výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

1Krn 7, 1-40

1 K synům Isacharovým patřil Tóla a Púa, Jašúb a Šimrón, tito čtyři. 2 Synové Tólovi: Uzí, Refajáš, Jeríel, Jachmaj, Jibsám a Šemúel, náčelníci otcovských rodů Tólových, stateční bohatýři, podle svých rodopisů; jejich počet za dnů Davidových činil dvacet dva tisíce šest set. 3 Synové Uzího: Jizrachjáš. Synové Jizrachjášovi: Míkael, Obadjáš, Jóel, Jišijáš, těch pět, všichni náčelníci. 4 Při nich bylo třicet šest tisíc mužů ve vojenských bojových houfech, podle svých rodopisů po otcovských rodech; měli totiž mnoho žen a synů. 5 A jejich bratří, statečných bohatýrů, po všech čeledech Isacharových bylo osmdesát sedm tisíc; všichni byli zapsáni do seznamů rodů. 6 Benjamín: Bela, Beker a Jedíael, tito tři. 7 A synové Belovi: Esbón, Uzí, Uzíel, Jerimót a Írí, těchto pět, náčelníci otcovských rodů, stateční bohatýři; do seznamu rodů jich bylo zapsáno dvacet dva tisíce třicet čtyři. 8 Synové Bekerovi: Zemíra, Jóaš, Elíezer, Eljóenaj, Omrí, Jeremót, Abijáš, Anatót a Alemet; tito všichni jsou synové Bekerovi. 9 Do seznamu rodů, podle svých rodopisů byli zapsáni jako náčelníci otcovských rodů, stateční bohatýři, celkem dvacet tisíc dvě stě. 10 Synové Jedíaelovi: Bilhán. A synové Bilhánovi: Jeúš, Binjamín, Ehúd, Kenaana, Zétan, Taršíš a Achíšachar. 11 Tito všichni jsou synové Jedíaelovi, podle náčelníků rodů, stateční bohatýři, sedmnáct tisíc dvě stě těch, kteří byli schopní k vojenské službě a vycházet do boje. 12 Synové Írovi: Šupím a Chupím. Synové Achérovi: Chuším. 13 Synové Neftalího: Jachasíel, Gúní, Jeser a Šalúm, synové Bilhy. 14 Synové Manasesovi: Asríel, kterého mu porodila jeho žena; jeho aramejská ženina porodila Makíra, otce Gileádova. 15 A Makír vzal ženu pro Chupíma a Šupíma; jméno jeho sestry bylo Maaka. Jméno druhorozeného bylo Selofchad; a Selofchad měl jen dcery. 16 Maaka, žena Makírova, porodila syna a pojmenovala ho Pereš; jeho bratr se jmenoval Šereš; a jeho synové: Úlam a Rekem. 17 Synové Úlamovi: Bedán. To jsou synové Gileáda, syna Makírova, syna Manasesova. 18 Jeho sestra Moleket porodila Íšhóda, Abíezera a Machlu. 19 A synové Šemídovi byli Achján, Šekem, Likchí a Aníam. 20 Synové Efrajimovi: Šútelach, jeho syn Bered, jeho syn Tachat, jeho syn Eleada, jeho syn Tachat, 21 jeho syn Zábad, jeho syn Šútelach, Ezer a Elead. Ale povraždili je domorodci, muži z Gatu, neboť přitáhli, aby zabrali jejich stáda. 22 Po mnoho dnů truchlil jejich otec Efrajim a jeho bratři přišli, aby ho potěšili. 23 Pak vešel ke své ženě, ta otěhotněla a porodila syna; dal mu jméno Bería (to je V neštěstí), neboť byla v jeho domě v neštěstí. 24 Jeho dcerou byla Šeera; ta vybudovala Bét-chorón Dolní a Horní a Uzen-šeeru. 25 A jeho syn byl Refach a Rešef, jeho syn Telach, jeho syn Tachan, 26 jeho syn Laedán, jeho syn Amíhud, jeho syn Elíšama, 27 jeho syn Nón, jeho syn Jozue. 28 Jejich trvalé vlastnictví a sídliště: Bét-el s vesnicemi, na východě Naarán, na západě Gezer s vesnicemi, Šekem s vesnicemi, až do Aje s vesnicemi. 29 V rukou synů Manasesových byl Bét-šeán s vesnicemi, Taenak s vesnicemi, Megido s vesnicemi, Dór s vesnicemi. V těch místech sídlili synové Josefa, syna Izraelova. 30 Synové Ašerovi: Jimna, Jišva, Jišví, Bería a jejich sestra Serach. 31 Synové Beríovi: Cheber a Malkíel; to je otec Birzavitův. 32 Cheber zplodil Jafleta, Šómera, Chótama a jejich sestru Šúu. 33 Synové Jafletovi: Pásak, Bimhál a Ašvát; to jsou synové Jafletovi. 34 Synové Šemerovi: Achí a Rohga, Jechuba a Arám. 35 Synové Helema, jeho bratra: Sófach, Jimna, Šéleš a Ámal. 36 Synové Sófachovi: Súach, Charnefer, Šúal, Berí a Jimra, 37 Beser, Hód, Šama, Šilša, Jitrán a Beéra. 38 Synové Jeterovi: Jefune, Pispa a Ara. 39 Synové Ulovi: Árach, Chaníel a Risja. 40 Ti všichni jsou synové Ašerovi, náčelníci otcovských rodů, zkušení stateční bohatýři, náčelníci předáků. Počet zapsaných do seznamu rodů pro vojenskou službu a do boje činil dvacet šest tisíc mužů.

1Krn 7, 1-40

Verš 1
K synům Isacharovým patřil Tóla a Púa, Jašúb a Šimrón, tito čtyři.
Gn 46:13 - Synové Isacharovi: Tóla a Púva, Jób a Šimrón.
Nm 26:23 - Isacharovci podle čeledí: Tóla a od něho tólská čeleď, od Púvy púvská čeleď,

Verš 20
Synové Efrajimovi: Šútelach, jeho syn Bered, jeho syn Tachat, jeho syn Eleada, jeho syn Tachat,
Nm 26:35 - To jsou Efrajimovci podle čeledí: od Šútelacha šútelašská čeleď, od Bekera bekerská čeleď, od Tachana tachanská čeleď.

Verš 30
Synové Ašerovi: Jimna, Jišva, Jišví, Bería a jejich sestra Serach.
Gn 46:17 - Synové Ašerovi: Jimna a Jišva, Jišví a Bería a jejich sestra Serach; synové Beríovi byli Cheber a Malkíel.
Nm 26:44 - Ašerovci podle čeledí: od Jimny jimenská čeleď, od Jišvího jišvíjská čeleď, od Beríji beríjská čeleď.

Verš 6
Benjamín: Bela, Beker a Jedíael, tito tři.
Gn 46:21 - Synové Benjamínovi: Bela, Beker a Ašbel, Géra a Naamán, Échi a Róš, Mupím a Chupím a Ard.
Nm 26:38 - Benjamínovci podle čeledí: od Bely belská čeleď, od Ašbela ašbelská čeleď, od Achírama achíramská čeleď,
1Krn 8:1 - Benjamín zplodil Belu, svého prvorozeného, Abšela jako druhého, Achracha jako třetího,

Verš 28
Jejich trvalé vlastnictví a sídliště: Bét-el s vesnicemi, na východě Naarán, na západě Gezer s vesnicemi, Šekem s vesnicemi, až do Aje s vesnicemi.
Joz 16:1 - Josefovcům vyšel tento los: od Jordánu při Jerichu k Jerišským vodám na východ; hranice stoupá pouští od Jericha do hor k Bét-elu.

1Krn 7,2 - O sčítaní ľudu za čias Dávida pozri 2 Sam hl. 24; porov. 1 Krn 21,1–27.

1Krn 7,5 - Po rodokmeni Isachara by mal nasledovať rodokmeň Zabulona, ten však chýba. Podobne po rodokmeni Benjamínovcov chýba rodokmeň Danovcov, ak je len meno Hasim vo v. 12 nie zvyškom tohto rodokmeňa; porov. Gn 46,23 a Nm 26,42.

1Krn 7,14-15 - Osnova je v týchto veršoch kusá a chybná. 15. verš prekladáme podľa osnovy Hummelauera.

1Krn 7,21 - Výpravu, o ktorej je tu reč, podnikli Efraimci ešte za života svojho otca z Egypta.

1Krn 7,23 - Meno Beria (presnejšie prepísané: Berááh) znamená "v nešťastí".

1Krn 7,28 - Noran pozri Joz 16,7.