výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

1Krn 22, 1-19

1 Dávid vyhlásil: Toto bude dom Hospodina, Boha, a tu bude mať Izrael oltár na spaľované obety. 2 Dávid dal sústrediť cudzincov, ktorí boli v Izraeli, a určil ľudí na okresávanie kamenných kvádrov na stavbu Božieho domu. 3 Dávid zaobstaral množstvo železa na klince do krídel brán i na skoby, množstvo bronzu, ktoré sa nedalo odvážiť, 4 a nesmierne veľa cédrového dreva. Sidončania a Týrčania totiž dodávali Dávidovi mnoho cédrového dreva. 5 Dávid povedal: Môj syn Šalamún je ešte neskúsený mladík, dom však, ktorý sa má postaviť Hospodinovi, treba vybudovať tak, aby vzbudzoval obdiv a nádheru vo všetkých krajinách. Musím na to urobiť prípravy. Dávid zaobstaral ešte pred svojou smrťou množstvo materiálu. 6 Potom si zavolal syna Šalamúna a prikázal mu postaviť dom Hospodinovi, Bohu Izraela. 7 Dávid hovoril svojmu synovi Šalamúnovi: Sám som pomýšľal postaviť dom menu Hospodina, svojho Boha. 8 Hospodin mi však vyčítal: Prelial si veľa krvi a zviedol urputné boje. Nepostavíš dom môjmu menu, lebo si predo mnou prelial veľa krvi na zem. 9 Narodí sa ti však syn, ktorý prinesie pokoj. Zaistím mu mier od všetkých jeho okolitých nepriateľov. Veď sa bude volať Šalamún. Za jeho vlády dám Izraelu mier a spokojnosť. 10 On postaví môjmu menu dom. Bude mi synom a ja jemu otcom. Jeho kráľovský trón nad Izraelom natrvalo upevním. 11 Teraz, syn môj, nech ťa sprevádza Hospodin, aby si úspešne vybudoval dom Hospodina, svojho Boha, ako o tebe povedal. 12 Len nech ti dá Hospodin múdrosť a um. Nech ťa ustanoví nad Izraelom, aby si zachovával zákon Hospodina, svojho Boha. 13 Úspech dosiahneš vtedy, keď budeš dbať na plnenie ustanovení a právnych predpisov, ktoré vydal Hospodin Mojžišovi pre Izrael. Buď silný a odvážny! Neboj sa a nestrachuj! 14 Napriek svojim trápeniam som zaobstaral pre Hospodinov dom stotisíc talentov zlata, milión talentov striebra a množstvo bronzu a železa, ktoré sa nedá zvážiť, takže je toho hojnosť. Zadovážil som i drevo a kamene. K tomu musíš ešte pridať. 15 Máš pri sebe mnohých remeselníkov: kamenárov, tesárov a rôznych majstrov na každú prácu. 16 Zlata, striebra, bronzu a železa je nespočetné množstvo. Daj sa do práce a Hospodin nech je s tebou! 17 Nato vyzval Dávid všetkých izraelských hodnostárov, aby boli jeho synovi Šalamúnovi nápomocní: 18 Hospodin, váš Boh, je s vami a zaistil vám mier od okolia, lebo mi vydal do moci obyvateľov krajiny, ktorá musí poslúchať Hospodina a jeho ľud. 19 Teraz sa srdcom a celou bytosťou zamerajte na hľadanie Hospodina, svojho Boha. Dajte sa do stavby svätyne Hospodina, Boha, aby sa preniesla archa Hospodinovej zmluvy i posvätné náboženské predmety do domu, ktorý sa má postaviť na počesť Hospodinovho mena.

1Krn 22, 1-19

Verš 8
Hospodin mi však vyčítal: Prelial si veľa krvi a zviedol urputné boje. Nepostavíš dom môjmu menu, lebo si predo mnou prelial veľa krvi na zem.
1Krn 28:3 - Boh mi však povedal: Ty nemôžeš postaviť dom môjmu menu, lebo si ako bojovník prelial krv.

Verš 10
On postaví môjmu menu dom. Bude mi synom a ja jemu otcom. Jeho kráľovský trón nad Izraelom natrvalo upevním.
2Sam 7:13 - On postaví dom na počesť môjho mena a ja natrvalo upevním jeho kráľovský trón.
1Kr 5:5 - Počas celej vlády Šalamúna býval Júda a Izrael od Dánu až po Beér-Šebu bezpečne, každý pod svojím viničom a pod svojím figovníkom.

Verš 13
Úspech dosiahneš vtedy, keď budeš dbať na plnenie ustanovení a právnych predpisov, ktoré vydal Hospodin Mojžišovi pre Izrael. Buď silný a odvážny! Neboj sa a nestrachuj!
Dt 31:7 - Mojžiš zavolal Jozuu a v prítomnosti celého Izraela mu povedal: Buď silný a udatný, lebo ty uvedieš tento ľud do krajiny, ktorú Hospodin pod prísahou sľúbil dať jeho otcom a ty im ju odovzdáš do dedičného vlastníctva.
Joz 1:7 - Len buď silný a veľmi odvážny, aby si konal podľa zákona, ktorý ti prikázal môj služobník Mojžiš. Neodboč od neho ani napravo, ani naľavo, aby si si rozumne počínal vo všetkom, čo podnikneš.

1Krn 22,2 - "Cudzinci" boli asi kanaánski praobyvatelia Palestíny, ktorí sa lepšie rozumeli do rozličných remesiel než Izraeliti.

1Krn 22,6 - Porov. 2 Sam 7,2 n.

1Krn 22,9 - Meno Šalamún znamená "pokojný" (šálóm = pokoj).

1Krn 22,14 - Obrovské číslice stotisíc a milión sú okrúhle čísla, neoznačujú množstvo, ale znamenajú len "veľmi veľa".