výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

1Krn 24, 1-31

1 Třídy synů Áronových: Synové Áronovi byli Nádab, Abíhú, Eleazar a Ítamar. 2 Nádab a Abíhú zemřeli dříve než jejich otec a neměli syny. Jako kněží sloužili Eleazar a Ítamar. 3 David i Sádok ze synů Eleazarových a Achímelek ze synů Ítamarových je rozdělili do služeb podle jejich povolání. 4 Ukázalo se, že synové Eleazarovi jsou co do počtu předních mužů četnější než synové Ítamarovi. Podle toho je rozdělili: předních mužů ze synů Eleazarových bylo podle otcovských rodů šestnáct, synů Ítamarových podle otcovských rodů osm. 5 Rozdělili je navzájem losem, neboť předáci svatyně a předáci Boží měli být ze synů Eleazarových a ze synů Ítamarových. 6 Písař z Léviho rodu Šemajáš, syn Netaneelův, sepsal lévijce před králem a předáky, před knězem Sádokem a Achímelekem, synem Ebjátarovým, a předními z otcovských rodů kněžských a lévijských. Jeden rod byl určen Eleazarovi a ještě jeden, jiný byl určen Ítamarovi. 7 První los padl na Jójaríba, druhý na Jedajáše, 8 třetí na Chárima, čtvrtý na Seórima, 9 pátý na Malkijáše, šestý na Mijámina, 10 sedmý na Kósa, osmý na Abijáše, 11 devátý na Jéšuu, desátý na Šekanjáše, 12 jedenáctý na Eljašíba, dvanáctý na Jákima, 13 třináctý na Chupu, čtrnáctý na Ješebába, 14 patnáctý na Bilgu, šestnáctý na Iméra, 15 sedmnáctý na Chezíra, osmnáctý na Pisesa, 16 devatenáctý na Petachjáše, dvacátý na Jechezkéla, 17 jedenadvacátý na Jakína, dvaadvacátý na Gamúla, 18 třiadvacátý na Delajáše, čtyřiadvacátý na Maazjáše. 19 Toto jsou povolaní do služby, aby vstupovali do Hospodinova domu podle svého řádu za dozoru svého otce Árona, jak mu jej přikázal Hospodin, Bůh Izraele. 20 Ostatní Léviovci: ze synů Amrámových Šúbael, ze synů Šúbaelových Jechdejáš. 21 Za Rechabjáše: přední ze synů Rechabjášových Jišijáš. 22 Za Jishára: Šelomót, ze synů Šelomótových Jáchat. 23 Synové Jerijášovi: Amarjáš byl druhý, Jachazíel třetí, Jekameám čtvrtý. 24 Synové Uzíelovi: Míka. Ze synů Míkových: Šámir. 25 Bratr Míkův byl Jišijáš. Ze synů Jišijášových Zekarjáš. 26 Synové Merarího: Machlí a Múši, synové jeho syna Jaazijáše. 27 Synové Merarího: za Jaazijáše jeho syn a Šóham, Zákur a Ibrí. 28 Za Machlího Eleazar, ale ten neměl syny. 29 Za Kíše synové Kíšovi, Jerachmeel. 30 Synové Múšiho: Machlí, Éder a Jerímót. To jsou Léviovci podle svých otcovských rodů. 31 Ty rovněž vylosovali, předního stejně jako nejmladšího bratra, aby byli po boku svým bratřím, synům Áronovým, před králem Davidem i před Sádokem a Achímelekem a předními muži z otcovských rodů kněžských a lévijských.

1Krn 24, 1-31

Verš 1
Třídy synů Áronových: Synové Áronovi byli Nádab, Abíhú, Eleazar a Ítamar.
Lv 10:1 - Áronovi synové Nádab a Abíhú vzali každý svou kadidelnici, dali do ní oheň a na něj položili kadidlo. Přinesli před Hospodina cizí oheň, jaký jim nepřikázal.

Verš 2
Nádab a Abíhú zemřeli dříve než jejich otec a neměli syny. Jako kněží sloužili Eleazar a Ítamar.
Lv 10:2 - I vyšel oheň od Hospodina a pozřel je, takže zemřeli před Hospodinem.
Nm 3:4 - Nádab a Abíhú však zemřeli před Hospodinem, když na Sínajské poušti přinesli před Hospodina cizí oheň. Syny neměli. Proto vedle svého otce Árona sloužili jako kněží Eleazar a Ítamar.
Nm 26:61 - Nádab a Abíhú však zemřeli, když přinesli cizí oheň před Hospodina.

1Krn 24,4-5 - Kňazov zadelili do 24 tried a lósom určili, ktorá trieda kedy a kde má konať službu, aby sa aj Eleazarovci, aj Itamarovci dostali tak ku stánku na Gabaone ("Božie kniežatá"), ako aj k stánku Dávidovmu ("Kniežatá svätyne").

1Krn 24,6 - Nevieme presný spôsob žrebovania, Itamarovcom nemohol pripadnúť každý druhý žreb, veď mali len 8 tried, Eleazarovci však 16.

1Krn 24,23 - Vo vypočítaní je medzera. Možno doplniť podľa Vulgáty: "… Jahat, jeho syn Jeriau, pohlavár, Amariáš, druhý ...".

1Krn 24,27 - Porov. 6,48.