výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(BKR - Český - Kralický)

1Krn 16, 1-43

1 A když přinesli truhlu Boží a postavili ji u prostřed stánku, kterýž jí byl rozbil David, tedy obětovali oběti zápalné a oběti pokojné před Bohem. 2 Zatím dokonav David obětování obětí zápalných a pokojných, dal požehnání lidu ve jménu Hospodinovu. 3 Rozdělil také všechněm mužům Izraelským, od muže až do ženy, jednomu každému po pecnu chleba a kusu masa, a í láhvici. 4 Potom postavil před truhlou Hospodinovou služebníky z Levítů k připomínání, k vyznávání a k chválení Hospodina Boha Izraelského. 5 Azaf byl přední, a druhý po něm Zachariáš, Jehiel, Semiramot, Jechiel, Mattitiáš, Eliab, Benaiáš, Obededom a Jehiel. Ti na nástrojích, na loutnách a harfách, ale Azaf na cymbálích hral. 6 Benaiáš pak a Jachaziel kněží s trubami byli ustavičně před truhlou smlouvy Boží. 7 Teprv toho dne ponejprvé nařídil David, aby slaven byl Hospodin zpěvem tímto od Azafa a bratří jeho: 8 Slavte Hospodina, zvěstujte jméno jeho, a oznamujte mezi národy skutky jeho. 9 Zpívejte a žalmy prozpěvujte jemu, rozmlouvejte o všech divných skutcích jeho. 10 Chlubte se v svatém jménu jeho, vesel se srdce těch, jenž hledají Hospodina. 11 Hledejte Hospodina i síly jeho, hledejte tváři jeho ustavičně. 12 Rozpomínejte se na divné skutky jeho, kteréž činil, na zázraky jeho, i na soudy úst jeho. 13 Ó símě Izraele, služebníka jeho, ó synové Jákobovi, vyvolení jeho, 14 Onť jest Hospodin Bůh náš, na vší zemi soudové jeho. 15 Rozpomínejte se ustavičně na smlouvu jeho, na slovo, kteréž přikázal až do tisíce pokolení, 16 Kterouž učinil s Abrahamem, a na přísahu jeho Izákovi. 17 A vystavil ji Jákobovi za ustanovení, Izraelovi za smlouvu věčnou, 18 Pravě: Tobě dám zemi Kananejskou za provazec vládařství vašeho, 19 Ačkoli vás byl malý počet, a maličko byli jste v ní pohostinu. 20 A přecházeli od národu do národu, a z království k jinému lidu. 21 Nedopustil žádnému ublížiti jim, ano i krále pro ně trestal, řka: 22 Nedotýkejte se pomazaných mých, a prorokům mým nečiňte nic zlého. 23 Zpívejte Hospodinu všecka země, zvěstujte den po dni spasení jeho. 24 Vypravujte mezi pohany slávu jeho, a mezi všemi národy divy jeho. 25 Nebo veliký jest Hospodin, a chvalitebný náramně, hroznější nade všecky bohy. 26 Všickni zajisté bohové národů jsou modly, Hospodin pak nebesa učinil. 27 Sláva a jasnost před ním, síla a veselé na místě jeho. 28 Vzdejte Hospodinu čeledi národů, vzdejte Hospodinu slávu i moc. 29 Vzdejte Hospodinu čest jména jeho,přineste dary a přiďte před oblíčej jeho,a sklánějte se před Hospodinem v okrase svatosti. 30 Bojte se oblíčeje jeho všickni obyvatelé země, a budeť upevněn okršlek země, aby se nepohnul. 31 Veseliti se budou nebesa, a plésati bude země, a řeknou mezi pohany: Hospodin kraluje. 32 Zvuk vydá moře, i což v něm jest, veseliti se bude pole i vše, což jest na něm. 33 Tedy prozpěvovati bude dříví lesní před Hospodinem, neboť se béře, aby soudil zemi. 34 Oslavujte Hospodina, neb dobrý jest, nebo na věky milosrdenství jeho. 35 A rcete: Zachovej nás, Bože spasení našeho, a shromažď nás, a vytrhni nás z pohanů, abychom slavili svaté jméno tvé, a chlubili se v chvále tvé. 36 Požehnaný Hospodin Bůh Izraelský od věků a až na věky. I řekl všecken lid: Amen, i Halelujah. 37 I nechal tu David před truhlou smlouvy Hospodinovy Azafa a bratří jeho, aby přisluhovali před truhlou ustavičně podlé povinnosti dne každého. 38 Též i Obededoma s bratřími jejich, osob šedesáte osm, Obededoma, pravím, syna Jedutunova, a Chosi, aby vrátní byli. 39 Sádocha také kněze a bratří jeho za kněží nechal před příbytkem Hospodinovým na výsosti, kteráž byla v Gabaon, 40 Aby obětovali zápaly Hospodinu na oltáři zápalu ustavičně, ráno i večer, podlé všeho, což psáno jest v zákoně Hospodinově, jejž vydal Izraelovi. 41 A s nimi nechal Hémana a Jedutuna a jiných vybraných, kteříž vyčteni byli zejména, aby vzdávali chválu Hospodinu, proto že na věky trvá milosrdenství jeho. 42 Těm také, totiž Hémanovi a Jedutunovi, nechal trub a cymbálů, aby zvučeli, i jiných nástrojů muziky Boží, syny pak Jedutunovy postavil u vrat. 43 A tak rozešel se všecken lid, jeden každý do domu svého; David též navrátil se, aby požehnání dal domu svému.

1Krn 16, 1-43

Verš 1
A když přinesli truhlu Boží a postavili ji u prostřed stánku, kterýž jí byl rozbil David, tedy obětovali oběti zápalné a oběti pokojné před Bohem.
2Sam 6:17 - A když přinesli truhlu Hospodinovu, postavili ji na místě jejím u prostřed stanu, kterýž jí byl David rozbil; a obětoval David před Hospodinem oběti zápalné i pokojné.

Verš 34
Oslavujte Hospodina, neb dobrý jest, nebo na věky milosrdenství jeho.
Ž 107:1 - Oslavujte Hospodina, nebo jest dobrý, nebo na věky milosrdenství jeho.
Ž 118:1 - Oslavujte Hospodina, nebo jest dobrý, nebo na věky trvá milosrdenství jeho.
Ž 136:1 - Oslavujte Hospodina, nebo jest dobrý, nebo věčné jest milosrdenství jeho.
Ž 136:1 - Oslavujte Hospodina, nebo jest dobrý, nebo věčné jest milosrdenství jeho.

Verš 3
Rozdělil také všechněm mužům Izraelským, od muže až do ženy, jednomu každému po pecnu chleba a kusu masa, a í láhvici.
2Sam 6:19 - Dal také všemu lidu a všemu množství Izraelskému, od muže až do ženy, jednomu každému jeden pecník chleba a kus masa, a vína láhvici jednu. I odšel všecken lid, jeden každý do domu svého.

Verš 15
Rozpomínejte se ustavičně na smlouvu jeho, na slovo, kteréž přikázal až do tisíce pokolení,
Gn 17:9 - Řekl ještě Bůh Abrahamovi: Ty pak ostříhati budeš smlouvy mé, ty i símě tvé po tobě, po rodech svých.

Verš 16
Kterouž učinil s Abrahamem, a na přísahu jeho Izákovi.
Gn 26:3 - Budiž tedy pohostinu v zemi této, a budu s tebou, a požehnám tobě; nebo tobě a semeni tvému dám všecky země tyto, a utvrdím přísahu, kterouž jsem přisáhl Abrahamovi, otci tvému.

Verš 17
A vystavil ji Jákobovi za ustanovení, Izraelovi za smlouvu věčnou,
Gn 28:13 - A aj, Hospodin stál nad ním, a řekl: Já jsem Hospodin, Bůh Abrahama otce tvého, a Bůh Izákův; zemi tu, na kteréž ty spíš, tobě dám a semeni tvému.
Gn 35:11 - Řekl ještě Bůh jemu: Já jsem Bůh silný všemohoucí; rostiž a množ se; národ, nýbrž množství národů bude z tebe, i králové z bedr tvých vyjdou.

Verš 21
Nedopustil žádnému ublížiti jim, ano i krále pro ně trestal, řka:
Gn 12:20 - I poručil o něm Farao mužům, a propustili ho, i manželku jeho i všecko, což měl.
Ex 7:1 - I řekl Hospodin Mojžíšovi: Aj, ustanovil jsem tě za Boha Faraonovi; Aron pak bratr tvůj bude prorokem tvým.
Ex 8:1 - I mluvil Hospodin k Mojžíšovi: Vejdi k Faraonovi a rci jemu: Takto praví Hospodin: Propusť lid můj, ať mi slouží.
Ex 9:1 - Tedy řekl Hospodin Mojžíšovi: Vejdi k Faraonovi, a mluv k němu: Takto praví Hospodin, Bůh Hebrejský: Propusť lid můj, ať mi slouží.
Ex 10:1 - I řekl Hospodin Mojžíšovi: Vejdi k Faraonovi, ačkoli jsem já obtížil srdce jeho, a srdce služebníků jeho, abych učinil divy tyto své u prostřed nich;
Ex 11:1 - Řekl pak byl Hospodin Mojžíšovi: Ještě ránu jednu uvedu na Faraona a na Egypt, potom propustí vás odsud; propustí docela, anobrž vypudí vás odsud.

1Krn 16,8-36 - Chválospev je zložený zo žalmov, a to 8–22 = Ž 105,1–5. Verše 23–33 = Ž 96. Verš 34 = Ž 106,1. Verš 35 = Ž 106,47. Verš 36 je chváloreč podobná tým, ktorými sa zakončujú prvé štyri zbierky žalmov.