výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1Krn 3, 1-24

1 Dávidovi synovia, ktorí sa mu narodili v Hebrone, boli títo: prvorodený Amnon od Jezraelčianky Achinoam, druhý Daniel od Karmelčianky Abigail, 2 tretí Absolón, syn Maáchy, dcéry gesurského kráľa Tolmaiho, štvrtý Adoniáš, syn Agity, 3 piaty Safatiáš od Abital, šiesty Jetraham od jeho ženy Egly. 4 Šiesti sa mu narodili v Hebrone; tam kraľoval sedem rokov a šesť mesiacov. Tridsaťtri rokov však kraľoval v Jeruzaleme. 5 V Jeruzaleme sa mu narodili títo: Simaa, Sobab, Nátan a Šalamún, štyria od Amielovej dcéry Betsaby, 6 potom Jebaár, Elisama, 7 Elifalet, Noge, Nefeg, Jafia, 8 Elisama, Eliada a Elifelet, deviati. 9 To všetko sú Dávidovi synovia okrem synov od vedľajších žien. Ich sestra bola Tamar. 10 Šalamúnov syn bol Roboam, jeho syn bol Abiáš, jeho syn Asa, jeho syn Jozafat, 11 jeho syn Joram, jeho syn Ochoziáš, jeho syn Joas, 12 jeho syn Amasiáš, jeho syn Azariáš, jeho syn Joatam, 13 jeho syn Achaz, jeho syn Ezechiáš, jeho syn Manasses, 14 jeho syn Amon, jeho syn Joziáš. 15 Joziášovi synovia: Prvorodený Johanan, druhý Joakim, tretí Sedekiáš, štvrtý Selum. 16 Joakimov syn bol Jechoniáš, jeho syn Sedekiáš. 17 Synovia zajatého Jechoniáša: Salatiel, 18 Melchiram, Fadaiáš, Seneser, Jekemiáš, Sama a Nadabiáš. 19 Fadaiášovi synovia: Zorobábel a Semei. Zorobábelovi synovia: Mosolam, Hananiáš a ich sestra Salomita, 20 potom Hasaban, Ohola, Barachiáš, Hasadiáš, Josabhesed, piati. 21 Hananiášov syn bol Faltiáš, jeho syn bol Jeseiáš, jeho syn Rafaiáš, jeho syn Arnan, jeho syn Obdiáš, jeho syn Secheniáš. 22 Secheniášovi synovia: Semeiáš. Semeiášovi synovia: Hatus, Jegaál, Baria, Naáriáš a Safat, šiesti. 23 Naáriášovi synovia: Elioenaj, Ezechiáš a Ezrikam, traja. 24 Elioenajovi synovia: Oduliáš, Eliasub, Feleiáš, Akub, Johanan, Dalaiáš a Anani, siedmi.

1Krn 3, 1-24

Verš 1
Dávidovi synovia, ktorí sa mu narodili v Hebrone, boli títo: prvorodený Amnon od Jezraelčianky Achinoam, druhý Daniel od Karmelčianky Abigail,
2Sam 3:2 - Dávidovi sa v Hebrone narodili títo synovia: jeho prvorodený bol Amnon od Jezraelitky Achinoamy.

Verš 5
V Jeruzaleme sa mu narodili títo: Simaa, Sobab, Nátan a Šalamún, štyria od Amielovej dcéry Betsaby,
2Sam 5:14 - Toto sú mená tých, čo sa mu narodili v Jeruzaleme: Samua, Sobab, Nátan, Šalamún,

Verš 10
Šalamúnov syn bol Roboam, jeho syn bol Abiáš, jeho syn Asa, jeho syn Jozafat,
1Kr 11:43 - Potom sa Šalamún uložil k svojim otcom a pochovali ho v meste jeho otca Dávida. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Roboam.
1Kr 14:31 - Potom sa Roboam uložil k svojim otcom a pochovali ho s jeho otcami v Dávidovom meste. Meno jeho matky bolo Náma, Amončanka. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Abiam.
1Kr 15:8 - Potom sa Abiam uložil k svojim otcom a pochovali ho v Dávidovom meste. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Asa.
1Kr 15:24 - Potom sa Asa uložil k svojim otcom a pochovali ho s jeho otcami v meste jeho otca Dávida. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Jozafat.

Verš 11
jeho syn Joram, jeho syn Ochoziáš, jeho syn Joas,
2Kr 8:16 - V piatom roku izraelského kráľa, Achabovho syna Jorama, za júdskeho kráľa Jozafata, stal sa júdskym kráľom Joram, syn kráľa Jozafata.
2Kr 8:25 - V dvanástom roku izraelského kráľa, Achabovho syna Jorama, sa stal kráľom Ochoziáš, syn júdskeho kráľa Jorama.
2Kr 11:2 - Ale Josaba, dcéra kráľa Jorama, Ochoziášova sestra, vzala Ochoziášovho syna Joasa, uniesla ho spolu s jeho dojkou zo spálne spomedzi kráľovských synov, ktorí mali byť pobití, a schovala ho pred Ataliou, takže nezomrel.

Verš 12
jeho syn Amasiáš, jeho syn Azariáš, jeho syn Joatam,
2Kr 12:21 - Jeho sluhovia, Semátov syn Jozachar a Somerov syn Jozabad, ho tak udreli, že zomrel. Pochovali ho s jeho otcami v Dávidovom meste. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Amasiáš.
2Kr 14:21 - Všetok júdsky ľud však vzal Azariáša, ktorý mal šestnásť rokov, a ustanovil ho za kráľa namiesto jeho otca Amasiáša.
2Kr 15:7 - Potom sa Azariáš uložil k svojim otcom a pochovali ho s jeho otcami v Dávidovom meste. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Joatam.

Verš 13
jeho syn Achaz, jeho syn Ezechiáš, jeho syn Manasses,
2Kr 15:38 - Potom sa Joatam uložil k svojim otcom a pochovali ho s jeho otcami v meste jeho otca Dávida. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Achaz.
2Kr 16:20 - Potom sa Achaz uložil k svojim otcom a pochovali ho s jeho otcami v Dávidovom meste. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Ezechiáš.
2Kr 20:21 - Potom sa Ezechiáš uložil k svojim otcom a namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Manasses.

Verš 14
jeho syn Amon, jeho syn Joziáš.
2Kr 21:18 - Potom sa Manasses uložil k svojim otcom a pochovali ho v záhrade jeho domu, v záhrade Ozu. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Amon.
2Kr 21:26 - Pochovali ho v jeho hrobe, v záhrade Ozu. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Joziáš.

Verš 15
Joziášovi synovia: Prvorodený Johanan, druhý Joakim, tretí Sedekiáš, štvrtý Selum.
2Kr 23:30 - Jeho sluhovia ho mŕtveho odviezli z Mageda, doviezli ho do Jeruzalema a pochovali v jeho hrobe. Potom vidiecky ľud vzal Joziášovho syna Joachaza, pomazal ho a ustanovil za kráľa namiesto jeho otca.
2Kr 23:34 - Faraón Nechao ustanovil za kráľa Joziášovho syna Eliakima namiesto jeho otca Joziáša a zmenil mu meno na Joakim. Joachaza však vzal a odviedol do Egypta, kde aj zomrel.

Verš 16
Joakimov syn bol Jechoniáš, jeho syn Sedekiáš.
2Kr 24:6 - Potom sa Joakim uložil k svojim otcom a namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Joachin.
2Kr 24:17 - A namiesto neho ustanovil babylonský kráľ za kráľa jeho strýca Mataniáša a zmenil mu meno na Sedekiáš.

Verš 17
Synovia zajatého Jechoniáša: Salatiel,
Mt 1:11 - Joziáš Jechoniáša a jeho bratov za babylonského zajatia.

1Krn 3,1-4 - Porov. 2 Sam 3,2–5.

1Krn 3,9 - Porov. 2 Sam 13,1 nn.

1Krn 3,15 - Selum panoval pod menom Joachaz, pozri 2 Kr 23,30.

1Krn 3,15-16 - Buď je reč o dvoch rozličných Sedekiášoch, alebo sa toto meno dostalo do 16. verša omylom.

1Krn 3,22 - Číslici "šesť" treba rozumieť tak, že potomkov Secheniášových bolo šesť: jeden syn a piati vnukovia.