výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

1Krn 12, 1-40

1 Toto jsou bohatýři, kteří přišli za Davidem do Siklagu, kde se zdržoval před Saulem, synem Kíšovým, jeho spolubojovníci. 2 Byli vyzbrojeni lukem, bojovali pravou i levou rukou, kamením i šípy z luku. Pocházeli z Benjamína, ze Saulových bratří. 3 Vůdcem byl Achíezer, pak Jóaš, synové Šemaje Gibeatského, Jezíel a Pelet, synové Azmávetovi, Beraka a Jehú Anatótský, 4 Jišmajáš Gibeónský, jeden z třiceti bohatýrů a nad třiceti, 5 Jirmejáš a Jachazíel, Jóchanan a Józabad Gederatský, 6 Eleúzaj a Jerímót, Baaljáš, Šemarjáš a Šefatjáš Charífský, 7 Elkána a Jišijáš, Azarel, Jóezer a Jášobeám, Korchíjci, 8 Jóela a Zebadjáš, synové Jerocháma z Gedóru. 9 Z Gádovců přešli k Davidovi do skalní skrýše na poušť udatní bohatýři, schopní bojovníci vyzbrojení štítem a oštěpem, s tváří lvů a hbitostí gazel na horách. 10 Vůdcem byl Ezer, druhý byl Obadjáš, třetí Elíab, 11 čtvrtý Mišmana, pátý Jirmejáš, 12 šestý Ataj, sedmý Elíel, 13 osmý Jóchanan, devátý Elzabad, 14 desátý Jirmejáš, jedenáctý Makbanaj. 15 To byli Gádovci, vůdcové vojska, ti mladší nad setninou, ti starší nad plukem. 16 To jsou ti, kteří překročili Jordán v prvním měsíci, když se rozvodnil a vylil ze svých břehů, kteří rozehnali nepřátele po všech dolinách na východ i na západ. 17 Také jiní z Benjamínovců a Judejců přišli k Davidovi do skalní skrýše. 18 David jim vyšel vstříc a takto je oslovil: "Přicházíte-li ke mně v pokoji, abyste mi pomohli, ze srdce rád se s vámi spojím. Jestliže mě však chcete vyzradit mým protivníkům, i když na mých rukou nelpí násilí, ať to Bůh našich otců vidí a ztrestá." 19 Tu vyzbrojil duch Boží Amasaje, vůdce osádek. Řekl: "Jsme s tebou, Davide, jsme při tobě, synu Jišajův. Pokoj, pokoj tobě, pokoj i tvým pomocníkům, vždyť tvůj Bůh ti pomáhá." David je přijal a ustanovil je vůdci oddílů. 20 Také někteří z Manasea odpadli k Davidovi, když vytáhl s Pelištejci do boje proti Saulovi. Nepomáhali však Pelištejcům, protože pelištejská knížata se usnesla poslat Davida pryč s odůvodněním: "Za cenu našich hlav odpadne ke svém pánu Saulovi." 21 Když se ubíral do Siklagu, odpadli k němu z Manasesa Adnach, Józabad, Jedíael, Míkael, Józabad, Elíhu a Siltaj, vůdci šiků z Manasesa. 22 Ti pomohli Davidovi proti nepřátelské hordě. Všichni to byli udatní bohatýři. Stali se ve vojsku veliteli. 23 Den ze dne přicházely Davidovi posily, takže jeho tábor vzrostl jako tábor Boží. 24 Toto je výčet oddílů vyzbrojených k vojenské službě, těch, kteří přišli k Davidovi do Chebrónu, aby na něho podle Hospodinova rozkazu přenesli Saulovo království. 25 Judovců ozbrojených štítem a oštěpem šest tisíc osm set, vyzbrojených k vojenské službě; 26 ze Šimeónovců sedm tisíc jedno sto bohatýrů udatných v boji; 27 z Léviovců čtyři tisíce šest set; 28 Jójada, vévoda Áronovců, měl s sebou tři tisíce sedm set mužů. 29 Mládenec Sádok byl udatný bohatýr. Z domu jeho otce bylo dvaadvacet velitelů. 30 Z Benjamínovců, Saulových bratří, tři tisíce. Většina jich totiž dosud vykonávala strážní službu domu Saulovu. 31 Z Efrajimovců dvacet tisíc osm set udatných bohatýrů, proslulých ve svých otcovských rodech. 32 Z poloviny pokolení Manasesova osmnáct tisíc, kteří byli uvedeni jménem a určeni k tomu, aby Davida ustanovili králem. 33 Z Isacharovců přišli znalci časů, kteří poučovali Izraele, co má dělat. Jejich vůdců bylo dvě stě; všichni jejich bratří si řídili jejich pokyny. 34 Ze Zabulóna vytáhlo vojsko připravené k boji se všemi válečnými zbraněmi, padesát tisíc mužů odhodlaných bez váhání nastoupit. 35 Z Neftalího tisíc velitelů a s nimi třicet sedm tisíc mužů ozbrojených štítem a kopím. 36 Z Dana dvacet osm tisíc šest set mužů připravených k boji. 37 Z Ašera vytáhlo vojsko čtyřicet tisíc mužů připravených k boji. 38 Ze Zajordání z Rúbena, Gáda a z poloviny kmene Manasesova sto dvacet tisíc mužů v plné zbroji do boje. 39 Ti všichni byli bojovníci odhodlaní nastoupit do bitevní řady; přišli v pokoji do Chebrónu, aby ustanovili Davida králem nad celým Izraelem. Též všechen ostatní Izrael hodlal jednomyslně Davida ustanovit králem. 40 Pobyli tam s Davidem tři dny. Jedli a pili, co jim jejich bratří připravili. [ (I Chronicles 12:41) A jejich sousedé až od Isachara, Zabulóna a Neftalího přiváželi na oslech, velbloudech, na mezcích i dobytčatech chléb, mouku, pletence sušených fíků, sušené hrozny, víno a olej a přiváděli množství skotu a bravu, neboť v Izraeli zavládla radost. ]

1Krn 12, 1-40

Verš 19
Tu vyzbrojil duch Boží Amasaje, vůdce osádek. Řekl: "Jsme s tebou, Davide, jsme při tobě, synu Jišajův. Pokoj, pokoj tobě, pokoj i tvým pomocníkům, vždyť tvůj Bůh ti pomáhá." David je přijal a ustanovil je vůdci oddílů.
1Sam 29:1 - Pelištejci shromáždili všechny své šiky do Afeku, zatímco Izrael tábořil u pramene, který je v Jizreelu.

1Krn 12,1 - Porov. 1 Sam 27,6 n.

1Krn 12,4 - O Gadere pozri Joz 15,36.

1Krn 12,7 - O Gedore pozri Joz 15,58. Aj Gadera, aj Gedor boli pôvodne júdske mestá, neskoršie sa však do nich prisťahovali Benjamínci.

1Krn 12,19 - Pozri 1 Sam 29,4 n.

1Krn 12,23 - Podáva nielen počet veliteľov, ale počet celého vojska.