výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

1Krn 27, 1-34

1 Izraelci podle příslušného seznamu, přední z rodů, velitelé nad tisíci a nad sty a správci, kteří byli ve službách krále pro různé úkoly oddílů, jak měly nastupovat a končit službu, měsíc po měsíci, po všechny měsíce v roce. Každý oddíl měl dvacet čtyři tisíce mužů. 2 Nad prvním oddílem pro první měsíc byl Jášobeám, syn Zabdíelův; jeho oddíl měl dvacet čtyři tisíce mužů. 3 Ze synů Peresových byl předním ze všech velitelů vojska pro první měsíc. 4 Nad oddílem pro druhý měsíc byl Dódaj Achóchijský se svým oddílem a vévoda Miklót; jeho oddíl měl dvacet čtyři tisíce mužů. 5 Velitelem třetího voje pro třetí měsíc byl Benajáš, syn předního kněze Jójady; jeho oddíl měl dvacet čtyři tisíce mužů. 6 Týž Benajáš byl jedním ze třiceti bohatýrů a byl nad těmi třiceti. V jeho oddílu byl jeho syn Amízábad. 7 Čtvrtý pro čtvrtý měsíc byl Asáel, bratr Jóabův, a po něm jeho syn Zebadjáš; jeho oddíl měl dvacet čtyři tisíce mužů. 8 Pátý pro pátý měsíc měl velitele Šamhúta Jizrašského; jeho oddíl měl dvacet čtyři tisíce mužů. 9 Šestý pro šestý měsíc byl Íra, syn Íleše Tekójského; jeho oddíl měl dvacet čtyři tisíce mužů. 10 Sedmý pro sedmý měsíc byl Cheles Pelónský z Efrajimovců; jeho oddíl měl dvacet čtyři tisíce mužů. 11 Osmý pro osmý měsíc byl Sibekaj Chúšatský ze Zerachejců; jeho oddíl měl dvacet čtyři tisíce mužů. 12 Devátý pro devátý měsíc byl Abíezer Anatótský z Benjamínců; jeho oddíl měl dvacet čtyři tisíce mužů. 13 Desátý pro desátý měsíc byl Mahraj Netófský ze Zerachejců; jeho oddíl měl dvacet čtyři tisíce mužů. 14 Jedenáctý pro jedenáctý měsíc byl Benajáš Pireatónský z Efrajimovců; jeho oddíl měl dvacet čtyři tisíce mužů. 15 Dvanáctý pro dvanáctý měsíc byl Cheldaj Netófský z Otníela; jeho oddíl měl dvacet čtyři tisíce mužů. 16 Izraelským kmenům veleli: Rúbenovi vévoda Elíezer, syn Zikríův, Šimeónovi Šefatjáš, syn Maakův, 17 Lévimu Chašabjáš, syn Kemúelův, Áronovi Sádok, 18 Judovi Elíhú z bratří Davidových, Isacharovi Omrí, syn Míkaelův, 19 Zabulónovi Jišmajáš, syn Obadjášův, Neftalímu Jerímót, syn Azríelův, 20 Efrajimovcům Hóšea, syn Azazjášův, polovině kmene Manases Jóel, syn Pedajášův, 21 druhé polovině Manasesa v Gileádu Jidó, syn Zekarjášův, Benjamínovi Jaasíel, syn Abnérův, 22 Danovi Azarel, syn Jeróchamův. To byli velitelé izraelských kmenů. 23 David ani nepořizoval součet od dvacetiletých níže, neboť Hospodin řekl, že Izraele rozmnoží jako nebeské hvězdy. 24 Jóab, syn Serújin, sice začal se sčítáním, ale nedokončil je. Kvůli tomu totiž postihlo Izraele Hospodinovo rozlícení. Proto se jejich součet ani do součtu v letopisech krále Davida nedostal. 25 Nad královskými sklady byl Azmávet, syn Adíelův, nad sklady na polích, ve městech, vesnicích a věžích Jónatan, syn Uzijášův. 26 Nad těmi, kdo pracovali na polích, nad rolníky byl Ezrí, syn Kelúbův, 27 nad vinicemi Šimeí Rámatský a nad sklady vína na vinicích Zabdí Šifmejský, 28 nad olivami a fíkovníky v nížině Baal-chanan Gederský a nad sklady oleje Jóaš, 29 nad skotem, který se pásl v Šáronu, Šitraj Šáronský a nad skotem v dolinách Šáfat, syn Adlajův, 30 nad velbloudy Obíl Izmaelský, nad oslicemi Jechdejáš Meronótský, 31 nad ovcemi a kozami Jazíz Hagrejský. Ti všichni byli předními správci jmění krále Davida. 32 Jónatan, Davidův strýc, rádce, mistr a písař spolu s Jechíelem, synem Chakmóního, byli s královými syny. 33 Achítofel byl královým rádcem a Chúšaj Arkíjský královým přítelem; 34 po Achítofelovi Jójada, syn Benajášův, a Ebjátar. Velitelem králova vojska byl Jóab.

1Krn 27, 1-34

1Krn 27,2-15 - Tieto verše obsahujú zoznam dvanástich vojenských zborov. Verš prvý je nadpis tohto zoznamu a je dosť nejasný; ani nevieme presne, o akej službe je tu reč. – Vojenskí hodnostári mávali pridelených pisárov (Dt 20,5 n.).

1Krn 27,4 - Slová v zátvorkách zrejme nepatria do osnovy a dostali sa do nej omylom.

1Krn 27,6 - Amizabad zastupoval svojho otca, lebo tento ako hrdina v chýrnej tridsiatke mal osobitné úlohy (porov. 11,22–25).

1Krn 27,23-24 - Pozri pozn. k 2 Sam 24,1. – O sčítaní, ktoré Joab nedokončil, pozri hl. 21.

1Krn 27,27 - Zabdiáš pochádzal buď zo Sefamy v severnej Palestíne, alebo z júdskeho mesta Sifamotu.

1Krn 27,28 - Sykomora je druh figovníka so skromnejším plodom, ktorý požívajú len domorodci.

1Krn 27,29 - Sáron je úrodná rovina na pobreží Stredozemného mora od mesta Joppe (Jafa) až po vrch Karmel.

1Krn 27,30 - Meronot bolo mesto na území kmeňa Benjamín.

1Krn 27,31 - O Agarejcoch pozri 5,10.

1Krn 27,33 - "Kráľov priateľ" bol akýmsi zvláštnym úradníkom. O Arachu pozri pozn. 2 Sam 15,32.