výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1Krn 16, 1-43

1 Keď Božiu archu doniesli, postavili ju uprostred stanu, ktorý pre ňu postavil Dávid, a obetovali celopaly a pokojné obety pred Bohom. 2 Keď Dávid dokončil celopaly a pokojné obety, požehnal ľud v Pánovom mene. 3 Potom nadelil všetkým Izraelitom, mužom i ženám, každému bochník chleba, mäso (?) a hroznový koláč. 4 Potom z levitov ustanovil pred Pánovu archu služobníkov, aby pripomínali, oslavovali a vychvaľovali Pána, Izraelovho Boha. 5 Vedúcim bol Asaf, druhý po ňom Zachariáš, potom Jahiel, Semiramot, Jehiel, Matatiáš, Eliab, Banaiáš a Obededom. Jehiel hral na harfe a citare a Asaf na cimbale. 6 Kňazi Banaiáš a Jeziel však ustavične trúbili pred Božou archou zmluvy. 7 V ten deň odovzdal Dávid do rúk Asafa a jeho bratov prvú oslavu Pána: 8 „Oslavujte Pána, vzývajte jeho meno, rozhlasujte jeho skutky medzi národmi. 9 Spievajte mu a hrajte, rozprávajte o jeho obdivuhodných skutkoch. 10 Jeho svätým menom sa honoste; nech sa radujú srdcia tých, čo hľadajú Pána. 11 Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár. 12 Pamätajte na divy, čo učinil, na jeho znamenia a na výroky jeho úst, 13 vy, potomci Izraela, Pánovho služobníka, synovia Jakuba, vyvoleného Pánovho. 14 On, Pán, je náš Boh; jeho rozhodnutia platia po celej zemi. 15 Pamätajte večne na jeho zmluvu, na sľub, ktorý dal pokoleniam tisícim, 16 na zmluvu, čo s Abrahámom uzavrel, na prísahu, ktorou sa Izákovi zaviazal. 17 Jakubovi to stanovil za zákon, Izraelovi za zmluvu večitú, 18 keď povedal: »Tebe dám kanaánsku krajinu ako váš podiel dedičný.« 19 Keď ich bolo ešte neveľa, iba niekoľko, a boli cudzincami v krajine 20 a od kmeňa prechodili ku kmeňu, z jedného kráľovstva k inému národu, 21 nedovolil, aby im niekto krivdil; i kráľov karhal kvôli nim: 22 »Netýkajte sa mojich pomazaných, neubližujte mojim prorokom.« 23 Spievaj Pánovi, celá zem! Zvestujte jeho spásu deň čo deň. 24 Ohláste jeho slávu pohanom a jeho zázraky všetkým národom. 25 Lebo veľký je Pán a veľkej chvály hoden, viac ako všetkých bohov treba sa ho báť. 26 Lebo ničoty sú všetci bohovia pohanov, ale Pán stvoril nebesia. 27 Vznešenosť a krása pred ním, moc a radosť tam, kde on je. 28 Vzdávajte Pánovi, rodiny národov, vzdávajte Pánovi slávu a česť, 29 vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena. Prineste obetné dary a vstúpte pred jeho tvár, klaňajte sa Pánovi v posvätnom rúchu. 30 Nech sa pred ním chveje celá zem; on upevnil zemekruh, nepohne sa. 31 Tešte sa, nebesia, plesaj, zem; nech hlásajú medzi pohanmi: »Pán kraľuje!« 32 Nech more zahučí a čo ho napĺňa, nech plesá pole a všetko, čo je na ňom. 33 I zajasajú stromy lesa pred Pánom, že prichádza súdiť zem. 34 Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 35 Povedzte: »Zachráň nás, Bože, náš spasiteľ, zhromaždi a vysloboď nás z krajín pohanských, aby sme mohli tvoje sväté meno velebiť a honosiť sa tvojimi chválospevmi. 36 Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, od vekov až naveky.«“ A všetok ľud nech privolá: „Amen!“ a: „Chvála Pánovi!“ 37 A nechal tam pri Pánovej arche zmluvy Asafa a jeho bratov, aby pred archou ustavične konali službu, každý deň podľa poriadku. 38 Idutunovho syna Obededoma, Hosu a ich bratov, šesťdesiatich ôsmich, (ustanovil) za vrátnikov. 39 Kňaza Sadoka a jeho bratov (nechal) ako kňazov pred Pánovým príbytkom na výšine, ktorá bola v Gabaone, 40 aby na zápalnom oltári ustavične ráno i večer prinášali Pánovi celopaly podľa všetkého toho, čo je napísané v Pánovom zákone, ktorý uložil Izraelu. 41 A s nimi Hemana a Idutuna a ostatných vybraných, ktorí boli vypočítaní podľa mien, aby oslavovali Pána, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 42 A u nich, u Hemana a Idutuna, trúby a cimbaly, aby hrali na nich a na všetkých Božích hudobných nástrojoch. Idutunových synov (ustanovil) k bráne. 43 Potom odišiel všetok ľud, každý do svojho domu, a Dávid sa vrátil požehnať svoj dom.

1Krn 16, 1-43

Verš 1
Keď Božiu archu doniesli, postavili ju uprostred stanu, ktorý pre ňu postavil Dávid, a obetovali celopaly a pokojné obety pred Bohom.
2Sam 6:17 - Pánovu archu doniesli a postavili ju na jej miesto v stane, ktorý dal pre ňu zhotoviť Dávid. Potom Dávid priniesol pred Pánom celopaly a pokojné obety.

Verš 34
Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Ž 107:1 - Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Ž 118:1 - Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Ž 136:1 - Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo je večné.
Ž 136:1 - Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo je večné.

Verš 3
Potom nadelil všetkým Izraelitom, mužom i ženám, každému bochník chleba, mäso (?) a hroznový koláč.
2Sam 6:19 - Potom nadelil všetkému ľudu, celému izraelskému zástupu, mužom i ženám, každému bochník chleba, kus mäsa (?) a hroznový koláč. A všetok ľud odišiel, každý do svojho domu.

Verš 15
Pamätajte večne na jeho zmluvu, na sľub, ktorý dal pokoleniam tisícim,
Gn 17:9 - Potom Pán hovoril Abrahámovi: „Ale aj ty zachovaj moju zmluvu, ty aj tvoje potomstvo po tebe vo všetkých pokoleniach!

Verš 16
na zmluvu, čo s Abrahámom uzavrel, na prísahu, ktorou sa Izákovi zaviazal.
Gn 26:3 - Zdržuj sa ako prišelec v tejto krajine a ja budem s tebou a požehnám ťa, lebo tebe a tvojmu potomstvu chcem dať všetky tieto krajiny, aby som splnil prísahu, ktorou som sa zaviazal tvojmu otcovi, Abrahámovi:

Verš 17
Jakubovi to stanovil za zákon, Izraelovi za zmluvu večitú,
Gn 28:13 - A hľa, nad ním stál Pán a hovoril: „Ja som Pán, Boh tvojho otca Abraháma a Izáka. Zem, na ktorej odpočívaš, dám tebe a tvojmu potomstvu.
Gn 35:11 - Potom mu Boh povedal: „Ja som všemohúci Boh. Ploď a množ sa! Z teba povstane národ, ba skupina národov, aj králi vyjdú z tvojich bedier.

Verš 21
nedovolil, aby im niekto krivdil; i kráľov karhal kvôli nim:
Gn 12:20 - Potom faraón vydal o ňom rozkaz mužstvu, aby ho vyprevadili aj s jeho ženou i so všetkým, čo mal.
Ex 7:1 - Pán však povedal Mojžišovi: „Pozri, dávam ťa faraónovi za božstvo a tvoj brat Áron bude tvojím prorokom.
Ex 8:1 - Pán prikázal Mojžišovi aj toto: „Povedz Áronovi: »Vystri ruku so svojou palicou nad rieky, kanále a rybníky a priveď žaby na egyptskú krajinu!«“
Ex 9:1 - Potom Pán povedal Mojžišovi: „Choď k faraónovi a povedz mu: »Toto hovorí Pán, Boh Hebrejov: Prepusť môj ľud, aby mi slúžil!«
Ex 10:1 - Potom Pán povedal Mojžišovi: „Choď k faraónovi, lebo ja som mu zatvrdil srdce, aj jeho služobníkom, aby som na ňom urobil tieto svoje znamenia
Ex 11:1 - Pán hovoril Mojžišovi: „Ešte jednou ranou budem biť faraóna a Egypt. Potom vás už stadiaľto prepustí. Nielenže vás prepustí, lež bude vás hnať odtiaľto.

1Krn 16,8-36 - Chválospev je zložený zo žalmov, a to 8–22 = Ž 105,1–5. Verše 23–33 = Ž 96. Verš 34 = Ž 106,1. Verš 35 = Ž 106,47. Verš 36 je chváloreč podobná tým, ktorými sa zakončujú prvé štyri zbierky žalmov.