výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(BKR - Český - Kralický)

1Krn 25, 1-31

1 I oddělil David a knížata vojska k službě syny Azafovy a Hémanovy a Jedutunovy, kteříž by prorokovali při harfách, při loutnách a při cimbálích. Byl pak počet jejich, totiž mužů těch, jenž práci vedli v přisluhování svém, 2 Z synů Azafových: Zakur, Jozef, Netaniáš a Asarela, synové Azafovi, pod spravou Azafavou byli, kterýž prorokoval k rozkazu královu. 3 Z Jedutuna synů Jedutunových bylo šest: Godoliáš, Zeri, Izaiáš, Chasabiáš, Mattitiáš a Simei, pod spravou otce jejich Jedutuna, kterýž prorokoval při harfě k slavení a chválení Hospodina. 4 Z Hémana synové Hémanovi: Bukkiáš, Mataniáš, Uziel, Sebuel, Jerimot, Chananiáš, Chanani, Eliata, Giddalti, Romantiezer, Jazbekasa, Malloti, Hotir a Machaziot. 5 Všickni ti synové Hémanovi, proroka králova v slovích Božských, k vyvyšování moci. A dal Bůh Hémanovi synů čtrnácte a dcery tři. 6 Všickni ti byli pod spravou otce svého, při zpívání v domě Hospodinově na cymbálích, loutnách a harfách, k službě v domě Božím vedlé poručení králova Azafovi, Jedutunovi a Hémanovi. 7 Byl pak počet jich s bratřími jejich, těmi, kteříž byli vycvičení v zpěvích Hospodinových, všech mistrů dvě stě osmdesát osm. 8 Tedy metali losy, houf držících stráž naproti druhému, jakž malý, tak veliký, mistr i učedlník. 9 I padl první los v čeledi Azaf na Jozefa, na Godoliáše s bratřími a syny jeho druhý, jichž bylo dvanáct. 10 Třetí na Zakura, synům jeho a bratřím jeho dvanácti. 11 Čtvrtý na Izara, synům jeho a bratřím jeho dvanácti. 12 Pátý na Netaniáše, synům jeho a bratřím jeho dvanácti. 13 Šestý na Bukkiáše, synům jeho a bratřím jeho dvanácti. 14 Sedmý na Jesarele, synům jeho a bratřím jeho dvanácti. 15 Osmý na Izaiáše, synům jeho a bratřím jeho dvanácti. 16 Devátý na Mataniáše, synům a bratřím jeho dvanácti. 17 Desátý na Simei, synům a bratřím jeho dvanácti. 18 Jedenáctý na Azarele, synům a bratřím jeho dvanácti. 19 Dvanáctý na Chasabiáše, synům a bratřím jeho dvanácti. 20 Třináctý na Subaele, synům a bratřím jeho dvanácti. 21 Čtrnáctý na Mattitiáše, synům a bratřím jeho dvanácti. 22 Patnáctý na Jerimota, synům a bratřím jeho dvanácti. 23 Šestnáctý na Chananiáše, synům a bratřím jeho dvanácti. 24 Sedmnáctý na Jazbekasa, synům a bratřím jeho dvanácti. 25 Osmnáctý na Chanani, synům a bratřím jeho dvanácti. 26 Devatenáctý na Malloti, synům a bratřím jeho dvanácti. 27 Dvadcátý na Eliatu, synům a bratřím jeho dvanácti. 28 Jedenmecítmý na Hotira, synům a bratřím jeho dvanácti. 29 Dvamecítmý na Giddalta, synům a bratřím jeho dvanácti. 30 Třímecítmý na Machaziota, synům a bratřím jeho dvanácti. 31 Čtyřmecítmý na Romantiezera, synům a bratřím jeho dvanácti.

1Krn 25, 1-31

1Krn 25,1 - Výraz "prorokovali" tu a v nasledujúcich veršoch znamená "hrali na hudobných nástrojoch". Vieme, že proroci často prichádzali do vytrženia pri hudbe: 1 Sam 10,5 n.; 2 Kr 3,15.

1Krn 25,5 - "Roh" a najmä "povýšený roh" je znak moci a slávy.