výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(BKR - Český - Kralický)

1Krn 24, 1-31

1 Synů pak Aronových tato jsou zpořádaní: Synové Aronovi: Nádab, Abiu, Eleazar a Itamar. 2 Ale že umřel Nádab a Abiu před otcem svým, a neměli synů, protož konali úřad kněžský Eleazar a Itamar. 3 Kteréž zpořádal David, totiž Sádocha z synů Eleazarových, a Achimelecha z synů Itamarových, vedlé počtu a řádu jejich v přisluhováních jejich. 4 Nalezeno pak synů Eleazarových více předních mužů, než synů Itamarových, a rozdělili je. Z synů Eleazarových bylo předních po domích otcovských šestnáct, a z synů Itamarových po čeledech otcovských osm. 5 I rozděleni jsou losem jedni od druhých, ačkoli byli knížata nad věcmi svatými, a knížata Boží z synů Eleazarových a z synů Itamarových. 6 I popsal je Semaiáš syn Natanaelův, písař z pokolení Léví před králem a knížaty, a Sádochem knězem a Achimelechem synem Abiatarovým i knížaty čeledí otcovských mezi kněžími a Levíty, tak že dům otcovský jeden zaznamenán Eleazarovi, tolikéž druhý zaznamenán Itamarovi. 7 Padl pak los první na Jehoiariba, na Jedaiáše druhý, 8 Na Charima třetí, na Seorima čtvrtý, 9 Na Malkiáše pátý, na Miamin šestý, 10 Na Hakkoza sedmý, na Abiáše osmý, 11 Na Jesua devátý, na Sechaniáše desátý, 12 Na Eliasiba jedenáctý, na Jakima dvanáctý, 13 Na Chuppa třináctý, na Jesebaba čtrnáctý, 14 Na Bilgu patnáctý, na Immera šestnáctý, 15 Na Chezira sedmnáctý, na Happizeza osmnáctý, 16 Na Petachiáše devatenáctý, na Ezechiele dvadcátý, 17 Na Jachina jedenmecítmý, na Gamule dvamecítmý, 18 Na Delaiáše třímecítmý, na Maaseiáše čtyřmecítmý. 19 Ti jsou, jenž zřízeni byli v přisluhováních svých, aby vcházeli do domu Hospodinova podlé řádu svého, pod spravou Arona otce jejich, jakož mu byl přikázal Hospodin Bůh Izraelský. 20 Z synů Léví ostatních, z synů Amramových Subael, z synů Subael Jechdeiáš. 21 Z Rechabiáše, z synů Rechabiášových kníže Iziáš. 22 Z Izara Selomot, z synů Selomotových Jachat. 23 Synové pak Jeriášovi: Amariáš druhý, Jachaziel třetí, Jekamam čtvrtý. 24 Syn Uzielův Mícha, z synů Míchy Samir. 25 Bratr Míchův Iziáš, a syn Iziášův Zachariáš. 26 Synové Merari: Moholi a Musi, synové Jaaziášovi: Beno. 27 Synové Merari z Jaaziáše: Beno, Soham, Zakur a Ibri. 28 Z Moholi Eleazar, kterýž neměl synů. 29 Z Cisa synové Cisovi: Jerachmeel. 30 Synové pak Musi: Moholi, Eder a Jerimot. Ti jsou synové Levítů po domích otců svých. 31 I ti také metali losy naproti bratřím svým, synům Aronovým, před Davidem králem, Sádochem a Achimelechem, i knížaty otcovských čeledí z kněží a Levítů, z čeledí otcovských, každý přednější naproti bratru svému mladšímu.

1Krn 24, 1-31

Verš 1
Synů pak Aronových tato jsou zpořádaní: Synové Aronovi: Nádab, Abiu, Eleazar a Itamar.
Lv 10:1 - Synové pak Aronovi Nádab a Abiu, vzavše jeden každý kadidlnici svou, dali do nich oheň a položili na něj kadidlo, a obětovali před Hospodinem oheň cizí, čehož jim byl nepřikázal.

Verš 2
Ale že umřel Nádab a Abiu před otcem svým, a neměli synů, protož konali úřad kněžský Eleazar a Itamar.
Lv 10:2 - Protož sstoupiv oheň od Hospodina, spálil je; a zemřeli tu před Hospodinem.
Nm 3:4 - Umřel pak Nádab a Abiu před Hospodinem, když obětovali cizí oheň před Hospodinem na poušti Sinai, a neměli synů. Protož konal úřad kněžský Eleazar a Itamar před tváří Arona otce svého.
Nm 26:61 - Ale Nádab a Abiu zemřeli, když obětovali oheň cizí před Hospodinem.

1Krn 24,4-5 - Kňazov zadelili do 24 tried a lósom určili, ktorá trieda kedy a kde má konať službu, aby sa aj Eleazarovci, aj Itamarovci dostali tak ku stánku na Gabaone ("Božie kniežatá"), ako aj k stánku Dávidovmu ("Kniežatá svätyne").

1Krn 24,6 - Nevieme presný spôsob žrebovania, Itamarovcom nemohol pripadnúť každý druhý žreb, veď mali len 8 tried, Eleazarovci však 16.

1Krn 24,23 - Vo vypočítaní je medzera. Možno doplniť podľa Vulgáty: "… Jahat, jeho syn Jeriau, pohlavár, Amariáš, druhý ...".

1Krn 24,27 - Porov. 6,48.