výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

1Krn 5, 1-26

1 Synové Rúbena, prvorozeného syna Izraelova; byl sice prvorozený, ale když poskvrnil lože svého otce, bylo jeho prvorozenství přeneseno na syny Josefa, syna Izraelova, takže zůstal bez zápisu prvorozenství do rodového seznamu. 2 Převahu mezi svými bratry měl Juda; z něho měl vzejít vévoda, ale prvorozenství náleželo Josefovi. 3 Synové Rúbena, prvorozeného syna Izraelova: Chanók a Palú, Chesrón a Karmí. 4 Synové Jóelovi: jeho syn Šemajáš, jeho syn Góg, jeho syn Šimeí, 5 jeho syn Míka, jeho syn Reajáš, jeho syn Baal 6 a jeho syn Beera, kterého dal přestěhovat asyrský král Tilgat-pilneser; byl rúbenským předákem. 7 Jeho bratři podle čeledí, zapsaní v rodových seznamech podle svých rodopisů: náčelník Jeíel a Zekarjáš 8 a Bela, syn Azaza, syna Šemy, syna Jóelova; ten sídlil v Aróeru a až k Nebó a Baal-meónu; 9 na východě pak sídlil až k okraji stepi při řece Eufratu; jejich stáda se totiž v gileádské zemi rozmnožila. 10 Za dnů Saulových vedli válku s Hagrejci, kteří jim padli do rukou; pak se usadili v jejich stanech po celé východní straně Gileádu. 11 Gádovci sídlili naproti nim v bášanské zemi až k Salce. 12 Jóel byl náčelník a Šafam druhý po něm, pak Jaenaj a Šafat v Bášanu. 13 Jejich bratři po otcovských rodech: Míkael, Mešulám a Šeba, Jóraj a Jaekán, Zía a Eber, těchto sedm. 14 To byli synové Abíchajila, syna Chúrího, syna Jaróacha, syna Gileáda, syna Míkaela, syna Ješíšaje, syna Jachdóa, syna Búzova. 15 Achí, syn Abdíela, syna Gúního, byl náčelník otcovského rodu. 16 Sídlili v Gileádu, v Bášanu a jeho vesnicích a na všech pastvinách šáronských, kam až vybíhají. 17 Ti všichni byli zapsáni do rodových seznamů za dnů judského krále Jótama a za dnů izraelského krále Jarobeáma. 18 Rúbenovců, Gádovců a polovice Manasesova kmene, udatných mužů nosících štít a meč a lučištníků vycvičených k boji, schopných vycházet do boje, bylo čtyřicet čtyři tisíce sedm set šedesát. 19 Vedli boj s Hagrejci, s Jetúrem, s Nafíšem a s Nódabem. 20 Dostalo se jim proti nim pomoci, takže jim byli vydáni do rukou Hagarejci i všichni jejich spojenci; úpěli v boji k Bohu a on jejich prosby přijal, protože v něho doufali. 21 Odvedli jejich stáda: padesát tisíc velbloudů, dvě stě padesát tisíc kusů bravu a dva tisíce oslů i sto tisíc osob. 22 Padlých, skolených mečem, bylo mnoho, neboť ten boj byl od Boha. Sídlili tam pak místo nich až do zajetí. 23 Synové poloviny kmene Manasesova sídlili v zemi od Bášánu k Baal-chermónu, totiž k Seníru a Chermónskému pohoří; bylo jich mnoho. 24 Toto byli náčelníci otcovského rodu: Efer, Jišeí, Elíel a Azríel, Jirmejáš a Hódavjáš a Jachdíel, stateční bohatýři, mužové proslulí, náčelníci otcovských rodů. 25 Avšak zpronevěřili se Bohu svých otců a smilnili s božstvy národů země, které Bůh před nimi vyhladil. 26 Bůh Izraele tedy probudil ducha asyrského krále Púla, totiž ducha asyrského krále Tilgat-pilnesera; ten je dal přestěhovat, totiž Rúbenovce, Gádovce a polovinu kmene Manasesova, a přivedl je k Chalachu, Chabóru a Háře a k řece Gózanu, kde jsou dodnes. [ (I Chronicles 5:27) Synové Léviho: Geršón, Kehat a Merarí. ] [ (I Chronicles 5:28) Synové Kehatovi: Amrám, Jishár, Chebrón a Uzíel. ] [ (I Chronicles 5:29) Synové Amrámovi: Áron a Mojžíš; a Mirjam. Synové Áronovi: Nádab a Abíhú, Eleazar a Ítamar. ] [ (I Chronicles 5:30) Eleazar zplodil Pinchasa, Pinchas zplodil Abíšúu, ] [ (I Chronicles 5:31) Abíšúa zplodil Bukího, Bukí zplodil Uzího, ] [ (I Chronicles 5:32) Uzí zplodil Zerachjáše, Zerachjáš zplodil Merajóta, ] [ (I Chronicles 5:33) Merajót zplodil Amarjáše, Amarjáš zplodil Achítúba, ] [ (I Chronicles 5:34) Achítúb zplodil Sádoka, Sádok zplodil Achímaasa, ] [ (I Chronicles 5:35) Achímaas zplodil Azarjáše, Azarjáš zplodil Jóchanana, ] [ (I Chronicles 5:36) Jóchanan zplodil Azarjáše; to je ten, který sloužil jako kněz v domě, jejž vybudoval Šalomoun v Jeruzalémě. ] [ (I Chronicles 5:37) Azarjáš zplodil Amarjáše, Amarjáš zplodil Achítúba, ] [ (I Chronicles 5:38) Achítúb zplodil Sádoka, Sádok zplodil Šalúma, ] [ (I Chronicles 5:39) Šalúm zplodil Chilkijáše, Chilkijáš zplodil Azarjáše, ] [ (I Chronicles 5:40) Azarjáš zplodil Serajáše a Serajáš zplodil Jósadaka; ] [ (I Chronicles 5:41) Jósadak pak šel do zajetí, když Hospodin prostřednictvím Nebúkadnesara dal přestěhovat Judu a Jeruzalém. ]

1Krn 5, 1-26

Verš 11
Gádovci sídlili naproti nim v bášanské zemi až k Salce.
Joz 13:24 - Mojžíš dal také pokolení Gádovu, Gádovcům, pro jejich čeledi dědičný podíl.

Verš 3
Synové Rúbena, prvorozeného syna Izraelova: Chanók a Palú, Chesrón a Karmí.
Gn 46:9 - jeho synové Chanók a Palú, Chesrón a Karmí.
Ex 6:14 - Toto jsou představitelé otcovských rodů: Rúbenovci, potomci Izraelova prvorozeného: Chanók a Palú, Chesrón a Karmí. To jsou čeledi Rúbenovy.
Nm 26:5 - Rúben, Izraelův prvorozený. Rúbenovci: Chanók a od něho chanócká čeleď, od Palúa palúská čeleď,

1Krn 5,1 - Verš vysvetľuje, prečo sa v rodokmeni neuvádza na prvom mieste ani Ruben, ani Jozef a jeho synovia, ale Júda.

1Krn 5,3 - Medzi Karmim a Joelom chýba niekoľko generácií.

1Krn 5,6 - O Tiglatpilésarovi, ktorého meno sa tu píše zvláštnym pravopisom, pozri 2 Kr 15,29.

1Krn 5,8 - O Aroeri pozri 2 Sam 24,5; Nebo porov. Nm 32,3.38; Bálmeon porov. Nm 32,3.38; Joz 13,17.

1Krn 5,10 - Agarejci boli asi národ v severovýchodnej Arábii. Na klinopisných pamiatkach sa volajú Hagaranu.

1Krn 5,11 - O Selche nevieme, kde ležala, ale sotva to bolo mesto Salchad, ktoré ležalo ďaleko na východe, v Haurane.

1Krn 5,16 - Zajordánsky Saron je nám ináč neznámy.

1Krn 5,17 - O Joatamovi pozri 2 Kr 15,32 n. O Jeroboamovi II. pozri 2 Kr 14,23 n.

1Krn 5,19 - O Agarejcoch pozri vyššie verš 10. – Jetur (Itur) a Nafiš boli izmaelské kmene, pozri 1,31; porov. Gn 25,15. Kmeň Nodab je ináč neznámy.

1Krn 5,23 - O Bál-Hermone pozri Sdc 3,3. – Sanír je amorejské meno Hermonu (Dt 3,9), ale aj osobitný vrch tohto pohoria.

1Krn 5,26 - Fúl a Tiglatpilésar je tá istá osoba (porov. pozn. k 2 Kr 15,19). – Až po dnešný deň – zostavovateľ kníh kroník žil až po babylonskom zajatí; slová prepísal z prameňa.

1Krn 5,30 - Menoslov veľkňazov nie je úplný.