výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1Krn 6, 1-66

1 Léviho synovia: Gerson, Kaát a Merari. 2 Toto sú mená Gersonových synov: Lobni a Semei. 3 Kaátovi synovia: Amram, Isaár, Hebron a Oziel. 4 Merariho synovia: Moholi a Musi. A toto sú Léviho rody podľa rodín: 5 Od Gersona jeho syn Lobni, jeho syn Jahat, jeho syn Zama, 6 jeho syn Joah, jeho syn Ado, jeho syn Zara, jeho syn Jetrai. 7 Kaátovi synovia: jeho syn Aminadab, jeho syn Kore, jeho syn Asir, 8 jeho syn Elkana, jeho syn Abiasaf, jeho syn Asir, 9 jeho syn Tahat, jeho syn Uriel, jeho syn Oziáš, jeho syn Šaul. 10 Elkanovi synovia: Amasai, Achimot 11 a Elkana. Elka-Enovi synovia: jeho syn Sofai, jeho syn Nahat, 12 jeho syn Eliab, jeho syn Jeroham, jeho syn Elkana … 13 Samuelovi synovia: … , prvorodený, a druhý Abiáš. 14 Merariho synovia: Moholi, jeho syn Lobni, jeho syn Semei, jeho syn Oza, 15 jeho syn Samaa, jeho syn Hagiáš, jeho syn Asaiáš. 16 A toto sú tí, ktorých Dávid ustanovil na spev v Pánovom dome odvtedy, keď sa archa dostala na pokoj. 17 Konali službu spevu pred stanom zhromaždenia, kým Šalamún nepostavil v Jeruzaleme Pánov dom. Svoju službu zastávali podľa svojich ustanovení. 18 Službu konali títo a ich synovia: Z Kaátových synov: spevák Heman, syn Joela, syna Samuela, 19 syna Elkanu, syna Jerohama, syna Eliela, syna Tohuho, 20 syna Sufa, syna Elkanu, syna Mahata, syna Amasaiho, 21 syna Elkanu, syna Johela, syna Azariáša, syna Sofoniáša, 22 syna Tahata, syna Asira, syna Abiasafa, syna Koreho, 23 syna Isaára, syna Kaáta, syna Léviho, syna Izraela. 24 A jeho brat Asaf, ktorý mu stál po pravici; Asaf, syn Barachiáša, syna Samau, 25 syna Michaela, syna Basaiáša, syna Melchiáša, 26 syna Atanaiho, syna Zaru, syna Adaiho, 27 syna Etana, syna Zamu, syna Semeia, 28 syna Jeta, syna Gersona, syna Léviho. 29 Merariho synovia, ich bratia, po ľavej strane: Etan, syn Kusiho, syna Abdiho, syna Malocha, 30 syna Hasabiáša, syna Amasiáša, syna Helkiáša, 31 syna Amasaiho, syna Boniho, syna Somera, 32 syna Moholiho, syna Musiho, syna Merariho, syna Léviho. 33 Ich bratia leviti boli ustanovení na rozličnú službu v stánku Pánovho domu: 34 Áron a jeho synovia pálili na oltári zápalných obiet a na kadidlovom oltári, konali rozličné služby vo veľsvätyni a mali uzmierovať za Izrael podľa všetkého toho, čo prikázal Pánov služobník Mojžiš. 35 A toto sú Áronovi synovia: jeho syn Eleazar, jeho syn Finés, jeho syn Abisue, 36 jeho syn Boki, jeho syn Ozi, jeho syn Zarahiáš, 37 jeho syn Merajot, jeho syn Amariáš, jeho syn Achitob, 38 jeho syn Sadok, jeho syn Achimás. 39 A toto sú ich sídla, totiž Áronových synov rodu Kaátovcov, podľa ich okresov a obvodov, ako im pripadli žrebom: 40 V júdskej krajine im dali Hebron s okolitými pastvinami, 41 ale pole, mestá a jeho dvory dali Jefonovmu synovi Kalebovi. 42 Áronovým synom dali útočištné mesto Hebron, ďalej Lobnu a jej pastviny, Jeter a Estemo s jeho pastvinami, 43 Helon a jeho pastviny, Dabir a jeho pastviny, 44 Asan a jeho pastviny, Betsemes a jeho pastviny. 45 Z Benjamínovho kmeňa Gebu a jej pastviny, Almat a jeho pastviny, Anatot a jeho pastviny: všetkých ich miest bolo trinásť, podľa ich rodov. 46 A Kaátovým synom, ktorí ešte ostali z rodov kmeňa, (určili) z polovice Manassesovho kmeňa žrebom desať miest. 47 Gersonovým synom podľa ich rodov z Isacharovho kmeňa, z Aserovho kmeňa, z Neftaliho kmeňa a z Manassesovho kmeňa v Bášane trinásť miest. 48 Merariho synom podľa ich rodov z Rubenovho kmeňa, z Gadovho kmeňa, zo Zabulonovho kmeňa žrebom dvanásť miest. 49 Synovia Izraela dali levitom mestá a ich pastviny. 50 Určili (im) žrebom z kmeňa Júdových synov, z kmeňa Simeonových synov a z kmeňa Benjamínových synov tie mestá, ktoré vypočítali podľa mena. 51 Podielové mestá tých, čo patrili k rodom Kaátových synov, boli z Efraimovho kmeňa. 52 Dali im útočištné mesto Sichem a jeho pastviny na Efraimských vrchoch, potom Gazer a jeho pastviny, 53 Jekmaám a jeho pastviny, Bethoron a jeho pastviny, 54 Helon a jeho pastviny, Getremon a jeho pastviny. 55 A z polovice Manassesovho kmeňa Aner a jeho pastviny a Balám a jeho pastviny ostatným rodom Kaátových synov. 56 Gersonovým synom (dali) z rodov polovice Manassesovho kmeňa Golan v Bášane a jeho pastviny, Aštarot a jeho pastviny, 57 z Isacharovho kmeňa Kedeš a jeho pastviny, Daberet a jeho pastviny, 58 Ramot a jeho pastviny, Anem a jeho pastviny, 59 z Aserovho kmeňa Masal a jeho pastviny, Abdon a jeho pastviny, 60 Hukak a jeho pastviny a Rohob a jeho pastviny, 61 z Neftaliho kmeňa Kedeš v Galilei a jeho pastviny, Hamon a jeho pastviny a Karjataim a jeho pastviny. 62 Ostatným Merariho synom zo Zabulonovho kmeňa Remono a jeho pastviny a Tábor a jeho pastviny. 63 V Zajordánsku naproti Jerichu, východne od Jordána z Rubenovho kmeňa Bosor na pustatine a jeho pastviny, Jasu a jej pastviny, 64 Kademot a jeho pastviny a Mefaát a jeho pastviny. 65 A z Gadovho kmeňa Ramot v Galaáde a jeho pastviny, Manaim a jeho pastviny, 66 Hesebon a jeho pastviny a Jezer a jeho pastviny.

1Krn 6, 1-66

Verš 1
Léviho synovia: Gerson, Kaát a Merari.
Gn 46:11 - Léviho synovia: Gerson, Kaát a Merari.
Ex 6:16 - Toto sú mená synov Léviho podľa ich pôvodu: Gerson, Kaát a Merari. A Lévi žil stotridsaťsedem rokov.
Nm 26:57 - A toto sú prehliadnutí leviti podľa svojich čeľadí: z Gersona pochádza čeľaď Gersonovcov, z Kaáta čeľaď Kaátovcov a z Merariho čeľaď Merariovcov.
1Krn 23:6 - Dávid ich rozdelil na skupiny podľa Léviho synov Gersona, Kaáta a Merariho.

Verš 8
jeho syn Elkana, jeho syn Abiasaf, jeho syn Asir,
2Sam 8:17 - Achitobov syn Sadok a Achimelechov syn Abiatar boli kňazmi a Saraiáš bol pisárom.
2Sam 15:27 - Potom kráľ povedal kňazovi Sadokovi: „Videc, ty sa vráť v pokoji do mesta! Tvoj syn Achimás a Abiatarov syn Jonatán, vaši dvaja synovia nech sú s vami!

Verš 16
A toto sú tí, ktorých Dávid ustanovil na spev v Pánovom dome odvtedy, keď sa archa dostala na pokoj.
Ex 6:17 - Gersonovi synovia: Lobni a Semei podľa svojich čeľadí.

Verš 49
Synovia Izraela dali levitom mestá a ich pastviny.
Ex 30:7 - Áron bude na ňom spaľovať voňavé kadidlo. Bude ho páliť každé ráno, keď upraví lampy.
Ex 30:10 - Áron na ňom raz do roka vykoná zmierny obrad s krvou obetovanou za hriechy, čo je na zmierenie. Zmierenie vykoná na ňom raz do roka a bude to z pokolenia na pokolenie. On bude presvätý Pánovi.“
Nm 4:16 - Ich hlavou bude syn kňaza Árona Eleazar a bude mať na starosti olej do lámp, voňavý tymian, ustavičnú obetu, olej na pomazanie, svätostánok a všetko, čo sa v ňom nachodí, svätyňu a všetko jej náčinie.“
Nm 7:10 - V deň, keď sa vysviacal oltár, venovali aj kniežatá dary na jeho vysviacku. Keď kniežatá prinášali svoje dary pred oltár,
Nm 18:1 - Tu Pán hovoril Áronovi: „Ty, tvoji synovia a tvoj otcovský kmeň s tebou, vy budete zodpovední za previnenia na svätyni. Ty a tvoji synovia budete zodpovední za previnenia proti vášmu kňazskému úradu.

Verš 22
syna Tahata, syna Asira, syna Abiasafa, syna Koreho,
Ex 6:24 - Synovia Koreho: Aser, Elkana a Abiasaf. To sú popredné rodiny Koreovcov.

Verš 56
Gersonovým synom (dali) z rodov polovice Manassesovho kmeňa Golan v Bášane a jeho pastviny, Aštarot a jeho pastviny,
Joz 21:12 - Ale mestský chotár aj s jeho dedinami dali do vlastníctva Jefonovmu synovi Kalebovi.

1Krn 6,1 - V LXX a vo Vulgáte 5,27 je 6,1. Rozdiel číslovaní trvá až po 6,66 hebr. = 6,81 Vulg.

1Krn 6,13 - Meno Samuelovho prvorodeného syna vypadlo. Volal sa Joel (1 Sam 8,2).

1Krn 6,16 - Archa zmluvy sa dostala na pokoj, keď ju doniesli do Jeruzalema (porov. 15,1 n.).

1Krn 6,39 - Zoznam kňazských a levitských miest pozri Joz 21,1 n.

1Krn 6,54 - Helon je Ajalon, pozri 1 Sam 14,31.

1Krn 6,55 - Miesto "Aner" čítaj "Tánach" (Taanach); porov. Joz 21,25. – Balám je Jeblaám (Joz 17,11), pozri pozn. k 2 Kr 9,27.