výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

1Krn 7, 1-40

1 Synové Isacharovi: Tola, Pua, Jašub a Šimron - celkem čtyři. 2 Synové Tolovi: Uzi, Refajáš, Jeriel, Jachmaj, Jibsam a Samuel, vůdcové svých otcovských rodů. Za dnů Davidových byli Tolovi potomci zapsáni v rodopisech v počtu 22 600 udatných bojovníků. 3 Syn Uziho: Jizrachiáš. Synové Jizrachiáše: Michael, Obadiáš, Joel, Jišiáš. Všech pět byli vůdcové. 4 Podle jejich rodopisů měl jejich otcovský rod 36 000 vojáků ve zbrani, neboť měli mnoho žen a synů. 5 Také jejich bratři z ostatních Isacharových rodů byli udatní bojovníci. Celkem jich bylo v rodových seznamech zaznamenáno 87 000. 6 Synové Benjamínovi: Bela, Becher a Jediael, celkem tři. 7 Synové Belovi: Ecbon, Uzi, Uziel, Jerimot a Iri, pět vůdců otcovského rodu. V rodovém seznamu jich je zaznamenáno 22 034 bojovníků. 8 Synové Becherovi: Zemira, Joaš, Eliezer, Eljoenaj, Omri, Jeremot, Abiáš, Anatot a Alemet. Ti všichni byli synové Becherovi. 9 V jejich rodovém seznamu je kromě vůdců jejich otcovských rodů zaznamenáno 22 200 bojovníků. 10 Syn Jediaelův: Bilhan. Synové Bilhanovi: Jeuš, Benjamín, Ehud, Kenaana, Zetan, Taršiš a Achišachar. 11 Tito všichni synové Jediaela byli udatní muži, vůdcové svých otcovských rodů, které čítaly 17 200 bojovníků připravených k bitvě. 12 Synové Irovi: Šupim a Chupim. Syn Danův: Chušim. 13 Synové Neftalímovi: Jachaciel, Guni, Jecer a Šilem. To jsou potomci Bilhy. 14 Synové Manasesovi: Asriel, jehož mu porodila jeho aramejská družka. Porodila také Machira, otce Gileádova. 15 Machir si vzal ženu jménem Maaka, sestru Šupima a Chupima. Manasesův druhorozený se jmenoval Celofchad a ten měl samé dcery. 16 Machirova žena Maaka porodila syna, jehož pojmenovala Pereš. Jeho bratr se jmenoval Šereš a jeho synové byli Ulam a Rekem. 17 Syn Ulamův: Bedan. To jsou synové Gileáda, syna Machirova, syna Manasesova. 18 Jeho sestra Molechet porodila Išhoda, Abiezera a Machlu. 19 Synové Šemidovi: Achian, Šechem, Likchi a Aniam. 20 Synové Efraimovi: Šutelach, jeho syn Bered, jeho syn Tachat, jeho syn Eleada, jeho syn Tachat, 21 jeho syn Zabad a jeho syn Šutelach. Ezera a Eleada zabili domorodci z Gatu, když jim přišli pobrat dobytek. 22 Jejich otec Efraim je dlouho oplakával a jejich sourozenci ho přišli utěšovat. 23 Potom se miloval se svou ženou, ta počala, porodila syna a on mu dal jméno Beria, Neštěstí, protože do jeho domu přišlo neštěstí. 24 Jeho dcera Šeera vystavěla Dolní i Horní Bet-choron a Uzen-šeeru. 25 Jeho synové byli Refach a Rešef; jeho syn byl Telach, jeho syn Tachan, 26 jeho syn Ladan, jeho syn Amihud, jeho syn Elišama, 27 jeho syn Nun a jeho syn Jozue. 28 Jejich vlastnictvím a bydlištěm byl Bet-el s okolními vesnicemi, od Naaranu na východě po Gezer a jeho vesnice na západě, dále Šechem a jeho vesnice až k Aji a jeho vesnicím. 29 Podél hranic se syny Manasesovými pak Bet-šean, Taanach, Megido a Dor s jejich vesnicemi. Tam všude bydleli synové Josefa, syna Izraelova. 30 Synové Ašerovi: Jimna, Jišva, Jišvi, Beria a jejich sestra Serach. 31 Synové Beriovi: Cheber a Malkiel, což je otec Birzaitův. 32 Cheber zplodil Jafleta, Šomera, Chotama a jejich sestru Šúu. 33 Synové Jafletovi: Pasach, Bimhal a Ašvat - to jsou Jafletovi synové. 34 Synové Šemerovi: Achi, Rohga, Jechuba a Aram. 35 Synové jeho bratra Chelema: Cofach, Jimna, Šeleš a Amal. 36 Synové Cofachovi: Suach, Charnefer, Šual, Beri, Jimra, 37 Becer, Hod, Šama, Šilša, Jitran a Beera. 38 Synové Jeterovi: Jefune, Pispa a Ara. 39 Synové Ulovi: Arach, Chaniel a Ricja. 40 Ti všichni jsou synové Ašerovi, náčelníci svých otcovských rodů, vybraní udatní bojovníci, přední vůdcové. V jejich rodovém seznamu je zapsáno 26 000 bojeschopných mužů.

1Krn 7, 1-40

Verš 1
Synové Isacharovi: Tola, Pua, Jašub a Šimron - celkem čtyři.
Gn 46:13 - Synové Isacharovi: Tola, Pua, Jašub a Šimron.
Nm 26:23 - Synové Isacharovi po svých rodech: Tola a z něj rod tolský, Pua a z něj rod pujský,

Verš 20
Synové Efraimovi: Šutelach, jeho syn Bered, jeho syn Tachat, jeho syn Eleada, jeho syn Tachat,
Nm 26:35 - Synové Efraimovi po svých rodech: Šutelach a z něj rod šutelašský, Beker a z něj rod bekerský, Tachan a z něj rod tachanský.

Verš 30
Synové Ašerovi: Jimna, Jišva, Jišvi, Beria a jejich sestra Serach.
Gn 46:17 - Synové Ašerovi: Jimna, Jišva, Jišvi, Beria. Měli také sestru Serach a Beria měl syny Chebera a Malkiela.
Nm 26:44 - Synové Ašerovi po svých rodech: Jimna a z něj rod jimenský, Jišvi a z něj rod jišvijský, Berija a z něj rod berijský.

Verš 6
Synové Benjamínovi: Bela, Becher a Jediael, celkem tři.
Gn 46:21 - Synové Benjamínovi: Bela, Beker, Ašbel, Gera, Naaman, Echi, Roš, Mupim, Chupim a Ard.
Nm 26:38 - Synové Benjamínovi po svých rodech: Bela a z něj rod belský, Ašbel a z něj rod ašbelský, Achiram a z něj rod achiramský,
1Krn 8:1 - Benjamín zplodil prvorozeného Belu, druhého Ašbela, třetího Achirama,

Verš 28
Jejich vlastnictvím a bydlištěm byl Bet-el s okolními vesnicemi, od Naaranu na východě po Gezer a jeho vesnice na západě, dále Šechem a jeho vesnice až k Aji a jeho vesnicím.
Joz 16:1 - Díl, který losem připadl synům Josefovým, se táhne od Jordánu naproti Jerichu východně od jerišských vod, stoupá pouští od Jericha vzhůru do hor k Bet-elu

1Krn 7,2 - O sčítaní ľudu za čias Dávida pozri 2 Sam hl. 24; porov. 1 Krn 21,1–27.

1Krn 7,5 - Po rodokmeni Isachara by mal nasledovať rodokmeň Zabulona, ten však chýba. Podobne po rodokmeni Benjamínovcov chýba rodokmeň Danovcov, ak je len meno Hasim vo v. 12 nie zvyškom tohto rodokmeňa; porov. Gn 46,23 a Nm 26,42.

1Krn 7,14-15 - Osnova je v týchto veršoch kusá a chybná. 15. verš prekladáme podľa osnovy Hummelauera.

1Krn 7,21 - Výpravu, o ktorej je tu reč, podnikli Efraimci ešte za života svojho otca z Egypta.

1Krn 7,23 - Meno Beria (presnejšie prepísané: Berááh) znamená "v nešťastí".

1Krn 7,28 - Noran pozri Joz 16,7.