výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

1Krn 21, 1-30

1 Proti Izraelu povstal satan a naviedol Dávida, aby sčítal Izrael. 2 Dávid prikázal Jóabovi a hodnostárom ľudu: Choďte a spočítajte Izrael od Beér-Šeby po Dán. Prineste mi výsledok, aby som vedel, koľko ho je. 3 Jóab však namietal: Nech Hospodin stonásobne rozmnoží svoj ľud! Beztak sú všetci, môj pán a kráľ, sluhami môjho pána. Prečo si to môj pán žiada? Prečo by sa tým mal Izrael previniť? 4 Kráľov príkaz však Jóaba prinútil. Tak sa Jóab vydal na cestu, prešiel celý Izrael a prišiel do Jeruzalema. 5 Jóab oznámil Dávidovi výsledok sčítania ľudu: celý Izrael vykazoval milión stotisíc mužov, ktorí narábali s mečom, a Júdovcov bolo štyristosedemdesiattisíc mužov, schopných narábať s mečom. 6 Léviho a Benjamína medzi nich nezarátal, lebo kráľov príkaz sa Jóabovi sprotivil. 7 Ani Bohu sa tá vec nepáčila, a preto Izrael potrestal. 8 Vtedy Dávid Bohu povedal: Veľmi som zhrešil, keď som vykonal sčítanie. Teraz, prosím, odpusť svojmu služobníkovi vinu, lebo som konal veľmi nerozvážne. 9 Hospodin povedal Dávidovmu vidcovi Gádovi: 10 Odkáž Dávidovi: Takto vraví Hospodin: Dávam ti na výber tri možnosti, jednu z nich si zvoľ a ja ti ju splním. 11 Nato odišiel Gád k Dávidovi a povedal mu: Takto vraví Hospodin: Vyber si: 12 buď tri roky hladu, alebo tri mesiace porážok od tvojich nepriateľov, takže by ťa stíhal nepriateľov meč, alebo tri dni Hospodinovho meča, takže by v krajine nastal mor a anjel Hospodina by pustošil na celom území Izraela. Premysli si teda, čo mám odkázať tomu, ktorý ma poslal. 13 Dávid povedal Gádovi: Je mi veľmi úzko. Nech sa radšej dostanem do ruky Hospodina, lebo je nesmierne jeho milosrdenstvo, len nech sa nedostanem do ruky človeka. 14 Hospodin dopustil na Izrael mor, takže naň zahynulo sedemdesiattisíc Izraelitov. 15 Boh poslal na pustošenie Jeruzalema anjela. Keď anjel pustošil, Hospodin sa pozrel a oľutoval pohromu. Pustošiacemu anjelovi prikázal: To stačí! Prestaň! Hospodinov anjel stál pri humne Jebúseja Ornána. 16 Keď sa Dávid rozhliadol, uvidel medzi zemou a nebom stáť Hospodinovho anjela s vytaseným mečom v ruke, zamiereným na Jeruzalem. Vtedy padol Dávid i starší, odiati vrecovinou, na tvár. 17 Dávid povedal Bohu: Ja som nariadil sčítať ľud a dopustil sa zlého. Čo však urobilo toto stádo? Hospodin, Bože môj, treba potrestať mňa a moju rodinu, nie však tvoj ľud. 18 Vtedy odkázal Hospodinov anjel po Gádovi Dávidovi, aby šiel postaviť na humne Jebúseja Ornána Hospodinovi oltár. 19 Dávid odišiel na výzvu Gáda, ktorý hovoril v mene Hospodina. 20 Keď sa Ornán obrátil, uzrel anjela. Jeho štyria synovia, ktorí boli s ním, sa skryli. Ornán práve mlátil pšenicu. 21 Dávid sa pobral k nemu. Keď sa Ornán obzrel a uvidel Dávida, vyšiel z humna a poklonil sa mu tvárou po zem. 22 Dávid navrhol Ornánovi: Prepusť mi pozemok, na ktorom je humno, aby som na ňom postavil Hospodinovi oltár. Tak sa zastaví na ľude pohroma. Predaj mi ho za plnú cenu. 23 Ornán odpovedal Dávidovi: Vezmi si ho. Nech môj pán, kráľ, urobí, čo uzná za vhodné. Pozri, dávam dobytok na spaľované obety, náradie na mlátenie ako palivo i pšenicu na pokrmovú obetu; všetko dávam. 24 Kráľ Dávid však povedal Ornánovi: To nie! Odkúpim to len za plnú cenu. Neprinesiem predsa Hospodinovi to, čo je tvoje, ani nebudem obetovať to, čo ma nič nestojí. 25 Dávid odvážil Ornánovi za ten pozemok šesťsto šekelov zlata. 26 Dávid tam postavil Hospodinovi oltár, na ktorom prinášal spaľované obety a obety spoločenstva. Keď vzýval Hospodina, odpovedal mu zoslaním ohňa na oltár spaľovanej obety. 27 Na príkaz Hospodina si anjel zastrčil meč do pošvy. 28 Odvtedy, ako Dávid videl, že mu Hospodin na humne Jebúseja Ornána odpovedal, obetoval tam. 29 Príbytok Hospodinov, ktorý zhotovil Mojžiš na púšti, a oltár na spaľované obety sa vtedy nachádzali na výšine v Gibeóne. 30 Dávid však nemohol k nemu zájsť, aby sa poradil s Bohom, lebo ho vydesil meč Hospodinovho anjela.

1Krn 21, 1-30

1Krn 21,1 - O satanovi pozri pozn. k 2 Sam 24,1.

1Krn 21,28 - Dávid sa bál ísť na výšinu v Gabaone, videl, že si Pán za bohoslužobné miesto vyvolil priestor, kde bolo Ornanovo humno, preto sa obával, že by ho Pán zas trestal, keby inde chcel konať bohoslužbu.