výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

1Krn 2, 1-55

1 Toto sú Izraelovi synovia: Rúben, Šimeón, Lévi, Júda, Jissákar, Zebúlun, 2 Dán, Jozef, Benjamín, Naftáli, Gád a Ašér. 3 Júdovi synovia: Ér, Ónan a Šéla, traja, ktorých mal so Šúovou dcérou, Kanaánkou. Ér, Júdov prvorodený, sa však znepáčil Hospodinovi, preto ho usmrtil. 4 Jeho nevesta Támar mu porodila Pereca a Zeracha. Všetkých Júdových synov bolo päť. 5 Perecovi synovia: Checrón a Chámul. 6 Zerachovi synovia: Zimri, Étan, Héman, Kalkól a Dára, spolu päť. 7 Karmího syn bol Ákar, ktorý priviedol Izrael do skazy tým, že nedodržal hubiacu kliatbu. 8 Étanovým synom bol Azarja. 9 Checrónovi sa narodili synovia: Jerachmeel, Rám a Kelúbaj. 10 Rám splodil Ammínadaba, Ammínadab splodil Nachšóna, knieža Júdovcov. 11 Nachšón splodil Salmu a Salma splodil Bóaza. 12 Bóaz splodil Obéda, Obéd splodil Izaja. 13 Izaj splodil Elíaba ako prvorodeného, Abínadaba druhého, Šimeu tretieho, 14 Netaneela štvrtého, Radaja piateho, 15 Ócema šiesteho, Dávida siedmeho. 16 Ich sestry boli Cerúja a Abígajil. Synovia Cerúje: Abšaj, Jóab a Asáel, traja. 17 Abígajil porodila Amásu a Amásovým otcom bol Izmaelita Jeter. 18 Káleb, syn Checrónov, splodil so ženami Azúbou a Jeriót týchto synov: Jéšera, Šóbaba a Ardóna. 19 Po smrti Azúby si vzal Káleb Efratu a tá mu porodila Chúra. 20 Chúr splodil Úriho a Úri splodil Becaleela. 21 Potom vošiel Checrón k dcére Makíra, otca Gileádovho. Mal šesťdesiat rokov, keď si ju vzal, porodila mu Segúba. 22 Segúb splodil Jaíra, ktorý mal dvadsaťtri miest v Gileádskom kraji. 23 No Gešúreji a Aramejčania im odobrali Jaírove stanové dediny, Kenát a jeho osady, spolu šesťdesiat miest. Tí všetci sú synovia Makíra, otca Gileádovho. 24 Po Checrónovej smrti vošiel Káleb k Efrate, žene svojho otca Checróna, a porodila mu Ašchúra, otca Tekóu. 25 Synovia Jerachmeela, Checrónovho prvorodeného, boli: prvorodený syn Rám, ďalej Búna, Óren, Ócem a Achija. 26 Jerachmeel mal aj druhú ženu menom Atára; tá bola matkou Ónamovou. 27 Synovia Ráma, Jerachmeelovho prvorodeného, boli: Maac, Jámin a Éker. 28 Synovia Ónamovi boli: Šammaj a Jáda. Synovia Šammajovi: Nádab a Abíšur. 29 Abíšurova žena sa volala Abíhajil. Tá mu porodila Achbána a Mólida. 30 Synovia Nádabovi: Seled a Appajim. Seled nezanechal synov. 31 Syn Appajimov bol Jišei, syn Jišeiho Šéšan a syn Šéšanov Achlaj. 32 Synovia Jádu, brata Šammajovho: Jeter a Jonatán. Jeter nezanechal synov. 33 Jonatánovi synovia: Pelet a Záza. To boli synovia Jerachmeela. 34 Šéšan nemal synov, iba dcéry. Mal však egyptského sluhu menom Jarcha. 35 Tomu dal svoju dcéru za ženu. Porodila mu Attaja. 36 Attaj splodil Nátana, Nátan splodil Zábada, 37 Zábad splodil Eflála, Eflál splodil Obéda, 38 Obéd splodil Jehua a Jehu splodil Azarju. 39 Azarja splodil Cheleca, Chelec splodil Eleásu, 40 Eleása splodil Sismaja a Sismaj splodil Šallúma, 41 Šallúm splodil Jekamju a Jekamja splodil Elíšamu. 42 Synovia Káleba, brata Jerachmeelovho: prvorodený Méša, otec Zífov, a druhý syn Máreša, Hebronov otec. 43 Hebronovi synovia: Kórach, Tappúach, Rekem a Šema. 44 Šema splodil Rachama, otca Jorkoáma a Rekem splodil Šammaja. 45 Šammajovým synom bol Maón a Maón bol otcom Bét-Cúra. 46 Éfa, vedľajšia Kálebova žena, porodila Chárana, Mócu a Gázeza. Cháran splodil Gázeza. 47 Synovia Jahdaja: Regem, Jótam, Géšan, Pelet, Éfa a Šaaf. 48 Maaka, Kálebova vedľajšia žena, porodila Šebera a Tirchanu. 49 Ďalej porodila Šaafa, otca Madmannu, Ševu, otca Makbenovho a otca Gibeu. Dcéra Kálebova bola Aksa. 50 Títo boli synovia Káleba: Chúr, prvorodený Efraty, Šóbal, otec Kirjat-Jearímu, 51 Salma, otec Betlehema, Cháref, otec Bét-Gáderu. 52 Šóbal, otec Kirjat-Jearímu mal synov: Haróeho a polovicu Menuchóťanov. 53 Rody Kirjat-Jearíma tvorili Jitrijci, Pútovci, Šumátovci a Mišraovci. Z nich pochádzali Coreanci a Eštaulci. 54 Synovia Salmovi: Betlehem, Netófania, Atrót-Bét-Jóab, druhá polovica Mánachatejov, inak Coreancov. 55 Rody pisárov, ktorí bývali v Jabbéci: Tireateji, Šimeateji a Súkateji. Oni boli Kíneji, ktorí pochádzali od Chammata, otca Bét-Rekábovho.

1Krn 2, 1-55

Verš 1
Toto sú Izraelovi synovia: Rúben, Šimeón, Lévi, Júda, Jissákar, Zebúlun,
Gn 29:32 - Lea počala, porodila syna a dala mu meno Rúben. Povedala: Hospodin vzhliadol na moje utrpenie; môj muž ma už teraz bude milovať.
Gn 30:5 - Bilha počala a Jákobovi porodila syna.
Gn 35:18 - Keď jej život vyhasínal a smrť sa približovala, dala svojmu synovi meno Ben-Oní; otec ho však nazval Benjamín.
Gn 35:22 - Keď už býval v tejto krajine, Rúben odišiel a spal s Bilhou, vedľajšou ženou svojho otca. Izrael sa to však dozvedel. Jákob mal dvanásť synov.
Gn 46:8 - Toto sú mená Izraelových synov, ktorí prišli do Egypta — teda Jákoba a jeho synov: Jákobov prvorodený syn bol Rúben.

Verš 3
Júdovi synovia: Ér, Ónan a Šéla, traja, ktorých mal so Šúovou dcérou, Kanaánkou. Ér, Júdov prvorodený, sa však znepáčil Hospodinovi, preto ho usmrtil.
Gn 38:3 - Ona počala, porodila syna a Júda mu dal meno Ér.
Gn 46:12 - Júdovi synovia: Ér, Ónan, Šéla, Perec a Zerach. Ér a Ónan však zomreli v Kanaáne. Perecovi synovia boli Checrón a Chámul.
Nm 26:19 - Júdovci Ér a Ónan, ktorí zomreli v Kanaáne.

Verš 4
Jeho nevesta Támar mu porodila Pereca a Zeracha. Všetkých Júdových synov bolo päť.
Gn 38:28 - Keď rodila, jedno z nich vystrčilo ruku. Babica mu na ňu priviazala červenú šnúrku a povedala: Tento vyjde prvý.
Mt 1:3 - Júda s Támar splodil syna Pereca a Zeracha, Perec splodil Checróna, Checrón splodil Ráma,

Verš 5
Perecovi synovia: Checrón a Chámul.
Gn 46:12 - Júdovi synovia: Ér, Ónan, Šéla, Perec a Zerach. Ér a Ónan však zomreli v Kanaáne. Perecovi synovia boli Checrón a Chámul.

Verš 7
Karmího syn bol Ákar, ktorý priviedol Izrael do skazy tým, že nedodržal hubiacu kliatbu.
Joz 7:25 - Jozua povedal: Prečo si nás uvrhol do nešťastia? Teba nech dnes uvrhne Hospodin do nešťastia! Potom ho celý Izrael ukameňoval — ich telá spálili a ukameňovali. —

Verš 10
Rám splodil Ammínadaba, Ammínadab splodil Nachšóna, knieža Júdovcov.
Rút 4:19 - Checrón splodil Ráma. Rám splodil Ammínadaba.
Mt 1:3 - Júda s Támar splodil syna Pereca a Zeracha, Perec splodil Checróna, Checrón splodil Ráma,
Nm 1:7 - za Júdovcov Nachšón, syn Ammínadaba;
Nm 2:3 - Vpredu na východnej strane bude zástava Júdovho tábora a jeho zástupy. Vodcom Júdovcov bude Nachšón, syn Ammínadaba.

Verš 20
Chúr splodil Úriho a Úri splodil Becaleela.
Ex 31:2 - Pozri, povolal som po mene Becaleela, Úriho syna, Chúrovho vnuka z Júdovho kmeňa.

1Krn 2,1-2 - Porov. Gn 35,23–26.

1Krn 2,3 - Porov. Gn 38.

1Krn 2,7 - O veciach prepadnutých kliatbe (chérem) porov. pozn. k 1 Sam 15,3. – Acharov (Achanov) prípad pozri Joz 7,1–26, hlavne v. 26. – Kto bol Charmi, pozri Joz 7,1.

1Krn 2,9 - V rodokmeňoch sa často spomína nielen syn, ale celý synov rod, ako aj tu Kalebovci, potomkovia Kaleba, o ktorých pozri nižšie verš 18 nn. a verš 42 n.

1Krn 2,10 - Porov. Rút 4,18–22. – O Nahasonovi pozri Nm 2,3.

1Krn 2,23 - O Gesurcoch pozri 2 Sam 3,3.

1Krn 2,31 - Oholai bolo dievča (porov. verš 34), ako dcéra-dedička však mala synovské práva a je zaradená aj do rodokmeňa.

1Krn 2,45 - Betsur je blízko Hebronu.

1Krn 2,46 - Osnova je asi porušená. Miesto niektorého Gezeza treba pravdepodobne čítať Jahadaiho (Jahaddai; porov. verš 47).

1Krn 2,55 - O Rechabovcoch porov. 2 Kr 10,15.