výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

1Krn 7, 1-40

1 Synovia Jissákarovi: Tóla, Púa, Jášub a Šimrón, štyria. 2 Synovia Tólaovi: Uzzi, Refája, Jeríel, Jachmaj, Jibsám a Samuel, predáci tólovských rodín, udatní hrdinovia podľa svojich rodov. Za čias Dávida bol ich počet dvadsaťdvatisícšesťsto mužov. 3 Syn Uzziho: Jizrachja. Synovia Jizrachjovi: Míkael, Obadja, Joel a Jiššija, piati, všetko predáci. 4 K nim patrili podľa ich rodov a rodín bojové vojenské oddiely, ktoré mali tridsaťšesťtisíc mužov. Oplývali totiž ženami a synmi. 5 Ich bratov zo všetkých rodov Jissákarových a do rodových zoznamov zapísaných bolo osemdesiatsedemtisíc udatných hrdinov. 6 Synovia Benjamínovi: Bela, Beker a Jedíael, traja. 7 Synovia Belovi: Ecbón, Uzzi, Uzzíel, Jerimót a Íri, päť rodinných predákov a udatných hrdinov. Záznam o nich udával dvadsaťdvatisíctridsaťštyri mužov. 8 Synovia Bekerovi: Zemíra, Jóaš, Elíezer, Eljóenaj, Omri, Jeremót, Abija, Anatót a Álemet. Tí všetci sú synmi Bekera. 9 Zapísaných do rodových zoznamov, predákov rodín a udatných hrdinov bolo dvadsaťdvatisícdvesto mužov. 10 Syn Jedíaelov: Bilhán. Synovia Bilhánovi: Jeúš, Benjamín, Ehúd, Kenaana, Zétan, Taršíš a Achíšachar. 11 Títo všetci sú synovia Jedíaelovi, predáci rodov, sedemnásťtisícdvesto udatných hrdinov, pripravených zasiahnuť do boja. 12 Synovia Írovi: Šuppím a Chuppím. Synom Achéra bol Chuším. 13 Synovia Naftáliho: Jachacíel, Gúni, Jécer a Šallúm, vnuci Bilhy. 14 Syn Menaššeho: Asríel, ktorého porodila jeho aramejská vedľajšia žena. Porodila Makíra, otca Gileádu. 15 Makír oženil Chuppíma a Šuppíma. Jeho sestra sa volala Maaka a druhý syn sa volal Celofchád. Celofchád mal iba dcéry. 16 Makírova žena Maaka porodila syna a dala mu meno Pereš, jeho brat sa volal Šereš a jeho synovia Úlam a Rekem. 17 Úlamov syn bol Bedán. To sú synovia Gileáda, syna Makíra, syna Menaššeho. 18 Jeho sestra Hammóleket porodila Išhóda, Abíezera a Machlu. 19 Synovia Šemídovi: Achján, Šekem, Likchi a Aníam. 20 Synovia Efrajimovi: Šútelach, jeho syn Bered, jeho syn Tachat, jeho syn Eleáda, jeho syn Tachat, 21 jeho syn Zábad, jeho syn Šútelach, Ézer a Eleád. Povraždili ich však domáci muži z Gátu, lebo sa dohrnuli, aby ich obrali o stáda. 22 Ich otec Efrajim dlho smútil a bratia ho prišli potešiť. 23 Nato vošiel k svojej žene, ktorá počala a porodila syna, ktorému dal meno Bería, lebo jeho dom stihlo nešťastie. 24 Jeho dcéra bola Šeera; vybudovala Dolný i Horný Bét-Chorón a Uzzén-Šeeru. 25 Jeho syn bol Refach a Rešef, jeho syn Telach, jeho syn Tachan, 26 jeho syn Laedán, jeho syn Ammíhud, jeho syn Elíšama, 27 jeho syn Nún, jeho syn Jozua. 28 Ich majetok a sídla boli: Bétel s priľahlými osadami, na východe Naarán, na západe Gézer s priľahlými osadami, Šekem s priľahlými osadami až po Ajju s priľahlými osadami. 29 Menaššeovci mali Bét-Šeán a jeho osady, Taanak a jeho osady, Megiddo a jeho osady, Dór a jeho osady. V nich bývali potomkovia Jozefa, syna Izraelovho. 30 Synovia Ašérovi: Jimna, Jišva, Jišvi a Bería. Serach bola ich sestrou. 31 Synovia Beríovi: Cheber a Malkíel, ktorý bol otcom Birzajitovým. 32 Cheber splodil Jafléta, Šómera a Chótama a ich sestru Šúu. 33 Synovia Jaflétovi: Pásak, Bimhál a Ašvát. To sú synovia Jaflétovi. 34 Synovia Šemerovi: Achi, Rohga, Jechubba a Aram. 35 Synovia jeho brata Hélema: Cófach, Jimna, Šéleš a Ámal. 36 Synovia Cófachovi: Súach, Charnefer, Šúal, Beri, Jimra, 37 Becer, Hód, Šamma, Šilša, Jitrán a Beéra. 38 Synovia Jeterovi: Jefunne, Pispa a Ara. 39 Synovia Ullovi: Árach, Channíel a Ricja. 40 Tí všetci boli synovia Ašérovi, predáci rodín, vyberaní udatní hrdinovia, popredné kniežatá. Podľa rodového záznamu počet ozbrojencov do vojny bol dvadsaťšesťtisíc mužov.

1Krn 7, 1-40

Verš 1
Synovia Jissákarovi: Tóla, Púa, Jášub a Šimrón, štyria.
Gn 46:13 - Jissákarovi synovia: Tóla, Puvva, Jób a Šimrón.
Nm 26:23 - Jissákarovci podľa svojich rodov: Tóla a tólaovský rod, Púva a púvovský rod,

Verš 20
Synovia Efrajimovi: Šútelach, jeho syn Bered, jeho syn Tachat, jeho syn Eleáda, jeho syn Tachat,
Nm 26:35 - Efrajimovci podľa svojich rodov: Šútelach a šútelachovský rod, Beker a bekerovský rod, Tachan a tachanovský rod.

Verš 30
Synovia Ašérovi: Jimna, Jišva, Jišvi a Bería. Serach bola ich sestrou.
Gn 46:17 - Ašérovi synovia: Jimna, Jišva, Jišvi, Bería a ich sestra Serach. Beríovi synovia: Cheber a Malkíel.
Nm 26:44 - Ašérovci podľa svojich rodov: Jimna a jimnovský rod, Jišvi a jišviovský rod, Bería a beríovský rod.

Verš 6
Synovia Benjamínovi: Bela, Beker a Jedíael, traja.
Gn 46:21 - Benjamínovi synovia: Bela, Beker, Ašbél, Géra, Naáman, Échi, Róš, Muppím, Chuppím a Ard.
Nm 26:38 - Benjamínovci podľa svojich rodov: Bela a belovský rod, Ašbél a ašbélovský rod, Achíram a achíramovský rod,
1Krn 8:1 - Benjamín splodil Belu, svojho prvorodenca, Ašbéla druhého, Achracha tretieho,

Verš 28
Ich majetok a sídla boli: Bétel s priľahlými osadami, na východe Naarán, na západe Gézer s priľahlými osadami, Šekem s priľahlými osadami až po Ajju s priľahlými osadami.
Joz 16:1 - Podiel, ktorý lósom pripadol Jozefovcom, siaha od Jordána pri Jerichu na východ od jerišských vôd na púšť. Hranica vystupuje od Jericha na pohorie k Bételu.

1Krn 7,2 - O sčítaní ľudu za čias Dávida pozri 2 Sam hl. 24; porov. 1 Krn 21,1–27.

1Krn 7,5 - Po rodokmeni Isachara by mal nasledovať rodokmeň Zabulona, ten však chýba. Podobne po rodokmeni Benjamínovcov chýba rodokmeň Danovcov, ak je len meno Hasim vo v. 12 nie zvyškom tohto rodokmeňa; porov. Gn 46,23 a Nm 26,42.

1Krn 7,14-15 - Osnova je v týchto veršoch kusá a chybná. 15. verš prekladáme podľa osnovy Hummelauera.

1Krn 7,21 - Výpravu, o ktorej je tu reč, podnikli Efraimci ešte za života svojho otca z Egypta.

1Krn 7,23 - Meno Beria (presnejšie prepísané: Berááh) znamená "v nešťastí".

1Krn 7,28 - Noran pozri Joz 16,7.