výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

1Krn 24, 1-31

1 Az Áron fiainak is voltak rendjeik. Áron fiai: Nádáb, Abihú, Eleázár és Itamár. 2 Nádáb és Abihú még atyjuk elõtt meghaltak és fiaik nem valának, azért Eleázár és Itamár viselék a papságot. 3 És elosztá õket Dávid és Sádók, ki az Eleázár fiai közül vala, és Ahimélek, ki az Itamár fiai közül vala, az õ tisztök szerint a szolgálatra. 4 Eleázár fiai között pedig több fõember találtaték, mint az Itamár fiai között, mikor eloszták õket. Az Eleázár fiai között családjaik szerint tizenhat fõember volt; az Itamár fiai közül, családjaik szerint, nyolcz. 5 Eloszták pedig õket sors által válogatás nélkül, mert a szenthelynek fejedelmei és Istennek fejedelmei valának úgy az Eleázár, mint az Itamár fiai közül valók. 6 És beírá õket Semája, a Nétanéel fia, a Lévi [nemzetségébõl] való íródeák, a király elõtt és a fejedelmek elõtt, Sádók pap elõtt; Ahimélek elõtt, ki Abjátár fia vala, és a papoknak és Lévitáknak családfõi elõtt. Egy család sorsoltatott az Eleázár és egy az Itamár [nemzetségébõl.] 7 Esék pedig az elsõ sors Jojáribra; a második Jedájára; 8 Hárimra a harmadik; Seórimra a negyedik; 9 Málkijára az ötödik; Mijáminra a hatodik; 10 Hakkósra a hetedik; Abijára a nyolczadik; 11 Jésuára a kilenczedik; Sekániára a tizedik; 12 Eliásibra a tizenegyedik; Jákimra a tizenkettedik; 13 Huppára a tizenharmadik; Jésebeábra a tizennegyedik; 14 Bilgára a tizenötödik; Immérre a tizenhatodik; 15 Hézirre a tizenhetedik; Hápisesre a tizennyolczadik; 16 Petáhiára a tizenkilenczedik; Jéhezkelre a huszadik; 17 Jákinra a huszonegyedik; Gámulra a huszonkettedik; 18 Delájára a huszonharmadik; Maáziára a huszonnegyedik. 19 Ez az õ hivatalos rendjök szolgálatukban, hogy bejárnának az Úr házába sorban, az õ atyjoknak Áronnak rendelése szerint, a mint megparancsolta volt néki az Úr, Izráel Istene. 20 A mi Lévi többi fiait illeti: az Amrám fiai közül [vala] Subáel; a Subáel fiai közül Jehdéja. 21 A [mi illeti] Rehábiát: a Rehábia fiai közül Issija vala fõ. 22 Az Ishár fiai közül Selómót; és a Selómót fiai közül Jahát. 23 A [Hebron] fiai közül [elsõ] vala []Jérija, Amárja második, Jaháziel harmadik, Jekámhám negyedik. 24 Uzziel fiai: Mika; a Mika fiai közül Sámir. 25 Mika atyjafia Issija; Issija fiai közül Zekáriás. 26 Mérári fiai: Mákhli és Músi; Jaázija fia, Bénó. 27 Mérárinak Jaázijától, az õ fiától való fiai: Sohám, Zakkúr és Hibri. 28 Mákhlitól [vala] Eleázár, és ennek nem valának fiai. 29 Kistõl: a Kis fiai közül való volt Jérakhméel. 30 Músi fiai: Mákhli, Eder és Jérimót. Ezek a Léviták fiai az õ családjaik szerint. 31 Ezek is sorsot vetének az õ atyjokfiaival az Áron fiaival együtt Dávid király elõtt, Sádók és Ahimélek elõtt, és a papok és Léviták családfõi elõtt, a fõ a kisebbekkel egyformán.

1Krn 24, 1-31

Verš 1
Az Áron fiainak is voltak rendjeik. Áron fiai: Nádáb, Abihú, Eleázár és Itamár.
Lv 10:1 - Nádáb pedig és Abihu, Áronnak fiai, vevék egyen-egyen az õ temjénezõjöket, és tõnek azokba szenet és rakának arra füstölõ szert, és vivének az Úr elé idegen tüzet, a melyet nem parancsolt vala nékik.

Verš 2
Nádáb és Abihú még atyjuk elõtt meghaltak és fiaik nem valának, azért Eleázár és Itamár viselék a papságot.
Lv 10:2 - Tûz jöve azért ki az Úr elõl, és megemészté õket, és meghalának az Úr elõtt.
Nm 3:4 - De Nádáb és Abihú meghala az Úr elõtt, mikor idegen tûzzel áldozának az Úr elõtt a Sinai pusztájában, fiaik pedig nem valának nékik. Eleázár és Ithamár viselék azért a papságot, Áronnak, az õ atyjoknak színe elõtt.
Nm 26:61 - És meghalának Nádáb és Abihu, mikor idegen tûzzel áldozának az Úr elõtt.

1Krn 24,4-5 - Kňazov zadelili do 24 tried a lósom určili, ktorá trieda kedy a kde má konať službu, aby sa aj Eleazarovci, aj Itamarovci dostali tak ku stánku na Gabaone ("Božie kniežatá"), ako aj k stánku Dávidovmu ("Kniežatá svätyne").

1Krn 24,6 - Nevieme presný spôsob žrebovania, Itamarovcom nemohol pripadnúť každý druhý žreb, veď mali len 8 tried, Eleazarovci však 16.

1Krn 24,23 - Vo vypočítaní je medzera. Možno doplniť podľa Vulgáty: "… Jahat, jeho syn Jeriau, pohlavár, Amariáš, druhý ...".

1Krn 24,27 - Porov. 6,48.