výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1Krn 2, 1-55

1 Toto boli Izraelovi synovia: Ruben, Simeon, Lévi, Júda, Isachar, Zabulon, 2 Dan, Jozef, Benjamín, Neftali, Gad a Aser. 3 Júdovi synovia: Her, Onan a Sela. Títo traja sa mu narodili z dcéry Sueho, Kanaánčanky. Júdov prvorodený Her bol zlý v Pánových očiach, preto ho usmrtil. 4 Tamar však, Júdova nevesta, porodila mu Fáresa a Zaru. Všetkých Júdových synov bolo päť. 5 Fáresovi synovia: Hesron a Hamul. 6 Zarovi synovia: Zamri, Etan, Eman, Chalchal a Dara, spolu päť. 7 Charmiovi synovia: Achar, ktorý zarmútil Izrael, lebo sa previnil na prekliatych veciach. 8 Etanovi synovia: Azariáš. 9 Hesronovi synovia, ktorí sa mu narodili: Jerameel, Rám a Kalebovci. 10 Od Ráma však pochádza Aminadab, od Aminadaba pochádza Naáson, knieža Júdových synov. 11 Od Naásona pochádza Salma, od Salmu pochádza Bóz, 12 od Bóza pochádza Obed, od Obeda pochádza Izai. 13 Od Izaiho pochádza jeho prvorodený Eliab, druhý Abinadab, tretí Sima, 14 štvrtý Natanael, piaty Radaj, 15 šiesty Asom a siedmy Dávid. 16 Ich sestry boli: Sarvia a Abigail. Synovia Sarvie: Abisai, Joab a Asael, traja. 17 Abigail porodila Amasu. Amasov otec bol Izmaelovec Jeter. 18 Hesronov syn Kaleb si vzal za manželku Azubu z Jeriotu a toto sú jej synovia: Jaser, Sobab a Ardon. 19 Keď Azuba zomrela, vzal si Kaleb Efratu, ktorá mu porodila Hura. 20 Od Hura pochádza Uri a od Uriho pochádza Bezeleel. 21 Potom Hesron vošiel k dcére Galaádovho otca Machira a vzal si ju, keď mal šesťdesiat rokov. Ona mu porodila Seguba. 22 Od Seguba pochádza Jair, ktorý mal dvadsaťtri miest v krajine Galaád. 23 Gesur a Aram zobrali od nich Jairove dediny aj Kanat s príslušnými osadami, šesťdesiat miest. Toto všetko sú synovia Galaádovho otca Machira. 24 Po Hesronovej smrti vošiel Kaleb k Efrate, manželke svojho otca Hesrona, a ona mu porodila Ashura, otca Tekuu. 25 Synovia Jerameela, Hesronovho prvorodeného, boli: prvorodený Rám, ďalej Buna, Aram, Asom a Achiáš. 26 Jerameel mal aj druhú manželku, menom Ataru; tá bola Onamovou matkou. 27 Synovia Ráma, Jerameelovho prvorodeného, boli: Mós, Jamin a Achar. 28 Onamovi synovia boli Semei a Jada. Semeiho synovia: Nadab a Abisur. 29 Meno Abisurovej manželky bolo Abihail; ona mu porodila Ahobana a Molida. 30 Nadabovi synovia: Saled a Apaim. Saled zomrel bez dietok. 31 Apaimovi synovia: Jesi. Jesiho synovia: Sesan. Sesanovi synovia: Oholai. 32 Synovia Jadu, Semeiho brata: Jeter a Jonatán. Jeter zomrel bez dietok. 33 Jonatánovi synovia: Falet a Ziza. To boli synovia Jerameela. 34 Sesan nemal synov, iba dcéry. Sesan však mal egyptského sluhu, menom Jeraa. 35 I dal Sesan svoju dcéru za manželku svojmu sluhovi Jeraovi a ona mu porodila Eteja. 36 Od Eteja pochádza Nátan, od Nátana pochádza Zabad. 37 Od Zabada pochádza Oflal, Oflal splodil Obeda. 38 Od Obeda pochádza Jehu, od Jehua pochádza Azariáš, 39 od Azariáša pochádza Heles, od Helesa pochádza Elasa, 40 od Elasu pochádza Sisamoi, od Sisamoiho pochádza Selum, 41 od Seluma pochádza Ikamiáš, od Ikamiáša pochádza Elisama. 42 Synovia Kaleba, Jerameelovho brata: jeho prvorodený Mesa je otcom Zifu; a jeho syn Maresa otcom Hebrona. 43 Hebronovi synovia: Kore, Tafua, Rekem a Sama. 44 Od Samu pochádza Raham, otec Jerkaama, a od Rekema pochádza Samai. 45 Samaiho syn bol Maon a Maon bol otec Betsura. 46 Kalebova vedľajšia žena Efa porodila Harana, Mosu a Gezeza. Od Harana pochádza Gezez. 47 Jahadaiho synovia: Regom, Joatan, Gesan, Falet, Efa a Sáf. 48 Kalebova vedľajšia žena Maácha porodila Sabera a Taranu. 49 Od Sáfa, otca Madmeny, pochádza Sue, otec Machbeny a otec Gabay. Kalebova dcéra bola Achsa. 50 To boli Kalebovi synovia. Synovia Hura, Efratinho prvorodeného: Sobal, otec Karjatiarima, 51 Salma, otec Betlehema, Harif, otec Betgadera. 52 Sobal, otec Karjatiarima, mal synov: Haroeho a polovicu Menuchoťanov. 53 Rody Karjatiarima: Jetrejci, Afutejci, Sematejci a Maserejci. Od týchto pochádzajú Saraania a Estaolci. 54 Salmovi synovia: Betlehem, Netofania, Atarot-Bet-Joab, polovica Menuchoťanov a Sarania. 55 Rody pisárov bývajúcich v Jábese: Tiratijci, Simatijci a Suchatijci. To sú Kinejci, ktorí pochádzajú od Chamata, otca Rechabovho domu.

1Krn 2, 1-55

Verš 1
Toto boli Izraelovi synovia: Ruben, Simeon, Lévi, Júda, Isachar, Zabulon,
Gn 29:32 - Lia počala a porodila syna a nazvala ho Rubenom, vraviac: „Pán zhliadol na moje poníženie, teraz ma môj muž bude už ľúbiť.“
Gn 30:5 - Bala potom počala a porodila Jakubovi syna.
Gn 35:18 - A keď jej život vyhasínal, lebo umierala, nazvala ho Benoni (Dieťa mojej bolesti), jeho otec ho však nazval Benjamín (Syn šťastia).
Gn 35:22 - Keď sa Izrael zdržoval tu v tejto krajine, Ruben šiel a spal s Balou, vedľajšou ženou svojho otca. A Izrael sa to dozvedel. Izraelových synov bolo dvanásť.
Gn 46:8 - A toto sú mená Izraelových synov, čo prišli do Egypta: Jakub a jeho synovia. Jakubov prvorodený Ruben.

Verš 3
Júdovi synovia: Her, Onan a Sela. Títo traja sa mu narodili z dcéry Sueho, Kanaánčanky. Júdov prvorodený Her bol zlý v Pánových očiach, preto ho usmrtil.
Gn 38:3 - Ona počala a porodila syna, a nazvala ho Her.
Gn 46:12 - Júdovi synovia: Her, Onan, Sela, Fárez a Zara. Her a Onan však zomreli v krajine Kanaán. Fárezovi synovia boli: Hesron a Chamul.
Nm 26:19 - Júdovi synovia boli: Her a Onan. No Her a Onan umreli v kanaánskej krajine.

Verš 4
Tamar však, Júdova nevesta, porodila mu Fáresa a Zaru. Všetkých Júdových synov bolo päť.
Gn 38:28 - A keď rodila, vystrčil jeden ruku. Babica vzala červenú niť a uviazala mu ju na ruku a pritom povedala: „Tento vyšiel prvý.“
Mt 1:3 - Júda Faresa a Záru z Tamary. Fares mal syna Ezroma, Ezrom Arama.

Verš 5
Fáresovi synovia: Hesron a Hamul.
Gn 46:12 - Júdovi synovia: Her, Onan, Sela, Fárez a Zara. Her a Onan však zomreli v krajine Kanaán. Fárezovi synovia boli: Hesron a Chamul.

Verš 7
Charmiovi synovia: Achar, ktorý zarmútil Izrael, lebo sa previnil na prekliatych veciach.
Joz 7:25 - Potom Jozue povedal: „Pretože si nás priviedol do nešťastia, dnes uvrhne Pán do nešťastia teba.“ Všetci Izraeliti hádzali na neho kamene a keď ich ukameňovali, spálili ich.

Verš 10
Od Ráma však pochádza Aminadab, od Aminadaba pochádza Naáson, knieža Júdových synov.
Rút 4:19 - Ezron bol Aramovým otcom, Aram bol Aminadabovým otcom,
Mt 1:3 - Júda Faresa a Záru z Tamary. Fares mal syna Ezroma, Ezrom Arama.
Nm 1:7 - z Júdovho Aminadabov syn Nahason,
Nm 2:3 - Smerom na východ sa utáborí podľa svojich vojov zástava Júdovho tábora a vodcom Júdových synov bude Aminadabov syn Nahason;

Verš 20
Od Hura pochádza Uri a od Uriho pochádza Bezeleel.
Ex 31:2 - „Hľaď, ja som po mene povolal Beseléla, syna Uriho, syna Hurovho z Júdovho kmeňa,

1Krn 2,1-2 - Porov. Gn 35,23–26.

1Krn 2,3 - Porov. Gn 38.

1Krn 2,7 - O veciach prepadnutých kliatbe (chérem) porov. pozn. k 1 Sam 15,3. – Acharov (Achanov) prípad pozri Joz 7,1–26, hlavne v. 26. – Kto bol Charmi, pozri Joz 7,1.

1Krn 2,9 - V rodokmeňoch sa často spomína nielen syn, ale celý synov rod, ako aj tu Kalebovci, potomkovia Kaleba, o ktorých pozri nižšie verš 18 nn. a verš 42 n.

1Krn 2,10 - Porov. Rút 4,18–22. – O Nahasonovi pozri Nm 2,3.

1Krn 2,23 - O Gesurcoch pozri 2 Sam 3,3.

1Krn 2,31 - Oholai bolo dievča (porov. verš 34), ako dcéra-dedička však mala synovské práva a je zaradená aj do rodokmeňa.

1Krn 2,45 - Betsur je blízko Hebronu.

1Krn 2,46 - Osnova je asi porušená. Miesto niektorého Gezeza treba pravdepodobne čítať Jahadaiho (Jahaddai; porov. verš 47).

1Krn 2,55 - O Rechabovcoch porov. 2 Kr 10,15.