, 1-29

Verš 17
Takž ustanovili Levítové Hémana syna Joelova, a z bratří jeho Azafa syna Berechiášova, a z synů Merari bratří jejich Etana syna Kusaiova.
1Krn 6:33 - Tito jsou pak, kteříž stáli, i synové jejich, z synů Kahat: Héman kantor, syn Joele, syna Samuelova,
1Krn 6:39 - A bratr jeho Azaf, kterýž stával po pravici jeho. Azaf pak byl syn Berechiáše, syna Simova,
1Krn 6:44 - Synové pak Merari, bratří jejich, stávali po levici: Etan, syn Kísi, syna Abdova, syna Malluchova,

Verš 2
Tehdy řekl David: Nemáť nositi žádný truhly Boží kromě Levítů, ty zajisté vyvolil Hospodin, aby nosili truhlu Boží, a aby přisluhovali jemu až na věky.
Nm 4:15 - A když to vykoná Aron s syny svými, a přikryje svatyni i všecka nádobí její, a již by se měla hýbati vojska, tedy přijdou synové Kahat, aby nesli; ale nedotknou se svatyně, aby nezemřeli. Ta jest práce synů Kahat při stánku úmluvy.

Verš 4
Shromáždil také David syny Aronovy a Levíty.
1Krn 6:1 - Synové Léví: Gerson, Kahat a Merari.

Verš 29
Když pak truhla smlouvy Hospodinovy vcházela do města Davidova, Míkol dcera Saulova vyhlédla z okna, a viduci krále Davida poskakujícího a plésajícího, pohrdla jím v srdci svém.
2Sam 6:16 - Stalo se pak, když truhla Hospodinova vcházela do města Davidova, že Míkol dcera Saulova vyhlídala z okna, a viduci krále Davida plésajícího a poskakujícího před Hospodinem, pohrdla jím v srdci svém.

Verš 15
A nesli synové Levítů truhlu Boží, jakož byl přikázal Mojžíš, podlé slova Hospodinova, na ramenou svých na sochořích.
Ex 25:14 - I uvlečeš sochory do kruhů po stranách té truhly, aby na nich nošena byla truhla.
Nm 4:15 - A když to vykoná Aron s syny svými, a přikryje svatyni i všecka nádobí její, a již by se měla hýbati vojska, tedy přijdou synové Kahat, aby nesli; ale nedotknou se svatyně, aby nezemřeli. Ta jest práce synů Kahat při stánku úmluvy.
Nm 7:9 - Synům pak Kahat nic nedal; nebo přisluhování svatyně k nim přináleželo, a na ramenou nositi měli.

1Krn 15,1 - Kráľovské obydlie, ktoré si postavil Dávid, malo teda viac domov. Nádherný kráľovský palác postavil až neskoršie Šalamún. – Pre archu zmluvy postavil Dávid nový stan. Starý, v ktorom boli asi ešte aj niektoré súčiastky z Mojžišovho stánku, bol v Gabaone (porov. 1 Kr 3,4).

1Krn 15,11 - O Sadokovi porov. 6,38; 2 Sam 8,17. O Abiatarovi 1 Sam 22,20; 1 Kr 2,26.

1Krn 15,12 - O posvätení porov. Ex 19,10.15; Joz 3,5; 7,13; 1 Sam 16,5.

1Krn 15,13 - Pán potrestal Izraelitov, keď usmrtil Ozu, 13,9 n.

1Krn 15,20 - Preklad "na harfe pre dievčenský hlas" je neistý. Podobne "na citarách viedli hlboký hlas".

1Krn 15,25-29 - Porov. 2 Sam 6,12–16; pozri i poznámky k tejto stati.