výhody registrácie

1. kniha kronická

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

1Krn 2, 1-55

1 Toto boli synovia Izraelovi: Rúben, Simeon, Lévi a Júda, Izachár a Zabulon, 2 Dán, Jozef a Benjamin, Naftali, Gád a Aser. 3 Synovia Júdovi: Hér, Onan a Šéla. Tí traja sa mu narodili z dcéry Šuovej, Kananejky. Ale Hér, prvorodený Júdov, bol zlý v očiach Hospodinových, a preto ho zabil. 4 A Támar, jeho nevesta, mu porodila Fáresa a Zéracha. Všetkých synov Júdových bolo päť. 5 Synovia Fáresovi: Ezrom a Chamul. 6 A synovia Zérachovi: Zimri, Étan, Héman, Kalkol a Dára. Ich všetkých bolo päť. 7 Synovia Karmiho: Achár, ktorý zarmútil Izraela dopustiac sa prestúpenia pri veci, danej pod kliatbu. 8 Synovia Étanovi: Azariáš. 9 A synovia Ezromovi, ktorí sa mu narodili: Jerachmeel, Rám a Kelubai. 10 A Rám splodil Aminadába, a Aminadáb splodil Názona, knieža synov Júdových. 11 A Názon splodil Salmona, a Salmon splodil Boaza. 12 Boaz splodil Obéda, a Obéd splodil Izaiho. 13 Izai splodil svojho prvorodeného Eliába a Abinadába druhého a Šimu tretieho, 14 Natanaela štvrtého, Raddaiho piateho, 15 Ocema šiesteho, Dávida siedmeho. 16 A ich sestry: Ceruja a Abigaiľ. A synovia Ceruje boli: Abišai, Joáb a Azael, traja. 17 A Abigaiľ porodila Amazu, a otec Amazov bol Jeter Izmaelský. 18 A Kálef, syn Ezromov, tiež splodil so svojou ženou Azubou a s Jeriotou synov. A toto boli jej synovia: Ješer, Šobáb a Ardon. 19 A keď zomrela Azuba, vzal si Kálef Efratu, ktorá mu porodila Húra. 20 A Húr splodil Úriho, a Úri splodil Becaleela. 21 Potom vošiel Ezrom k dcére Machíra, otca Gileádovho, a vzal si ju, keď mal šesťdesiat rokov, a porodila mu Segúba. 22 A Segúb splodil Jaira, ktorý mal dvadsaťtri miest v zemi Gileáda. 23 A Gešúr a Sýr vzali od nich dediny Jairove jako i Kenat s jeho mestečkami, šesťdesiat miest. Tí všetci boli synmi Machíra, otca Gileádovho. 24 I po smrti Ezromovej v Kálef-efrate žena Ezromova, Abia, mu porodila Ašchúra, otca Tekoy. 25 A synovia Jerachmeela, prvorodeného Ezromovho, boli: prvorodený Rám, Búna, Oren a Ocem, Achiáš. 26 A Jerachmeel mal i druhú ženu, ktorej bolo meno Atara. To bola matka Onámova. 27 A synovia Ráma, prvorodeného Jerachmeelovho, boli: Maac, Jamin a Éker. 28 A synovia Onámovi boli: Šammai a Jada. A synovia Šammaiho: Nádab a Abišúr. 29 A meno ženy Abišúrovej bolo Abichaiľ, ktorá mu porodila Achbána a Molída. 30 Synovia Nádabovi: Seled a Appaim. A Seled zomrel bez synov. 31 Synovia Appaimovi: Jiši. A synovia Jišiho: Šešan. A synovia Šešanovi: Achlai. 32 Synovia Jadu, brata Šammaiho: Jeter a Jonatán. A Jeter zomrel bez synov. 33 Synovia Jonatánovi: Pelet a Zaza. To boli synovia Jerachmeelovi. 34 A Šešan nemal synov iba dcéry. A Šešan mal egyptského sluhu, ktorému bolo meno Jarcha. 35 A Šešan dal svoju dcéru Jarchovi, svojmu sluhovi, za ženu, ktorá mu porodila Attaiho. 36 A Attai splodil Nátana. A Nátan splodil Zabáda. 37 Zabád splodil Eflála. A Eflál splodil Obéda. 38 Obéd splodil Jehu-va. A Jehu splodil Azariáša. 39 Azariáš splodil Chéleca. A Chélec splodil Elásu. 40 Elása splodil Sismaiho. A Sismai splodil Šallúma. 41 Šallúm splodil Jekamiáša. A Jekamiáš splodil Elišamu. 42 A synovia Kálefa, brata Jerachmeelovho: Méša, jeho prvorodený; to bol otec Zífovcov; a synovia Márešu, otca Hebronovho. 43 Synovia Hebronovi: Kórach, Tappuach, Rékem a Šema. 44 A Šema splodil Rachama, otca Jorkeámovho. A Rékem splodil Šammaiho. 45 A syn Šammaiho bol Máon, a Máon bol otcom Bét-cura. 46 A Efa, ženina Kálefova, porodila Chárana, Mócu a Gázeza. A Cháran splodil Gázeza. 47 A synovia Johedaiho: Régem, Jotám, Géšan, Pelet, Éfa a Šaaf. 48 Ženina Kálefova Maacha porodila Šébera a Tirchana. 49 A porodila Šaafa, otca Madmannu, Ševu, otca Machbénu, a otca Gibee. A dcéra Kálefova bola Achsa. 50 To boli synovia Kálefovi, syna Húrovho, prvorodeného Efraty; Šóbal, otec Kirjat-jearima. 51 Salma, otec Betlehema, Cháref, otec Bét-gádera. 52 A synovia Šobála, otca Kirjat-jearima, boli: Hároe, Chaci-hammenúchot. 53 A čeľade Kirjat-jearima: Jitrovci, Pútovci, Šummátovci a Mišráiti. Z tých vyšli Cáreatovci a Eštaulovci. 54 Synovia Salmu: Betlehem, Netofatovci, Atarot, dom Joábov a Chaci-hammenachtovci, Cáreiti. 55 A čeľade pisárov, ktorí bývali v Jabeci, Tirátovci, Šimátovci, Suchátovci. To sú Kinejci, ktorí pošli z Chamatu, otca to Bét-rechába.

1Krn 2, 1-55

Verš 1
Toto boli synovia Izraelovi: Rúben, Simeon, Lévi a Júda, Izachár a Zabulon,
Gn 29:32 - A Lea počala a porodila syna a nazvala jeho nemo Rúben , lebo povedala: Hospodin istotne videl moje trápenie, lebo teraz ma už bude milovať môj muž.
Gn 30:5 - A Bilha počala a porodila Jakobovi syna.
Gn 35:18 - A stalo sa v tom, keď vychádzala jej duša, lebo zomrela, že nazvala jeho meno Ben-oni ; ale jeho otec ho pomenoval Benjamin .
Gn 35:22 - A stalo sa, keď býval Izrael v tej zem, že išiel Rúben a ležal s Bilhou, ženinou svojho otca, a Izrael sa to dopočul. A synov Jakobových bolo dvanásť.
Gn 46:8 - A toto sú mená synov Izraelových, ktorí prišli do Egypta: Jakob a jeho synovia. Prvorodený Jakobov Rúben.

Verš 3
Synovia Júdovi: Hér, Onan a Šéla. Tí traja sa mu narodili z dcéry Šuovej, Kananejky. Ale Hér, prvorodený Júdov, bol zlý v očiach Hospodinových, a preto ho zabil.
Gn 38:3 - A žena počala a porodila syna, a nazval jeho meno Ér.
Gn 46:12 - A synovia Júdovi: Ér, Onan, Šela, Fáres a Zárach. Ale Ér a Onan zomreli v Kananejskej zemi. A synovia Fáresovi boli: Checron a Chamúl.
Nm 26:19 - Synovia Júdovi: Ér a Onán. Ale Ér a Onán zomreli v Kanaánskej zemi.

Verš 4
A Támar, jeho nevesta, mu porodila Fáresa a Zéracha. Všetkých synov Júdových bolo päť.
Gn 38:28 - A stalo sa v tom, keď rodila, že jedno vystrčilo ruku, a baba vzala a priviazala na jeho ruku červenú niť a riekla: Tento vyšiel prvý.
Mt 1:3 - Júda splodil Fáresa a Záru, z Támari; Fáres splodil Ezroma; Ezrom splodil Arama;

Verš 5
Synovia Fáresovi: Ezrom a Chamul.
Gn 46:12 - A synovia Júdovi: Ér, Onan, Šela, Fáres a Zárach. Ale Ér a Onan zomreli v Kananejskej zemi. A synovia Fáresovi boli: Checron a Chamúl.

Verš 7
Synovia Karmiho: Achár, ktorý zarmútil Izraela dopustiac sa prestúpenia pri veci, danej pod kliatbu.
Joz 7:25 - A Jozua povedala: Prečo si nás zarmútil? Nech teba zarmúti Hospodin tohoto dňa! A uhádzali ho, celý Izrael, kamením, spálili ich ohňom a zahádzali ich kamením.

Verš 10
A Rám splodil Aminadába, a Aminadáb splodil Názona, knieža synov Júdových.
Rút 4:19 - Checrón splodil Ráma, a Rám splodil Amminadába,
Mt 1:3 - Júda splodil Fáresa a Záru, z Támari; Fáres splodil Ezroma; Ezrom splodil Arama;
Nm 1:7 - z Júdu Nachšon (čiže Názon), syn Amminadábov,
Nm 2:3 - A tí, ktorí budú táboriť napredku, na východ slnka, to bude prápor tábora Júdovho podľa svojich zástupov. A kniežaťom synov Júdových bude Nachšon, syn Amminadábov.

Verš 20
A Húr splodil Úriho, a Úri splodil Becaleela.
Ex 31:2 - Vidz, menom som povolal Becaleéla, syna Úriho, syna Húrovho, z pokolenia Júdovho.

1Krn 2,1-2 - Porov. Gn 35,23–26.

1Krn 2,3 - Porov. Gn 38.

1Krn 2,7 - O veciach prepadnutých kliatbe (chérem) porov. pozn. k 1 Sam 15,3. – Acharov (Achanov) prípad pozri Joz 7,1–26, hlavne v. 26. – Kto bol Charmi, pozri Joz 7,1.

1Krn 2,9 - V rodokmeňoch sa často spomína nielen syn, ale celý synov rod, ako aj tu Kalebovci, potomkovia Kaleba, o ktorých pozri nižšie verš 18 nn. a verš 42 n.

1Krn 2,10 - Porov. Rút 4,18–22. – O Nahasonovi pozri Nm 2,3.

1Krn 2,23 - O Gesurcoch pozri 2 Sam 3,3.

1Krn 2,31 - Oholai bolo dievča (porov. verš 34), ako dcéra-dedička však mala synovské práva a je zaradená aj do rodokmeňa.

1Krn 2,45 - Betsur je blízko Hebronu.

1Krn 2,46 - Osnova je asi porušená. Miesto niektorého Gezeza treba pravdepodobne čítať Jahadaiho (Jahaddai; porov. verš 47).

1Krn 2,55 - O Rechabovcoch porov. 2 Kr 10,15.